ID c?a bi: 927177
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach d cai t Windows Internet Explorer 7 cho Windows XP va Windows Server 2003.

Khi ban d cai t Windows Internet Explorer 7, Internet Explorer 6 se t ng c khi phuc trn may tinh cua ban. Bai vit nay m ta cach xac nhn rng Windows Internet Explorer 6 c khi phuc ung cach.

Co hai phng phap d cai t Windows Internet Explorer 7:
 • Phng phap 1: S dung Thm hoc Loai bo Chng trinh
 • Phng phap 2: S dung Spuninst.exe
Bt u vi phng phap u tin. Nu phng phap nay khng hiu qua, hay th phng phap th hai.

Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh s cp n trung cp.

B?n c th? th?y d? dng hn khi lm theo cc b?c n?u b?n in bi vi?t ny ra tr?c.

Quan trong Nu ban a cai t Windows XP SP3 trn may tinh cua minh sau khi a cai t Internet Explorer 7, ban cn d cai t Windows XP Goi Dich vu 3 trc khi ban co th d cai t Internet Explorer 7.

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
950719 Ban khng th d cai t Internet Explorer 7 hoc Internet Explorer 8 Beta 1 sau khi ban cai t Windows XP Goi Dich vu 3

Phng phap 1: S dung Thm hoc Loai bo Chng trinh d cai t Internet Explorer 7

Cach n gian nht d cai t Windows Internet Explorer 7 la s dung Thm hoc Loai bo Chng trinh.

Bc 1: D cai t Internet Explorer 7

 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M, go appwiz.cpl ri bm OK. Co th mt vai giy may tinh cua ban tp hp danh sach cac chng trinh.
 3. Di chuyn xung qua danh sach va bm Windows Internet Explorer 7 ri bm Loai bo.

Bc 2: Xac minh rng Internet Explorer 6 c khi phuc

xac minh rng Internet Explorer 6 c khi phuc, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M, go iexplore. Windows Internet Explorer se m ra.
 3. menu Tr giup, bm Gii thiu v Internet Explorer. Ca s Gii thiu v Internet Explorer se m ra.
 4. Nu s Phin ban bt u bng 6 thi ban a d cai t Internet Explorer 7 va khi phuc Internet Explorer 6 thanh cng.
Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay th phng phap 2.

Phng phap 2: S dung Spuninst.exe d cai t Internet Explorer 7

Nu phng phap 1 khng d cai t Internet Explorer 7, th s dung thut si thi hanh Spuninst.exe trn may tinh cua ban.

Bc 1: Hin thi cac tp bi n va cac cp bi n

 1. Bm Bt u ri bm Tai liu cua ti.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Cp.
 3. Bm tabXem.
 4. Trong danh sach Cai t nng cao, di Tp va cp n, bm Hin thi tp va cp n ri bm OK.

Bc 2: D cai t Internet Explorer 7

d cai t Internet Explorer 7, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M, go %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe ri bm OK.
 3. Lam theo cac hng dn thut si d cai t Internet Explorer 7.

Bc 3: Xac nhn rng Internet Explorer 6 c khi phuc

xac nhn rng Internet Explorer 6 c khi phuc:
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M, go iexplore. Windows Internet Explorer se m ra.
 3. menu Tr giup, bm Gii thiu v Internet Explorer. Ca s Gii thiu v Internet Explorer se m ra.
 4. Nu s Phin ban bt u bng 6 thi ban a d cai t Internet Explorer 7 va khi phuc Internet Explorer 6 thanh cng.
Nu ban khng th d cai t Windows Internet Explorer 7 hoc nu Internet Explorer 6 khng c khi phuc bng mt trong cac phng phap nay, hay xem phn "Cac bc tip theo".

CC B?C TI?P THEO

Nu ban khng th d cai t Windows Internet Explorer 7 bng mt trong cac phng phap nay, ban co th mun nghi ai o ma minh bit giup hoc ban co th mun lin h vi ISP hoc quan tri vin mang cua minh c tr giup. Ban cung co th s dung Web site Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft tim cac giai phap khac khc phuc s c cua minh. M?t s? d?ch v? m Web site D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft cung c?p g?m c nhng muc sau:
 • C s? Ki?n th?c c th? T?m ki?m: T?m ki?m thng tin h? tr? k? thu?t v cc cng c? t? gip ? cho cc s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tm Gi?i php: Xem cc bi vi?t n?i b?t h? tr? v cu h?i th?ng g?p c? th? theo s?n ph?m.
 • Nhm tin H? tr? Khch hng c?a Microsoft: Lin h? v?i ?i tc, ?ng nghi?p v cc Chuyn gia ?c nh gi Cao nh?t c?a Microsoft (MVP).
 • Cc Tu? ch?n H? tr? khc: S? d?ng Web ? ?t cu h?i, lin h? v?i D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft ho?c cung c?p ph?n h?i.
Nu ban vn gp s c sau khi s dung cac Web site nay cua Microsoft hoc nu ban khng th tim thy giai phap cho s c trn Web site Dich vu H tr cua Microsoft, hay bm vao lin kt sau lin h B phn H tr.
http://support.microsoft.com/contactus

Thng tin b sung

bit thm thng tin v cach d cai t Internet Explorer 8, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
957700 Cach d cai t hoc loai bo Internet Explorer 8

Thu?c tnh

ID c?a bi: 927177 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbharmony kbuninstall kbceip kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB927177

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com