Straipsnio ID: 927524 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Nepavyksta sistemoje Windows Vista ?diegti ?renginio tvarkykl?s naudojantis jos diegimo programa.

?i problema gali kilti, jei patenkinamos ?ios s?lygos:
 • Tvarkykl? naudoja diegimo program?, pagr?st? vykdomuoju failu.
 • Diegimo programa nebuvo sukurta naudoti sistemoje Windows Vista.

PRIE?ASTIS

Problem? d?l diegimo programos, pagr?stos vykdomuoju failu, gali kilti, jei patenkinama viena ar kelios i? ?i? s?lyg?:
 • Diegimo programa nesuderinama su Windows Vista.
 • Tvarkykl? nesuderinama su Windows Vista.
 • Kyla problema, susijusi su vartotojo teis?mis, kuri? reikia norint ?diegti tvarkykl?.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, paleiskite tvarkykl?s diegimo program? suderinamumo re?imu. Arba, nor?dami paleisti tvarkykl?s diegimo program?, naudokite abonement? su administratoriaus kredencialais. Taip pat galite surasti tvarkykl?s .inf fail? ir tada neautomatiniu b?du ?diegti tvarkykl?.

SVARBU: rekomenduojame prie? naudojantis ?iais b?dais susisiekti su ?renginio ar tvarkykl?s gamintoju d?l i?samesn?s informacijos, kaip ?diegti tvarkykl? sistemoje Windows Vista.

Tvarkykl?s diegimo programos paleidimas suderinamumo re?imu

Sukonfig?ruokite tvarkykl?s diegimo program? nor?dami j? paleisti suderinamumo su Microsoft Windows XP (2 pakeitim? paketas) re?imu. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Suraskite diegimo programos vykdom?j? fail?.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Dialogo lange Paketo pavadinimas ypatyb?s spustel?kite skirtuk? Suderinamumas.
 4. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? ?i? program? vykdyti suderinamumo re?imu su, s?ra?e ?i? program? vykdyti suderinamumo re?imu su spustel?kite Windows XP (2 pakeitim? paketas), tada spustel?kite Gerai.
 5. Dukart spustel?kite vykdom?j? fail?, kad paleistum?te diegimo program?.

Tvarkykl?s diegimo programos paleidimas naudojant administratoriaus kredencialus

Sukonfig?ruokite tvarkykl?s diegimo program?, kad j? paleistum?te naudodami administratoriaus abonement?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Suraskite diegimo programos vykdom?j? fail?.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail?, tada spustel?kite Vykdyti kaip administratorius.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?ra?ykite savo slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 3. Atlikite ?iuos veiksmus nor?dami ?diegti tvarkykl?.

.inf failo suradimas ir tvarkykl?s ?diegimas neautomatiniu b?du

Nor?dami ?diegti tvarkykl? naudokite ?rengini? tvarkytuv?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.

1 veiksmas: suraskite .inf fail?

Suraskite .inf fail?, kuris yra tvarkykl?s diegimo programoje. Paprastai .inf failas yra viename i? ?i? tvarkykl?s diegimo laikmenos aplank?:
 • Tame pa?iame aplanke kaip ir s?rankos programa.
 • Aplanko, kuriame yra s?rankos programa, poaplankyje. Paprastai poaplankio pavadinimas yra, pvz., Windows XP, Tvarkykl?s ar WinXP.
Jei tvarkykl?s failai yra supakuoti kaip vienas vykdomasis failas, galb?t galite juos i?skleisti ar kitu b?du pasiekti. Tai atlikite vienu i? ?i? b?d?, atsi?velgdami ? situacij?:
 • Nor?dami i?skleisti failus naudokite fail? glaudinimo program?.

  Jei tvarkykl?s failai yra supakuoti ? vien? vykdom?j? fail?, galb?t gal?site panaudoti fail? glaudinimo ?rankius, pvz., WinZip ar WinRAR, kad i?skleistum?te tvarkykl?s paketo turin? aplanke. .inf failas tur?t? b?ti tarp i?skleist? fail?.
 • Nor?dami i?skleisti failus naudokite Windows suglaudint? aplank? funkcij?.

  Jei neturite program? WinZip ar WinRAR, galb?t failus galite i?skleisti naudodami Windows suglaudint? aplank? funkcij?. Nor?dami tai atlikti, pakeiskite failo vardo pl?tin? i? .exe ? .zip. Tada naudokite Windows Explorer, kad nukopijuotum?te ?iuos failus i? suglaudinto aplanko.
 • I?skleiskite .cab failo turin?.

  Jei tvarkykl?s pakete n?ra .inf failo, bet yra vienas ar daugiau .cab fail?, galb?t gal?site i?skleisti .cab fail? turin?.

  PASTABA: da?niausiai ?iuo b?du nepavyksta pasiekti rezultato. Paprastai ?i? tip? tvarkykli? paketai kuriami naudojant program? InstallShield. Programa InstallShield naudoja special? .cab format?, kuris n?ra sukurtas taip, kad j? b?t? galima pasiekti naudojant tokius ?rankius kaip WinZip ar WinRAR.
 • Suraskite failus aplanke Temp.

  Jei vis dar negalite pasiekti diegimo fail?, bandykite surasti i?skleistus laikinuosius failus. Paprastai diegiant program? failai i?skleid?iami vietiniame aplanke Temp. Galb?t gal?site per?i?r?ti tvarkykl?s paketo turin? aplanke Temp. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Pa?alinkite aplanko Temp turin?. Pa?alin? aplanko Temp turin? gal?site lengviau surasti laikinuosius failus, kurie sukuriami paleidus tvarkykl?s diegimo program?. Nor?dami pa?alinti aplanko Temp turin?, atlikite ?iuos veiksmus:
   1. Spustel?kite Prad?ti
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Mygtukas Prad?ti
    , tada spustel?kite Kompiuteris.
   2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite stand?j? disk?, kuriame ?diegta Windows Vista, tada spustel?kite Ypatyb?s.
   3. Dialogo lange Vietinio disko (disko raid?) ypatyb?s spustel?kite skirtuk? Bendra, tada spustel?kite Disko valymas.
   4. Dialogo lange Disko valymo parinktys spustel?kite Vis? vartotoj? failai ?iame kompiuteryje.

    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
    Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?ra?ykite savo slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
   5. Dalyje Failai, skirti naikinti spustel?dami i?valykite visus ?ym?s langelius, tada spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Laikinieji failai ir spustel?kite Gerai.
   6. Kai esate raginami failus panaikinti visam laikui, spustel?kite Naikinti failus.
  2. Naudokite Windows Explorer, kad atidarytum?te aplank? Temp. Nor?dami tai atlikti, spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite %temp%, tada paspauskite klavi?? ENTER.
  3. Paleiskite tvarkykl?s diegimo program?.

   PASTABA: kai kurios diegimo programos automati?kai panaikina laikinuosius failus, kai diegimo programa baigiama. Tod?l palikite diegimo program? veikian?i? foniniu re?imu.
  4. Nor?dami rasti tvarkykl?s failus patikrinkite aplanko Temp turin?.

2 veiksmas: ?diekite tvarkykl? neautomatiniu b?du

Kai surasite norimos diegti tvarkykl?s .inf fail?, ?diekite nauj? tvarkykl? neautomatiniu b?du. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Kompiuteris, tada Ypatyb?s.
 2. Srityje U?duotys spustel?kite ?ranki? tvarkytuv?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?ra?ykite savo slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 3. ?rengini? tvarkytuv?je suraskite ?rengin?, kurio tvarkykl? norite ?diegti.

  PASTABA: nor?dami matyti pasl?ptus ?renginius, meniu Rodymas spustel?kite Rodyti pasl?ptus ?renginius.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?rengin?, tada spustel?kite Naujinti ?renginio programin? ?rang?.
 5. Spustel?kite Programin?s ?rangos ie?koti mano kompiuteryje, spustel?kite Leisti pasirinkti i? ?rengini? tvarkykli?, esan?i? mano kompiuteryje, tada spustel?kite Turiu disk?.
 6. Dialogo lange Diegti i? disko spustel?kite Nar?yti, suraskite norimos diegti ?renginio tvarkykl?s .inf fail?, tada spustel?kite Atidaryti.
 7. Atlikite dialogo lange Naujinti ?renginio programin? ?rang? ?renginio pavadinimas nurodytus veiksmus, kad ?diegtum?te tvarkykl?.
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 927524 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com