Chuy?n bay mô ph?ng X: Tr? chơi hi?u su?t là ch?m hơn so v?i d? ki?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 927286 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n chơi Microsoft Flight Simulator X, hi?u su?t tr? chơi c?a b?n có th? ch?m hơn so v?i d? ki?n.

Flight Simulator X t? đ?ng phát hi?n và đ?t các tr? Phát Đến l?a ch?n th?c hi?n phù h?p v?i máy tính c?a b?n. N?u b?n t? thay đ?i các thi?t l?p đ? thi?t đ?t cao hơn, b?n có th? tr?i nghi?m tr? chơi hi?u su?t và hi?n th? các v?n đ?. Đ? tránh v?n đ? như v?y, tránh theo cách th? công thay đ?i các thi?t l?p. Cho phép tr? chơi xác đ?nh cài đ?t chuyên bi?t nh?ng g? t?t nh?t phù h?p v?i máy tính c?a b?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày.

Phương pháp 1: Ki?m tra các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u

H?y ch?c ch?n r?ng máy tính b?n đang s? d?ng đáp ?ng ho?c vư?t quá các yêu c?u t?i thi?u video, b? vi x? l? và b? nh? đ? chơi Flight Simulator X.
 1. M? tr?c ti?p X công c? ch?n đoán. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i dxdiag trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó b?m vào dxdiag.exe trong các Chương tr?nh danh sách.
 2. Trên các H? th?ng tab, lưu ? các B? vi x? l?B? nh? giá tr? đư?c li?t kê trong thông tin hệ thống.
 3. Trên các Hi?n th? tab, lưu ? các Có c? ly kho?ng t?t c? b? nh? giá tr? đư?c li?t kê trong Thi?t b?.
 4. B?m chu?t L?i ra đ? đóng công c? ch?n đoán DirectX.
H?y so sánh các giá tr? mà b?n chú ? cho máy tính c?a b?n v?i các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u c?n thi?t cho Flight Simulator X. N?u máy tính không đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u, liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c yêu c?u C?p Nh?t và nâng c?p.

Nhi?u máy tính tr? chơi đ?y các gi?i h?n c?a kh? năng x? l? c?a máy tính-Flight Simulator X là không có khác. Ví d?, card màn h?nh 3-D có kh? năng là c?n thi?t đ? ch?y Flight Simulator X.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u h? th?ng t?i thi?u cho Flight Simulator X, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
925724Flight Simulator X: Yêu c?u h? th?ng t?i thi?u

Phương pháp 2: T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t Flight Simulator X gói b?n ghi d?ch v?

N?u máy tính đáp ?ng các yêu c?u tr? chơi, t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các đ?t Flight Simulator X gói b?n ghi d?ch v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?displaylang=en&ID=8986


Lưu ? Bên th? ba n?i dung ch?ng h?n như máy bay, phong c?nh, và như v?y, có th? yêu c?u r?ng máy tính c?a b?n đ? đ?t Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x 86) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? t?i v? các gói ph?n m?m Visual C++ 2005 m?i nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=32BC1BEE-A3F9-4C13-9C99-220B62A191EE&displaylang=en
N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?i nh?t, đi đ?n phương pháp 3.

Phương pháp 3: So sánh máy tính b?n đang s? d?ng đ? các máy tính khác

Đ? phân tích hi?u su?t c?a Flight Simulator X trên máy tính c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Products/Games/FSInsider/Tips/pages/default.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows tr? chơi Advisor, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/Products/WindowsVista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
N?u máy tính có m?t th? h?ng th?p, b?n có th? c?i thi?n hi?u su?t tr? chơi b?ng cách s? d?ng các phương pháp đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i c?p nh?t ph?n c?ng c?a máy tính cho hi?u su?t t?i ưu. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t ph?n c?ng c?a máy tính, liên h? v?i các nhà s?n xu?t c?a máy tính.

Đ? bi?t thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, h?y ghé thăm Web site sau:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US

Phương pháp 4: Làm cho m?t s? cân b?ng gi?a ch?t lư?ng và hi?u su?t

B?n có th? mu?n dành nhi?u th?i gian bay máy bay tr?c thăng JetRanger III 206B c?a chuông xu?ng Grand Canyon. N?u đi?u này là đúng, b?n có có th? s?n sàng hy sinh m?t s? hi?u su?t cho phong c?nh t?t hơn. Ho?c, b?n có th? th?c hành các k? năng công c? bay trong m?t cơn b?o. N?u đi?u này là đúng, m?n di chuy?n máy bay và công c? s? ưu tiên hơn c?nh quan chi ti?t. B?t k? lo?i ph?n c?ng b?n có, b?n có th? làm cho m?t s? cân b?ng gi?a ch?t lư?ng đ? h?a và hi?u su?t.

Khám phá các tùy ch?n sau đây đ? t?m s? cân b?ng gi?a ch?t lư?ng và hi?u su?t là phù h?p v?i b?n. Đi?u này có th? là m?t quá tr?nh lâu dài mà đ?i h?i r?t nhi?u công vi?c. Tuy nhiên, b?n s? t?m th?y nh?ng g? là t?t nh?t cho máy tính c?a b?n và cho kinh nghi?m chơi game c?a b?n.

Đóng chương tr?nh

Mi?n là b?n đang bay, b?n có th? không có b?ng cách s? d?ng các ?ng d?ng khác, ch?ng h?n như m?t bộ x? l? văn b?n ho?c m?t chương tr?nh b?c e-mail. Đóng các chương tr?nh khác đ? gi?i phóng thêm s?c m?nh x? l? c?a máy tính cho Flight Simulator X.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đóng các chương tr?nh khác đang ch?y, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331796Th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch đ? xác đ?nh xem n?n chương tr?nh can thi?p v?i tr? chơi ho?c chương tr?nh c?a b?n

Xem các c?a s?, và thay đ?i lư?t xem

Flight Simulator X ch?y trong m?t c?a s?. Các mô ph?ng quan đi?m và công c? b?ng c?ng là windows. Khi b?n tăng kích thư?c c?a s? ho?c hi?n th? nhi?u c?a s?, hi?u su?t có th? gi?m. V? v?y, s? d?ng windows càng ít càng t?t, và kích c? chúng nh? như b?n có th?. Ngoài ra, h?y th? các quan đi?m khác nhau trong chuy?n bay mô ph?ng X. báo chí S đ? chu k? thông qua ch? đ? xem.

Thay đ?i đ? phân gi?i

Tùy thu?c vào lo?i card màn h?nh và màn h?nh mà b?n đang s? d?ng, b?n có th? ch?y Flight Simulator X ? đ? phân gi?i màn h?nh khác nhau. Ph?n m?m này ch?y ? đ? phân gi?i màn h?nh t?i thi?u c?a 1024 × 768. Khi b?n tăng đ? phân gi?i đ? xem chi ti?t hơn, b?n có th? nh?n th?y s? suy gi?m hi?u su?t. Th? nghi?m v?i đ? phân gi?i khác nhau đ? t?m th?y s? k?t h?p t?t nh?t c?a chi ti?t và hi?u su?t.

Trong ch? đ? Toàn màn h?nh, Flight Simulator X s? d?ng đ? phân gi?i mà b?n thi?t l?p trong các Thi?t đ?t hi?n th? hộp thoại, không ph?i resolution Microsoft Windows máy tính đ? bàn.

S? d?ng ch? đ? Toàn màn h?nh

ch? đ? Toàn màn h?nh t?i đa hóa c?a s? Flight Simulator X đ? đi?n vào toàn b? màn h?nh. ch? đ? Toàn màn h?nh là có kh? năng đ? c?i thi?n hi?u su?t.

Lưu ? ch? đ? Toàn màn h?nh ?n Thanh d?n lái và thanh công c?.

Đ? chuy?n đ?i gi?a các ch? đ? Toàn màn h?nh và ch? đ? c?a s?, b?m phím ALT + ENTER. Ho?c, các S? l?n xem tr?nh đơn, ch?n Toàn màn h?nh. Đ? hi?n th? m?t tr?nh đơn trong ch? đ? Toàn màn h?nh, h?y nh?n ALT.

Thay đ?i thi?t đ?t hi?n th?

B?n có th? c?i thi?n hi?u su?t trong Flight Simulator X khi b?n thay đ?i thi?t đ?t hi?n th?. M?i thi?t l?p Hi?n th? có m?t hi?u ?ng khác nhau. Nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n áp d?ng cho t?t c? các chuy?n bay. Tác đ?ng c?a bi?n m?t thi?t l?p ho?c t?t là đáng chú ? ch? khi b?n đang s? d?ng m?t hi?u ?ng có liên quan đ?n tùy ch?n đó. Ví d?, t?t tùy ch?n bóng s? không có nhi?u hi?u ?ng n?u b?n đang bay trong mây. Đ? thay đ?i thi?t đ?t hi?n th?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trên màn h?nh chính, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Tùy ch?nh, làm cho nh?ng thay đ?i mà b?n mu?n các tùy ch?n tùy ch?nh, và sau đó nh?p vào Ok.
 • Trên các Tùy ch?n tr?nh đơn, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Hi?n th?, làm cho nh?ng thay đ?i mà b?n mu?n tùy ch?n Hi?n th?, và sau đó nh?p vào Ok.

Thay đ?i s? thích âm thanh

Tùy thu?c vào thông s? k? thu?t c?a máy tính, thay đ?i tùy ch?n âm thanh ho?c t?t âm thanh có th? c?i thi?n hi?u su?t. Đ? xác đ?nh li?u âm thanh có th? gây ra v?n đ? hi?u su?t tr? chơi, h?y t?t âm thanh.

Đ? b?t t?t c? Flight Simulator X âm thanh ho?c t?t khi b?n đang ? trong máy bay, b?m Q. N?u vi?c th?c hi?n đ? c?i thi?n, thay đ?i các thi?t đ?t âm thanh. Đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t âm thanh, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trên màn h?nh chính, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Âm thanh, làm cho nh?ng thay đ?i mà b?n mu?n các tùy ch?n âm thanh, và sau đó nh?p vào Ok.
 • Trên các Tùy ch?n tr?nh đơn, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Âm thanh, làm cho nh?ng thay đ?i mà b?n mu?n các tùy ch?n âm thanh, và sau đó nh?p vào Ok.

Thay đ?i các thi?t l?p th?i ti?t

Nói chung, ít c?nh mà b?n nh?n th?y ra kh?i c?a s?, hi?u su?t t?t hơn b?n s? kinh nghi?m khi b?n chơi Flight Simulator X. B?n có th? làm m?t vài đi?u v?i th?i ti?t đ? tăng t?c đ? hi?u su?t.

Ví d?, b?n có th? thay đ?i các thi?t đ?t ti?t làm nh?ng vi?c sau:
 • Làm gi?m t?m nh?n.
 • Gi?m vùng ph? sóng c?a đám mây.
Đ? thay đ?i các thi?t l?p th?i ti?t, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trên màn h?nh chính, h?y nh?p vào Chuy?n bay mi?n phí, b?m vào Thay đ?i trong các Th?i ti?t hi?n t?i h?p, th?c hi?n các thay đ?i mà b?n mu?n các tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 • Trên các Th? gi?i tr?nh đơn, nh?p vào Th?i ti?t, làm cho nh?ng thay đ?i mà b?n mu?n tùy ch?n th?i ti?t, và sau đó nh?p vào Ok.
N?u b?n quy?t đ?nh đ? tăng hi?u su?t b?ng cách thay đ?i th?i ti?t, b?n có th? c?ng mu?n gi?m ho?c t?t t? l? mà t?i đó th?i ti?t thay đ?i theo th?i gian. N?u không, nh?ng đám mây có th? phát tri?n như b?n bay.

Đ? thay đ?i t? l? mà t?i đó th?i ti?t thay đ?i theo th?i gian, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trên màn h?nh chính, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Tùy ch?nh, b?m vào các Th?i ti?t tab, di chuy?n các T? l? mà t?i đó th?i ti?t thay đ?i theo th?i gian thanh trư?t đ? đi?u ch?nh các thi?t l?p th?i ti?t, và sau đó nh?p vào Ok.
 • Trên các Tùy ch?n tr?nh đơn, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Hi?n th?, b?m vào các Th?i ti?t tab, di chuy?n các T? l? mà t?i đó th?i ti?t thay đ?i theo th?i gian thanh trư?t đ? đi?u ch?nh các thi?t l?p th?i ti?t, và sau đó nh?p vào Ok.

Gi?m m?t đ? lưu lư?ng truy c?p máy

Flight Simulator X trên th? gi?i, máy đi?u khi?n đư?c tính toán máy bay nói chuy?n v?i ki?m soát không lưu và bay xung quanh. Đ?t xe và watercraft di chuy?n xung quanh trên th? gi?i c?ng có t?i đây. Nh?ng t?t c? thêm vào c?m giác ngâm nhưng có th? làm gi?m hi?u su?t. C? g?ng gi?m m?t đ? lưu lư?ng truy c?p, và xem li?u giúp.

Đ? thay đ?i các thi?t l?p m?t đ? lưu lư?ng truy c?p, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trên màn h?nh chính, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Tùy ch?nh, b?m vào các Lưu lư?ng truy c?p tab, di chuy?n con trư?t đ? đi?u ch?nh lưu lư?ng truy c?p cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Ok.
 • Trên các Tùy ch?n tr?nh đơn, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Hi?n th?, b?m vào các Lưu lư?ng truy c?p tab, di chuy?n con trư?t đ? đi?u ch?nh lưu lư?ng truy c?p cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Ok.

Màn h?nh t? l? khung h?nh

T? l? khung h?nh là s? l?n m?i th? hai h?nh ?nh trên màn h?nh đư?c v? l?i. Giám sát t? l? khung h?nh là m?t cách đ? đánh giá hi?u su?t trong chuy?n bay mô ph?ng X. nh?n SHIFT + Z hai l?n đ? hi?n th? truy c?p t? l? khung h?nh. Sau khi b?n c? g?ng thay đ?i các tùy ch?n như đ? ngh? trư?c đó, ki?m tra t? l? khung h?nh đ? xem li?u nó đ? c?i thi?n. H?y nh?n bi?t r?ng nh?ng g? là quan tr?ng nh?t là làm th? nào các mô ph?ng trông và c?m th?y b?n.

Cách 5: C?i thi?n hi?u su?t tr? chơi

Các thông tin chi ti?t v? làm th? nào đ? c?i thi?n hi?u su?t c?a tr?nh mô ph?ng bay, trong đó có yêu c?u h? th?ng và liên k?t đ?n các web site liên quan, h?y truy c?p Microsoft Game Studios Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Products/Games/FSInsider/Tips/pages/OptimizingVisualsAndPerformance.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?i thi?n hi?u su?t tr? chơi, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815069C?i thi?n c?a máy tính c?a b?n chơi game hi?u su?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 927286 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbperformance kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB927286 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 927286

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com