Kai naudojate atk?rimo aplink? (?Windows RE?) paleisties problemoms diagnozuoti, i? prad?i? i?bandykite parinkt? Paleisties atk?rimas dialogo lange Sistemos atk?rimo parinktys. Jei tai nei?sprend?ia problemos arba reikia diagnozuoti kitas problemas neautomatiniu b?du, naudokite ?rank? Bootrec.exe. ?iame straipsnyje ra?oma, kaip naudoti ?rank? Bootrec.exe ?Windows RE? aplinkoje siekiant diagnozuoti ir taisyti ?iuos elementus sistemoje ?Windows Vista? arba ?Windows 7?:
 • Pagrindinis sistemos paleisties ?ra?as (MBR)
 • Paleisties sektorius
 • Paleisties konfig?ravimo duomen? (BCD) saugykla
Naudodami ?rank? Bootrec.exe taip pat galite ?alinti klaid? ?Windows? ?krovos konfig?ravimo duomen? failui tr?ksta reikiamos informacijos.

Kaip paleisti ?rank? Bootrec.exe

Norint paleisti ?rank? Bootrec.exe, reikia paleisti ?Windows RE?:
 1. ? DVD ?rengin? ?d?kite ?Windows Vista? arba ?Windows 7? laikmen? ir paleiskite kompiuter?.
 2. Paspauskite klavi??, kai b?site raginami.
 3. Pasirinkite kalb?, laik?, valiut?, klaviat?r? ar kit? ?vedimo b?d? ir spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite Taisyti kompiuter?.
 5. Pasirinkite norim? taisyti operacin? sistem? ir spustel?kite Pirmyn.
 6. Dialogo lange Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Komandin? eilut?.
 7. ?veskite Bootrec.exe ir paspauskite Enter.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pastaba. Norint paleisti kompiuter? i? ?Windows Vista? arba ?Windows 7? DVD disko, kompiuteris turi b?ti konfig?ruotas paleidimui i? DVD disko. Informacijos apie tai, kaip tai padaryti, ?r. su kompiuteriu pateiktuose dokumentuose arba teiraukit?s kompiuterio gamintojo.

Bootrec.exe parinktys

?rankis Bootrec.exe palaiko toliau nurodytas parinktis. Naudokite parinkt?, tinkam? j?s? situacijoje.

/FixMbr

Naudojant ?i? parinkt? ? sistemos skaidin? ?ra?oma su ?Windows 7? arba ?Windows Vista? suderinama MBR. Esama skaidinio lentel? neperra?oma. ?i? parinkt? naudokite prireikus spr?sti MBR gedimo problemas arba i? MBR pa?alinti nestandartin? kod?.

/FixBoot

?ia parinktimi ? sistemos skaidin? ?ra?omas naujas ?krovos sektorius naudojant su ?Windows Vista? arba ?Windows 7? suderinam? ?krovos sektori?. ?i? parinkt? naudokite, jei tenkinama viena i? toliau nurodyt? s?lyg?:
 • ?krovos sektorius pakeistas nestandartiniu ?Windows Vista? arba ?Windows 7? ?krovos sektoriumi.
 • ?krovos sektorius yra sugadintas.
 • ?diegus ?Windows Vista? arba ?Windows 7? kompiuteryje buvo ?diegta ankstesn? ?Windows? operacin?s sistemos versija. ?ioje situacijoje kompiuteris paleid?iamas naudojant ?Windows NT? ?kelties program? (NTLDR), o ne ?Windows? ?krovos tvarkytuv? (Bootmgr.exe).

/ScanOs

?ia parinktimi nuskaitomi visi diegimo diskai, suderinami su ?Windows Vista? arba ?Windows 7?. Be to, parodomi ?ra?ai, kuri? ?iuo metu n?ra BCD saugykloje. ?i? parinkt? naudokite, kai yra ?Windows Vista? arba ?Windows 7? diegim?, kurie nerodomi ?krovos tvarkytuvo meniu.

/RebuildBcd

?ia parinktimi nuskaitomi visi diskai ie?kant juose diegim?, suderinam? su ?Windows Vista? arba ?Windows 7?. Be to, galima pasirinkti prie BCD saugyklos norimus prid?ti diegimus. Naudokite ?i? funkcij?, jei reikia i? pagrind? perkurti BCD saugykl?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pastaba ?rank? Bootrec.exe naudokite klaidai ?Tr?ksta Bootmgr? ?alinti. Jei perk?rus BCD saugykl? paleisties problema i?lieka, BCD saugykl? galima eksportuoti ir panaikinti, o tada dar kart? paleisti ?i? parinkt?. Taip padar? b?site tikri, kad BCD saugykla atkurta visi?kai.

Nor?dami tai padaryti, ? ?Windows RE? komandin? eilut? ?ra?ykite ?ias komandas:
 • bcdedit /export C:\BCD_Backup
 • c:
 • cd boot
 • attrib bcd -s -h -r
 • ren c:\boot\bcd bcd.old
 • bootrec /RebuildBcd

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 927392
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. kovo 8 d.
Taikoma:: Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.