Kori??enje alatke Bootrec.exe u Windows okru?enju za oporavak sistema za re?avanje i popravku problema u vezi sa pokretanjem u operativnom sistemu Windows

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 927392 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Alatku Bootrec.exe mo?ete koristiti u Windows okru?enju za oporavak sistema (Windows RE) da biste re?ili probleme sa slede?im stavkama u operativnom sistemu Windows Vista i Windows 7:
 • Glavni zapis za podizanje sistema (MBR)
 • Sektor za pokretanje sistema
 • Skladi?te podataka o konfiguraciji pokretanja sistema (BCD)
NapomenaKada re?avate probleme sa pokretanjem kori??enjem Windows RE okru?enja, prvo bi trebalo da poku?ate sa opcijom Popravka pri pokretanju u dijalogu Opcije za oporavak sistema. Ako opcija Popravka pri pokretanju ne re?i problem ili ako je potrebno da ru?no re?avate probleme u vi?e koraka, koristite alatku Bootrec.exe.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste pokrenuli alatku Bootrec.exe, morate da pokrenete Windows RE. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Postavite instalacioni disk za operativni sistem Windows Vista ili Windows 7 u disk jedinicu, a zatim pokrenite ra?unar.
 2. Kada budete upitani, pritisnite taster.
 3. Izaberite jezik, vreme, valutu, tastaturu ili metod kori??enja tastature ili unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka ra?unara.
 5. Izaberite operativni sistem koji ?elite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Komandna linija.
 7. Otkucajte Bootrec.exe, a zatim pritisnite taster ENTER.
Napomena Da biste pokrenuli ra?unar sa Windows Vista ili Windows 7 DVD-a, ra?unar mora biti konfigurisan da se pokre?e sa DVD jedinice. Za vi?e informacija o konfigurisanju ra?unara da se pokre?e sa DVD jedinice pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar ili se obratite proizvo?a?u ra?unara.

Opcije alatke Bootrec.exe

Alatka Bootrec.exe podr?ava slede?e opcije. Koristite odgovaraju?u opciju za va?u situaciju.

Napomena Koristite alatku Bootrec.exe za re?avanje problema ?Bootmgr nedostaje?. Ako ponovno pravljenje BCD skladi?ta ne re?i problem sa pokretanjem, mo?ete da izvezete i izbri?ete BCD, a da zatim ponovo pokrenete ovu opciju. Ako to uradite, bi?ete sigurni da je BCD skladi?te ponovo napravljeno u potpunosti.

Da biste to uradili, otkucajte slede?e komande na Windows RE komandnoj liniji:
 • bcdedit /export C:\BCD_Backup
 • c:
 • cd boot
 • attrib bcd -s -h -r
 • ren c:\boot\bcd bcd.old
 • bootrec /RebuildBcd

/FixMbr

Opcija /FixMbr upisuje MBR kompatibilan sa operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Vista na sistemsku particiju. Ova opcija ne zamenjuje postoje?u tabelu particija. Koristite ovu opciju kada morate da re?ite probleme sa o?te?enjima MBR-a ili kada morate da uklonite nestandardni kôd iz MBR-a.

/FixBoot

Opcija /FixBoot upisuje novi sektor za pokretanje sistema na sistemsku particiju kori??enjem sektora za pokretanje sistema koji je kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7.
 • Sektor za pokretanje sistema zamenjen je nestandardnim sektorom za pokretanje operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7.
 • Sektor za pokretanje sistema je o?te?en.
 • Stariji operativni sistem Windows je instaliran nakon instaliranja operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7. U ovom slu?aju, ra?unar se pokre?e kori??enjem Windows NT modula za u?itavanje operativnog sistema (NTLDR) umesto Windows upravlja?a pokretanjem (Bootmgr.exe).

/ScanOs

Opcija /ScanOs skenira sve diskove u potrazi za instalacijama koje su kompatibilne sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7. Osim toga, ova opcija prikazuje stavke koje se trenutno ne nalaze u BCD skladi?tu. Koristite ovu opciju kada postoje instalacije operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7 koje nisu navedene u meniju upravlja?a pokretanjem.

/RebuildBcd

Opcija /RebuildBcd skenira sve diskove u potrazi za instalacijama koje su kompatibilne sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7. Osim toga, ova opcija vam omogu?ava da izaberete instalacije koje ?elite da dodate u BCD skladi?te. Koristite ovu opciju kada morate ponovo da napravite potpuno novo BCD skladi?te.

REFERENCE

Informacije o tome kako da koristite alatku Bootrec.exe za re?avanje problema ?Datoteci sa podacima o konfiguraciji pokretanja operativnog sistema Windows nedostaju potrebne informacije? potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: 
927391 Poruka o gre?ci prilikom pokretanja operativnog sistema Windows Vista: ?Datoteci sa podacima o konfiguraciji pokretanja operativnog sistema Windows nedostaju potrebne informacije? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 927392 - Poslednji pregled: 28. februar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbcip KB927392

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com