Nh?ng câu h?i thư?ng g?p v? làm th? nào đ? kích ho?t Microsoft Games cho Windows, đư?ng ph? và chuy?n đi và Mappoint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 927007 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các câu h?i thư?ng g?p v? làm th? nào đ? kích ho?t Microsoft Games cho Windows, đư?ng ph? và chuy?n đi và Mappoint.

Thông tin thêm

Q1: Microsoft s?n ph?m kích ho?t là g??

A1: Kích ho?t s?n ph?m Microsoft c? g?ng đ? gi?m gi? m?o ph?n m?m, và đ? đ?m b?o r?ng khách hàng c?a Microsoft nh?n đư?c ch?t lư?ng ph?n m?m mà h? mong đ?i. Sau khi b?n kích ho?t s?n ph?m ph?n m?m, m?t khoá s?n ph?m c? th? đư?c gán cho ph?n c?ng máy tính mà trên đó b?n cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m. Sau khi khóa s?n ph?m này đư?c ch? đ?nh, b?n không th? s? d?ng cùng m?t m? khóa s?n ph?m đ? kích ho?t các s?n ph?m trên máy tính khác. Kích ho?t s?n ph?m là c?n thi?t đ? s? d?ng các s?n ph?m trong ch? đ? đ?y đ? tính năng. N?u b?n ch?n không kích ho?t các s?n ph?m, b?n có th? s? d?ng các s?n ph?m ch? trong m?t ch? đ? th? nghi?m gi?m. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
925723B?n nh?n đư?c m?t thông báo kích ho?t sau khi b?n chơi Flight Simulator X 30 phút
Q2: Đi?u g? s? là l?i ích c?a vi?c s? d?ng kích ho?t s?n ph?m Microsoft?

A2: Kích ho?t s?n ph?m Microsoft cho phép b?n đ? B?t đ?u và s? d?ng các s?n ph?m mà không s? d?ng đ?a.

Q3: Nh?ng thông tin đư?c thu th?p, x? l? ho?c truy?n trong quá tr?nh kích ho?t?

A3: Khi b?n kích ho?t s?n ph?m ph?n m?m, s?n ph?m ch? ch?t thông tin này s? đư?c g?i cho Microsoft cùng v?i m?t băm ph?n c?ng. Băm ph?n c?ng là m?t s? không duy nh?t đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng c?u h?nh ph?n c?ng c?a máy tính. Băm ph?n c?ng không đ?i di?n cho b?t k? thông tin cá nhân ho?c thông tin v? s?n ph?m. Băm ph?n c?ng không th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh vi?c làm ho?c các mô h?nh c?a máy tính. Ngoài ra, băm ph?n c?ng không th? đư?c ngư?c tính toán đ? xác đ?nh thông tin nguyên máy tính. Ngoài các thông tin máy tính chu?n, m?t vài thi?t đ?t ngôn ng? b? sung đư?c thu th?p. Thông tin này không đư?c s? d?ng đ? nh?n d?ng b?n. Các thông tin đư?c s? d?ng ch? đ? xác nh?n r?ng b?n có m?t đ?ng g?i đư?c mức cấp phép c?a s?n ph?m, và đ? t?ng h?p các thông tin cho phân tích th?ng kê.

Q4: Bao nhiêu l?n có th? tôi kích ho?t các s?n ph?m?

A4: Có là không có gi?i h?n s? l?n b?n có th? kích ho?t các s?n ph?m ph?n m?m trên cùng m?t máy tính. Ví d?, b?n có th? lo?i b? và cài đ?t chuyên bi?t ho?c kích ho?t các s?n ph?m b?t k? s? nào c?a th?i đ?i. M?t kích ho?t b? sung đư?c cung c?p do đó b?n có th? lo?i b? và cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m trên cùng m?t máy tính ho?c trên m?t máy tính khác nhau. Xem Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft cho bi?t thêm thông tin. Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại tr? chơi.

Q5: Làm th? nào tôi có th? cho dù ph?n m?m c?a tôi đ? có đư?c kích ho?t?

A5: N?u s?n ph?m không đư?c kích ho?t, nhi?u kh? năng trong các tr? chơi không có s?n.
Lưu ? M?t s? tr? chơi là ch? nhi?u tr? chơi không cho phép b?n B?t đ?u các tr? chơi cho đ?n khi b?n kích ho?t nó.
Q6: Tôi có th? cài đ?t chuyên bi?t các s?n ph?m trên nhi?u hơn m?t máy tính?

A6: Xem thêm chi ti?t trong th?a thu?n ngư?i dùng (đi?u kho?n mức cấp phép ph?n m?m c?a Microsoft) cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào nhi?u máy tính b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các s?n ph?m trên. Th?a thu?n ngư?i dùng là n?m trong m?c tin thư thoại s?n ph?m ho?c s?n ph?m DVD.
Q7: Làm th? nào đ? kích ho?t s?n ph?m Microsoft c?a tôi cho Windows?

A7: Khi b?n B?t đ?u các s?n ph?m cho l?n đ?u tiên, b?n đư?c nh?c b?m vào Kích ho?t bây gi? ho?c nh?p vào Kích ho?t sau đó. N?u b?n nh?p vào Kích ho?t bây gi?, b?n ph?i nh?p vào m? khóa s?n ph?m. B?n có th? ch?y các s?n ph?m mà không c?n kích ho?t nó cho t?i ch?ng nào b?n mu?n. N?u b?n không ph?i đ? kích ho?t các s?n ph?m, s?n ph?m s? ch?y trong ch? đ? gi?m ch?c năng. Ngoài ra, m?t s? tính năng, ch?ng h?n như các tính năng nhi?u, s? không có s?n trong các s?n ph?m. Đ? ti?p t?c s? d?ng t?t c? các tính năng c?a s?n ph?m, b?n ph?i kích ho?t s?n ph?m.

Đ? kích ho?t các s?n ph?m, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t Kích ho?t bây gi?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 2. phím ENTER s?n ph?m, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Lưu ? Không m?t m? khóa s?n ph?m. Gi? bao b? ho?c lưu ? m?t s?. Gi? cho thông tin v? s? ? m?t v? trí an toàn.
 3. Activation Wizard ch?y t? đ?ng. Thu?t s? kích ho?t cung c?p cho b?n các tùy ch?n sau đây đ? ti?p t?c:
  • Kích ho?t b?ng cách s? d?ng Internet
   Thu?t s? kích ho?t t? đ?ng liên h? v?i các máy ch? mức cấp phép Microsoft qua kết nối Internet c?a b?n. Khi b?n kích ho?t các s?n ph?m b?ng cách s? d?ng Internet, khóa s?n ph?m này s? đư?c g?i cho Microsoft thông qua m?t chuy?n giao đư?c m? hóa. N?u b?n quy?t đ?nh đ? kích ho?t các s?n ph?m thông qua Internet và b?n đ? không k?t n?i, thu?t s? s? c?nh báo b?n r?ng có là không có k?t n?i.
  • Kích ho?t b?ng cách s? d?ng đi?n tho?i
   B?n có th? g?i đi?n tho?i m?t trung tâm kích ho?t đ? có đư?c s? giúp đ? c?a m?t đ?i di?n b?n ghi d?ch v? khách hàng và kích ho?t các s?n ph?m. Kích ho?t đi?n tho?i có th? m?t nhi?u th?i gian hơn kích ho?t thông qua Internet. B?n nên có máy tính khi b?n g?i. Ngoài ra, b?n c?n ph?i có m? khóa s?n ph?m ph?n m?m c?a b?n. Khi b?n ch?n tu? ch?n này, thu?t s? kích ho?t t?o ra m?t cài đ?t chuyên bi?t ID. Musy có ID cài đ?t chuyên bi?t này đ? kích ho?t các s?n ph?m b?ng đi?n tho?i.

   Quan tr?ng Khi b?n đi?n tho?i gi?a kích ho?t, b?n đư?c nh?c đ?c cài đ?t chuyên bi?t ID s?. N?u b?n có v?n đ? theo các hư?ng d?n trên đi?n tho?i, không treo. Ch? đ?i cho đ?n khi b?n nh?n đư?c m?t l?a ch?n cho chuy?n giao. Nói "chuy?n tôi." B?n s? đư?c chuy?n hư?ng đ?n nói chuy?n v?i đ?i di?n b?n ghi d?ch v? khách hàng.

   Lưu ? Trung tâm kích ho?t s? không đư?c li?t kê trong bài vi?t này b?i v? s? đi?n tho?i liên l?c khác nhau c?a gi?y phép và c?ng có th? c?a qu?c gia ho?c vùng. Thu?t s? kích ho?t cung c?p cho b?n s? đi?n tho?i gi?a kích ho?t.
N?u vi?c kích ho?t thành công, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
B?n đ? kích ho?t thành công Microsoft <product title="">trên máy tính này.</product>

Bư?c ti?p theo

N?u b?n c?n tr? giúp thêm, h?y truy c?p web site Web b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. web site này cung c?p các b?n ghi d?ch v? sau:

Thu?c tính

ID c?a bài: 927007 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2010
 • Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator
 • Microsoft Fable III for PC
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB927007 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 927007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com