P?c jaunin??anas uz sist?mu Windows Vista nevar no?emt programmas instal?ciju

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 927395 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?tas programmas instal?cijas no?em?anas metodes sist?m? Windows Vista, ja rodas probl?mas p?c tam, kad ir veikta jaunin??ana no oper?t?jsist?mas Windows iepriek??j?m versij?m. ??da probl?ma var rasties, ja programma vai instal??anas programma ir nesader?ga ar sist?mu Windows Vista. ?aj? rakst? ir iek?auti pak?peniski aprakst?ti nor?d?jumi, k? no?emt programmas instal?ciju.

SIMPTOMI

P?c jaunin??anas no oper?t?jsist?mas Windows vec?kas versijas uz sist?mu Windows Vista programmas instal?ciju nevar no?emt. ?? probl?ma rodas, izmantojot gan vad?bas pane?a vienumu Programmas un l?dzek?i, gan instal??anas programmu.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja programma vai instal??anas programma nav sader?ga ar sist?mu Windows Vista.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet t?l?k min?t?s metodes nor?d?taj? sec?b?.

1. metode. Vad?bas pane?a vienuma Programmas un l?dzek?i izmanto?ana, lai no?emtu programmas instal?ciju

Ja v?l neesat izmantojis vad?bas pane?a vienumu Programmas un l?dzek?i, lai no?emtu programmas instal?ciju, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga s?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz appwiz.cpl.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz programmas un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.

  Piez?me. Ja ar peles labo pogu noklik??in?t uz cit?m programm?m, uznirsto?aj? izv?ln? var noklik??in?t uz opcijas Atinstal?t un main?t vai Atinstal?t/main?t.
 3. Izpildiet nor?d?jumus, lai no?emtu instal?ciju.

2. metode. Ori?in?l? instal??anas programmas faila izmanto?ana, lai no?emtu programmas instal?ciju

Ja programma netiek par?d?ta vad?bas pane?a vienum? Programmas un l?dzek?i, to var atinstal?t, izmantojot instal??anas programmu. Lai to izdar?tu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

Izv?lnes S?kt izmanto?ana, lai start?tu instal??anas programmu

Lai start?tu instal??anas programmu, izmantojot izv?lni S?kt, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , uz Visas programmas un p?c tam nor?diet programmas mapi.
 2. Noklik??iniet instal??anas map? uz instal??anas programmas.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 3. Izpildiet nor?d?jumus, lai no?emtu instal?ciju.

Instal??anas programmas start??ana no programmas instal?cijas mapes

Lai instal??anas programmu start?tu no programmas instal?cijas mapes, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet programmas nosaukumu.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet sarakst? Programmas un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt faila atra?an?s vietu.
 3. Atrodiet instal??anas programmu un veiciet dubultklik??i uz t?s.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 4. Izpildiet nor?d?jumus, lai no?emtu instal?ciju.

Instal??anas programmas start??ana no programmas instal?cijas datu nes?ja

Ja instal??anas programma nav iek?auta izv?ln? S?kt vai instal?cijas map?, to var atrast programmas instal?cijas datu nes?j?. Datu nes?js var b?t, piem?ram, CD vai DVD.

Ja, palai?ot instal??anas programmu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums vai instal??anas programma neno?em programmas instal?ciju, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

Instal??anas programmas p?rinstal??ana, izmantojot programmu sader?bas pal?gu

Ja instal??anas programma nedarbojas pareizi, autom?tiski var tikt start?ts programmu sader?bas pal?gs. Lai izmantotu programmu sader?bas pal?gu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz P?rinstal?t, izmantojot ieteiktos iestat?jumus.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 2. Izpildiet nor?d?jumus, lai no?emtu instal?ciju.

Ori?in?l?s instal??anas programmas konfigur??ana, lai izmantotu sader?bas re??mu

Lai konfigur?tu instal??anas programmu sader?bas re??ma izmanto?anai, r?kojieties ??di:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz instal??anas programmas un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Sader?ba.
 3. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Palaist ?o programmu sader?bas re??m?.
 4. Sarakst? noklik??iniet uz Windows XP (2. servisa pakotne) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Veiciet dubultklik??i uz instal??anas programmas.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 6. Izpildiet nor?d?jumus, lai no?emtu instal?ciju.

3. metode. Programmas instal?cijas no?em?ana, izmantojot programmas pakotni .msi

Lai no?emtu programmas instal?ciju, izmantojot programmas pakotni .msi, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet %windir%\Installer un nospiediet tausti?u ENTER.

  Tiek atv?rta instal?cijas mape.
 2. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Deta?as.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz kolonnas Nosaukums un p?c tam noklik??iniet uz Vair?k.
 4. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u T?ma, lodzi?? Atlas?t?s kolonnas platums (pikse?os) ierakstiet 340 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Var paiet vair?kas min?tes, kam?r blakus .msi failiem tiek par?d?tas t?mas.
 5. Veiciet dubultklik??i uz programmas .msi faila.
 6. Izpildiet nor?d?jumus, lai no?emtu instal?ciju.

4. metode. Programmas pakotnes .msi izmanto?ana ar iesp?jotu instal??anas programmas re?istr??anu

Lai izveidotu instal?cijas no?em?anas procesa ?urn?lu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd, sarakst? Programmas ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd.exe un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet msiexec /x <pakotnes nosaukums> /lv* "%userprofile%\desktop\msi.log", kur <pakotnes nosaukums> apz?m? ce?u uz atinstal?jam?s programmas .msi failu un t? nosaukumu un nospiediet tausti?u ENTER.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par privili??tu komandu uzvedni sist?m? Windows Vista, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/technet/windowsvista/evaluate/feat/uaprot.mspx
 3. Izpildiet nor?d?jumus, lai no?emtu instal?ciju.
 4. Atveriet failu .msi.log darbvirsm?. ?o log failu var izmantot, lai izp?t?tu programmas instal?cijas no?em?anas laik? radu??s probl?mas.

  Piez?me. Ja instal?cijas no?em?anas process atkl?j k??du, izveidojiet faila kopiju, pirms pabeidzat vai atce?at instal?cijas no?em?anas procesu. ?urn?la failu var p?rskat?t br?d?, kad rodas k??da.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istr??anas iesp?jo?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
314852 K? iesp?jot Windows instal??anas programmas re?istr??anu oper?t?jsist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

5. metode. Programmas pieg?d?t?ja vietnes apmekl??ana

Apmekl?jiet programmas pieg?d?t?ja vietni. Pieg?d?t?js var pied?v?t instal?cijas no?em?anas programmu, atjaunin?tu .msi pakotni vai nor?d?jumus, k? instal?cijas no?em?anu veikt manu?li.

Rekviz?ti

Raksta ID: 927395 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbwindowsinstaller kbuninstall kbprb KB927395

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com