Bie?i uzdotie jaut?jumi saist?b? ar to, k? aktiviz?t programmas Microsoft Games for Windows, Streets and Trips un MapPoint

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 927007 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? ir ietverti bie?i uzdotie jaut?jumi saist?b? ar to, k? aktiviz?t programmas Microsoft Games for Windows, Streets and Trips un MapPoint

Papildindorm?cija

1. jaut?jums. Kas ir Microsoft produktu aktiviz?cija?

1. atbilde. Microsoft produktu aktiviz?cija m??ina samazin?t viltotas programmat?ras izplat?bu un nodro?in?t, ka Microsoft klienti sa?em paredz?to programmat?ras kvalit?ti. P?c programmat?ras produkta aktiviz??anas datora aparat?rai, kur? tika instal?ts produkts, tiek pie??irta specifiska produkta atsl?ga. P?c ??s produkta atsl?gas pie??ir?anas nevar izmantot to pa?u produkta atsl?gu, lai aktiviz?tu produktu citos datoros. Produkta aktiviz?cija ir nepiecie?ama, lai izmantotu produktu pilnas l?dzek?u funkcionalit?tes re??m?. Ja izv?laties neaktiviz?t produktu, varat to izmantot tikai samazin?tas funkcionalit?tes izm??in?juma re??m?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
925723 Tiek par?d?ts aktiviz?cijas zi?ojums p?c tam, kad 30 min?tes esat sp?l?jis sp?li Flight Simulator X.
2. jaut?jums. K?da ir Microsoft produktu aktiviz?cijas priek?roc?ba?

2. atbilde. Microsoft produktu aktiviz?cija ?auj start?t un izmantot produktu, neizmantojot disku.

3. jaut?jums. K?da inform?cija tiek apkopota, apstr?d?ta vai p?rraid?ta aktiviz??anas procesa laik??

3. atbilde. Programmat?ras produkta aktiviz??anas laik? korpor?cijai Microsoft tiek nos?t?ta produkta atsl?gas inform?cija kop? ar aparat?ras jauc?jkodu. Aparat?ras jauc?jkods ir izplat?ts numurs, ko ?ener? datora aparat?ras konfigur?cija. Aparat?ras jauc?jkods neietver personas inform?ciju vai inform?ciju par produktu. Aparat?ras jauc?jkodu nevar izmantot, lai noteiktu datora marku vai modeli. Turkl?t aparat?ras jauc?jkodu nevar atpaka?ejo?i apr??in?t, lai ieg?tu neapstr?d?tu datora inform?ciju. Papildus standarta datora inform?cijai tiek apkopoti ar? papildu valodas iestat?jumi. ?? inform?cija netiek izmantota j?su identific??anai. ?? inform?cija tiek izmantota tikai, lai apstiprin?tu, ka jums ir licenc?ta produkta kopija, un lai apkopotu inform?ciju statistikas anal?zei.

4. jaut?jums. Cik rei?u var aktiviz?t produktu?

4. atbilde. Vien? un taj? pa?? dator? programmat?ras produktu var aktiviz?t neierobe?otu rei?u skaitu. Piem?ram, varat no?emt un instal?t vai aktiviz?t produktu v?lamo rei?u skaitu. Tiek nodro?in?ta papildu aktiviz?cija, lai var?tu no?emt un instal?t produktu taj? pa?? dator? vai cit? dator?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus. Microsoft programmat?ras licences nosac?jumi atrodas map? Sp?les.

5. jaut?jums. K? noteikt, vai programmat?ra jau ir aktiviz?ta?

5. atbilde. Ja produkts nav aktiviz?ts, vair?ku sp?l?t?ju iesp?ja sp?l? nav pieejama.
Piez?me. Da?as sp?les, kas ir tikai vair?ku sp?l?t?ju sp?les, ne?auj s?kt sp?li, kam?r t? nav aktiviz?ta.
6. jaut?jums. Vai produktu var instal?t vair?kos datoros?

6. atbilde. L?dzu, skatiet lietot?ja l?gumu (Microsoft programmat?ras licences nosac?jumi), lai ieg?tu papildinform?ciju par to, cik datoros var instal?t produktu. Lietot?ja l?gums atrodas produkta map? vai produkta DVD disk?.
7. jaut?jums. K? aktiviz?t Microsoft produktu sist?mai Windows?

7. atbilde. Start?jot produktu pirmo reizi, tiek par?d?ts uzaicin?jums noklik??in?t uz Aktiviz?t t?l?t vai noklik??in?t uz Aktiviz?t v?l?k. Ja noklik??in?t uz Aktiviz?t t?l?t, j?ievada produkta atsl?ga. Varat palaist produktu bez aktiviz?cijas tik ilgi, cik v?laties. Ja neaktiviz?jat produktu, tas tiks palaists samazin?tas funkcionalit?tes re??m?. Turkl?t da?i l?dzek?i, piem?ram, vair?ku sp?l?t?ju l?dzeklis, produkt? neb?s pieejams. Lai turpin?tu izmantot visus produkta l?dzek?us, j?aktiviz? produkts.

Lai aktiviz?tu produktu, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Aktiviz?t t?l?t un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 2. Ievadiet produkta atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

  Piez?me. Nepazaud?jiet produkta atsl?gu. Saglab?jiet iepakojumu vai pierakstiet numuru. Glab?jiet numuru dro?? viet?.
 3. Aktiviz?cijas vednis tiek palaists autom?tiski. Aktiviz?cijas vednis nodro?ina t?l?k nor?d?t?s opcijas:
  • Aktiviz??ana internet?
   Aktiviz?cijas vednis autom?tiski izveido savienojumu ar Microsoft licenc??anas serveriem, izmantojot interneta savienojumu. Aktiviz?jot produktu internet?, produkta atsl?ga tiek nos?t?ta korpor?cijai Microsoft, izmantojot ?ifr?tu p?rs?t??anu. Ja nolemjat aktiviz?t produktu internet? un jums nav interneta savienojuma, vednis par?da br?din?jumu, ka nav izveidots savienojums.
  • Aktiviz??ana, izmantojot t?lruni
   Varat zvan?t uz aktiviz?cijas centru, lai sa?emtu klientu apkalpo?anas noda?as p?rst?vja pal?dz?bu un aktiviz?tu produktu. Aktiviz??ana, izmantojot t?lruni, var b?t ilg?ka nek? aktiviz??ana internet?. Zvan??anas laik? atrodieties pie datora. Papildus b?s nepiecie?ama programmat?ras produkta atsl?ga. Izv?loties ?o opciju, aktiviz?cijas vednis ?ener? instal??anas ID. Instal??anas ID ir nepiecie?ams, lai aktiviz?tu produktu, izmantojot t?lruni.

   Svar?gi! Zvanot uz aktiviz?cijas centru, sa?emsit piepras?jumu nolas?t instal??anas ID ciparus. Ja radu??s probl?mas, izpildot pa t?lruni sniegtos nor?d?jumus, nenolieciet klausuli. Pagaidiet, kam?r sa?emsit p?radres??anas opciju. L?dziet, lai zvanu p?radres?. Tiksit novirz?ts sarunai ar klientu apkalpo?anas noda?as p?rst?vi.

   Piez?me. ?aj? rakst? nav nor?d?ti aktiviz?cijas centra t?lru?a numuri, jo kontaktt?lru?u numuri at??iras atkar?b? no licences, k? ar? no valsts vai re?iona. Aktiviz?cijas vedn? tiek par?d?ts aktiviz?cijas centra t?lru?a numurs.
Ja aktiviz?cija ir veiksm?ga, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Esat veiksm?gi aktiviz?jis Microsoft <produkta nosaukums> ?aj? dator?.

N?kam?s darb?bas

Ja nepiecie?ama papildu pal?dz?ba, apmekl?jiet Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietni, lai atrastu citus risin?jumus. ?? vietne nodro?ina ??dus pakalpojumus:
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 927007 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege 2.0
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2010
 • Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator
 • Microsoft Fable III for PC
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbhowto KB927007

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com