Identifikator ?lanka: 927177 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako se deinstalira Windows Internet Explorer 7 za Windows XP i Windows Server 2003.

Kada deinstalirate Windows Internet Explorer 7, Internet Explorer 6 se automatski vra?a u prethodno stanje na va?em ra?unaru. Ovaj ?lanak opisuje kako da potvrdite da li je Windows Internet Explorer 6 ispravno vra?en u prethodno stanje.

Postoje dva metoda za deinstalaciju programa Windows Internet Explorer 7:
 • 1. metod: Kori??enje stavke ?Dodaj ili ukloni programe?
 • 2. metod: Kori??enje datoteke Spuninst.exe
Po?nite sa prvim metodom. Ako on ne funkcioni?e, poku?ajte drugi metod.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Va?no Ako ste na svom ra?unaru instalirali Windows XP SP3 kada ste instalirali Internet Explorer 7, treba da deinstalirate Windows XP servisni paket 3 da biste mogli da deinstalirate Internet Explorer 7.

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
950719 Nije mogu?e deinstalirati Internet Explorer 7 ili Internet Explorer 8 Beta 1 kada instalirate Windows XP servisni paket 3

1. metod: Kori??enje stavke ?Dodaj ili ukloni programe? za deinstalaciju programa Internet Explorer 7

Najjednostavniji na?in za deinstalaciju programa Windows Internet Explorer 7 jeste kori??enje stavke Dodaj ili ukloni programe.

1. korak: Deinstalacija programa Internet Explorer 7

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte appwiz.cpl i kliknite na dugme U redu. Va?em ra?unaru ?e mo?da biti potrebno nekoliko sekundi da kompajlira listu programa.
 3. Pomerite se niz listu i izaberite stavku Windows Internet Explorer 7, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

2. korak: Provera da li je Internet Explorer 6 vra?en u prethodno stanje

Da biste proverili da li je Internet Explorer 6 vra?en u prethodno stanje, pratite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte iexplore. Otvara se Windows Internet Explorer.
 3. U meniju Pomo? izaberite stavku Osnovni podaci o programu Internet Explorer. Otvara se prozor Osnovni podaci o programu Internet Explorer.
 4. Ako broj verzije po?inje brojem 6, uspe?no ste deinstalirali Internet Explorer 7 i vratili Internet Explorer 6 u prethodno stanje.
Ako ovaj metod nije uspeo, poku?ajte 2. metod.

2. metod: Kori??enje datoteke Spuninst.exe za deinstalaciju programa Internet Explorer 7

Ako 1. metod nije deinstalirao Internet Explorer 7, poku?ajte da koristite Spuninst.exe izvr?ni ?arobnjak na svom ra?unaru.

1. korak: U?inite skrivene datoteke i fascikle vidljivim

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Moji dokumenti.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 3. Izaberite karticu Prikaz.
 4. Na listi Vi?e opcija za postavke, u okviru Skrivene datoteke i fascikle izaberite opciju Prika?i skrivene datoteke i fascikle i kliknite na dugme U redu.

2. korak: Deinstalacija programa Internet Explorer 7

Da biste deinstalirali Internet Explorer 7, pratite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe i kliknite na dugme U redu.
 3. Pratite uputstva ?arobnjaka da biste deinstalirali Internet Explorer 7.

3. korak: Provera da li je Internet Explorer 6 vra?en u prethodno stanje

Da biste proverili da li je Internet Explorer 6 vra?en u prethodno stanje:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte iexplore. Otvara se Windows Internet Explorer.
 3. U meniju Pomo? izaberite stavku Osnovni podaci o programu Internet Explorer. Otvara se prozor Osnovni podaci o programu Internet Explorer.
 4. Ako broj verzije po?inje brojem 6, uspe?no ste deinstalirali Internet Explorer 7 i vratili Internet Explorer 6 u prethodno stanje.
Ako niste uspeli da deinstalirate Windows Internet Explorer 7 ili ako Internet Explorer 6 nije vra?en u prethodno stanje pomo?u oba ova metoda, pogledajte odeljak ?Slede?i koraci?.

SLEDE?I KORACI

Ako niste uspeli da deinstalirate Windows Internet Explorer 7 pomo?u oba ova metoda, mo?ete tra?iti pomo? od nekoga koga poznajete ili se za pomo? mo?ete obratiti svom ISP-u ili administratoru mre?e. Tako?e mo?ete koristiti Veb lokaciju Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku da biste prona?li druga re?enja problema. Neke od usluga koje pru?a Veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Diskusione grupe Microsoft korisni?ke podr?ke: obratite se istomi?ljenicima, kolegama i Microsoft najcenjenijim stru?njacima (MVP-ovima).
 • Ostale opcije podr?ke: koristite Veb da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Ako nakon kori??enja ovih Microsoft Veb lokacija ponovo do?e do problema ili ako na Veb lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ne mo?ete da prona?ete re?enje, kliknite na slede?u vezu da biste se obratili podr?ci.
http://support.microsoft.com/contactus

Vi?e informacija

Za vi?e informacija o deinstalaciji programa Internet Explorer 8 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
957700 Kako se deinstalira ili uklanja Internet Explorer 8

Svojstva

Identifikator ?lanka: 927177 - Poslednji pregled: 28. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Klju?ne re?i: 
kbharmony kbuninstall kbceip kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB927177

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com