M??inot sinhroniz?t ier?ci, kur? darbojas sist?ma Windows Mobile, izmantojot protokolu Exchange ActiveSync pakalpojumiem Exchange 2003, Exchange 2007 vai Exchange 2010, par?d?s ??ds k??das zi?ojums: "Sinhroniz?cija neizdev?s"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 927465 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot sinhroniz?t ier?ci, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows Mobile, izmantojot protokolu Exchange ActiveSync pakalpojumam Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007 vai Microsoft Exchange Server 2010, sinhroniz?cija nav veiksm?ga. Turkl?t sa?emat vienu no t?l?k min?tajiem k??das zi?ojumiem:

1. k??das zi?ojums

Sinhroniz?cija neizdev?s. Servera dro??bas sertifik?tam ir beidzies der?guma termi??. P?rbaudiet, vai uz ier?ces nor?d?tais datums un laiks ir pareizs, un m??iniet v?lreiz. K??das kods: 80072f05 vai 0x80072f05

2. k??das zi?ojums

Servera dro??bas sertifik?ts nav der?gs. Sazinieties ar pakalpojuma Exchange Server administratoru vai interneta pakalpojumu sniedz?ju (ISP), lai server? instal?tu der?gu sertifik?tu. Atbalsta kods: 80072F0D vai 0x80072f0d

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo ier?c? vai Exchange Server server?, ar kuru veicat sinhroniz?ciju, nav vid?j? l?me?a sertific??anas iest?des (CA) sertifik?ta.

Ier??u, kur?s darbojas sist?ma Windows Mobile, sertifik?tu kr?tuv?s parasti nav ietverti vid?j? l?me?a CA sertifik?ti. Interneta inform?cijas pakalpojumi (IIS) nos?t?s visu sertific??anas ??di uz ier?ci. Tom?r IIS to dar?s tikai tad, ja var?s p?rbaud?t visu ??di. P?c noklus?juma ?ie sertifik?ti nav iek?auti ier?c?. T?d?? serverim tie ir j?nos?ta. Ier?ces sertifik?tu kr?tuv? ir j?b?t tikai saknes sertifik?tam.

?? probl?ma bie?i rodas saist?b? ar GoDaddy sertifik?tiem, jo servera, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003, sertifik?tu kr?tuv? tr?kst saknes CA sertifik?ta vai vid?j? l?me?a CA sertifik?ta. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o vietni:
https://certificates.godaddy.com/InstallationInstructions_alt.go
?? probl?ma bie?i rodas saist?b? ar VeriSign sertifik?tiem, jo servera, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003, sertifik?tu kr?tuv? eso?ajam vid?j? l?me?a CA sertifik?tam ir beidzies der?guma termi??.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
834438 T?l?t atjaunin?t VeriSign t?mek?a servera sertifik?tus interneta inform?cijas pakalpojumiem (IIS): VeriSign vid?j? l?me?a sertifik?ts, kuram beidzies der?guma termi??, var izrais?t nevalid?tu savienojumu izveidi uz vietn?m, izmantojot SSL (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ??du probl?mu, atbilsto?i situ?cijai izmantojiet k?du no ??m metod?m.

Piez?me. Lai ieg?tu inform?ciju par izmantoto sertifik?tu, ierakstiet servera Outlook t?mek?a piek?uves vietr?di URL p?rl?kprogramm? Internet Explorer un p?c tam noklik??iniet uz sl?dzenes ikonas. Lai pabeigtu atliku??s darb?bas, iesp?jams, vajadz?s eksport?t vienu vai vair?kus sertifik?tus "Sertific??anas ce??". Turkl?t, iesp?jams, var?sit ieg?t ?os failus un konkr?t?kas instrukcijas no sertifik?tu pieg?d?t?ja.

1. metode: grupas politikas konfigur?cijas izmanto?ana

Izmantojiet grupas politikas konfigur?ciju, lai izplat?tu sertifik?tus, kuriem uztic?sies visi dom?na datori. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? grupas politikas objektam pievienot uzticamu saknes CA, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/4b7ea7f9-311a-479b-aecc-c856165b97c11033.mspx

2. metode: sertifik?tu manu?la instal??ana Exchange server?

 1. Lai pieteiktos Exchange server?, kas tiek izmantots Outlook t?mek?a piek?uvei, izmantojiet kontu ar dom?na administratora akredit?cijas datiem. Bie?i ?is serveris b?s priek?gala serveris.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet mmc.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Pievienot/no?emt papildprogrammu.
 4. Noklik??iniet uz Pievienot.
 5. Noklik??iniet uz Sertifik?ti un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot.
 6. Noklik??iniet uz Mans lietot?ja konts un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt.
 7. Noklik??iniet uz Pievienot, noklik??iniet uz Datora p?rvald?ba, noklik??iniet uz Pievienot un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt.
 8. Noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Lok?l? datora sertifik?tu kategoriju saraksts par?d?s papildprogrammas log?.
 9. Izv?rsiet Sertifik?ti ? pa?reiz?jais lietot?js, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Vid?j? l?me?a sertific??anas iest?des, nor?diet uz Visi uzdevumi un p?c tam noklik??iniet uz Import?t.
 10. P?rliecinieties, vai visi ??d? eso?ie sertifik?ti ir Vid?j? l?me?a sertific??anas iest??u konteiner?. P?rliecinieties ar?, vai neviens no sertifik?tiem nav atsp?jots vai ar? k?dam no tiem nav beidzies der?guma termi??.
 11. Ja k?da sertifik?ta tr?kst, nor?diet uz Visi uzdevumi un p?c tam noklik??iniet uz Import?t. Izmantojiet vedni, lai import?tu failu, ko ieguv?t no CA.
 12. Izv?rsiet Sertifik?ti ? lok?lais dators, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Vid?j? l?me?a sertific??anas iest?des, nor?diet uz Visi uzdevumi un p?c tam noklik??iniet uz Import?t.
 13. Izmantojiet vedni, lai import?tu failu, ko ieguv?t no CA.

  Piez?me. Saknes sertifik?ts b?s Tre??s puses saknes sertific??anas iest??u konteiner?, nevis Vid?j? l?me?a sertific??anas iest??u konteiner?.
 14. Atk?rtojiet no 9. l?dz 13. darb?bai uzticamajam saknes CA sertifik?tam.
 15. S?ciet IIS pakalpojumu v?lreiz, lai izmai?as st?tos sp?k?.
Piez?mes
 • P?rliecinieties, vai sertifik?ti ir instal?ti lok?l? datora kontam.
 • Sertifik?ti nav j?instal? ier?c?, ja sertifik?ti ir instal?ti serveros, ar kuriem veicat sinhroniz?ciju.
 • Varat izmantot SSLChainSaver util?tu, lai noteiktu, kuru sertifik?tu tr?kst.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par SSLChainSaver util?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://blogs.msdn.com/windowsmobile/archive/2006/08/11/sslchainsaver.aspx

PAPILDINDORM?CIJA

Pakalpojumam Exchange Server 2003 un Exchange 2007 nepiecie?ams, lai administratora kontam un lok?l? datora kontiem pievienotu uzticam?bas ??di. Uzticam?bas ??d? var b?t vair?k par vienu vid?j? l?me?a CA. P?c tam, kad esat pievienojis uzticam?bas ??di, sertific??anas ce?? ir pieejams pakalpojumam Exchange Server nos?t??anai uz ier?ci. T?d?j?di S/MIME var darboties veiksm?gi.

?aj? dokument? izkl?st?t? inform?cija un risin?jums atspogu?o pa?reiz?jo korpor?cijas Microsoft viedokli par ??m probl?m?m dokumenta public??anas datum?. ?o risin?jumu pied?v? korpor?cija Microsoft vai tre??s puses pakalpojumu sniedz?js. Korpor?cija Microsoft neiesaka k?du konkr?tu ?aj? rakst? piemin?to tre?o pu?u pakalpojumu sniedz?ju vai tre?o pu?u risin?jumu. Var b?t ar? citi tre?o pu?u pakalpojumu sniedz?ji vai tre?o pu?u risin?jumi, kas ?aj? rakst? nav piemin?ti. ?emot v?r?, ka korpor?cijai Microsoft ir j?rea?? uz main?go tirgus situ?ciju, ?o inform?ciju nevajadz?tu interpret?t k? saist?bas, ko uz?emas Microsoft. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t vai apstiprin?t jebk?das inform?cijas vai jebk?da risin?juma precizit?ti, ko ir prezent?jusi Microsoft vai jebkur? no min?tajiem pakalpojumu sniedz?jiem.

Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das garantijas un izsl?dz visa veida tie?us, netie?us vai ar likumu noteiktus protestus, garantijas un nosac?jumus. Tas attiecas uz (bet neaprobe?ojas ar) protestiem, garantij?m, nosac?jumiem par nosaukumu, nep?rk?p?anu, apmierino?u st?vokli, piem?rot?bu p?rdo?anai un piem?rot?bu noteiktam m?r?im attiec?b? uz jebk?du pakalpojumu, risin?jumu, produktu vai jebk?diem citiem inform?cijas materi?liem. Nek?d? gad?jum? korpor?cija Microsoft nav atbild?ga par nevienu ?aj? rakst? piemin?to tre?o pu?u risin?jumu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 927465 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2009. gada 30. novembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kberrmsg kbexchmobility KB927465

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com