Programm? Visio veidotu z?m?jumu nevar atv?rt programm? Visio Viewer 2007, un, iesp?jams, tiek par?d?ts k??das zi?ojums p?rl?kprogramm? Internet Explorer

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 926948 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot atv?rt programm? Microsoft Office Visio 2007 vai Microsoft Office Visio 2003 veidotu z?m?jumu dator?, kur? darbojas programma Microsoft Office Visio Viewer 2007, z?m?jums, iesp?jams, netiks atv?rts p?rl?kprogramm? Windows Internet Explorer. Turkl?t, iesp?jams, tiks par?d?ts viens no t?l?k min?tajiem k??das zi?ojumiem.
 • 1. k??das zi?ojums
  Lapu nevar par?d?t.
 • 2. k??das zi?ojums
  P?rl?kprogramma Internet Explorer nevar par?d?t ?o t?mek?a lapu.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja programma Microsoft Visio 2002 tiek instal?ta dator?, kur? ir instal?ta ar? programma Visio Viewer 2007.

PROFILAKSE

Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, izmantojot 2. metodi, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50712
Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja ?obr?d neizmantojat datoru, kur? rad?s ?? probl?ma, saglab?jiet autom?tisk?s labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam darbiniet to dator?, kur? rad?s ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode. Atinstal?jiet Visio Viewer 2007 un p?c tam instal?jiet Visio Viewer 2003

 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet appwiz.cplun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas noklik??iniet uz Microsoft Office Suite 2007 un p?c tam noklik??iniet uz Main?t.
 3. Noklik??iniet uz Pievienot vai no?emt l?dzek?us un p?c tam noklik??iniet uz Turpin?t.
 4. Lap? Instal??anas opcijas izv?rsiet sarakstu, kas atrodas blakus Microsoft Office Visio Viewer, un p?c tam noklik??iniet uz Nav pieejams.
 5. Noklik??iniet uz Turpin?t.
 6. P?c Visio Viewer 2007 no?em?anas instal?jiet Visio Viewer 2003. Lai ieg?tu Visio Viewer 2003, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3FB3BD5C-FED1-46CF-BD53-DA23635AB2DF&displaylang=en
Lietojiet Visio Viewer 2003, lai skat?tu Visio failus, kas tika izveidoti programm? Visio 2007 vai Visio 2003.

2. metode. Re?istra modifik?cija

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas ?oti r?p?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas probl?mas, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Programm? Notepad izveidojiet re?istra failu (.reg), lai main?tu Visio Viewer 2007 re?istra ierakstus. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Kop?jiet ?o tekstu un iel?m?jiet to jaun? Notepad fail?:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vsd] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vst] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vdx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vss] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vst] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vsx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vtx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 3. Atlasiet atra?an?s vietu, kur saglab?t failu.
 4. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet Visioreg.reg.
 5. Sarakst? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz Teksta dokuments (*.txt) un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
 6. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Jauns.
 7. Nokop?jiet ?o tekstu un iel?m?jiet to jaun? Notepad fail?:
  @echo off reg delete "hkcr\.vdx" /f reg delete "hkcr\.vsd" /f reg delete "hkcr\.vss" /f reg delete "hkcr\.vst" /f reg delete "hkcr\.vsx" /f reg delete "hkcr\.vtx" /f regedit /s C:\Visioreg.reg
  Piez?me: faila p?d?j? rind? j?b?t ietvertam 5. darb?b? saglab?t? .reg faila pilnam ce?am un faila nosaukumam.
 8. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t k?.
 9. Atlasiet atra?an?s vietu, kur saglab?t failu.
 10. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet Visiofix.bat.
 11. Sarakst? Saglab?t k? tipu noklik??iniet uz Teksta dokuments (*.txt) un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
 12. P?rl?k? Windows Explorer atrodiet mapi, kur? saglab?j?t failu Visiofix.bat.
 13. Veiciet dubultklik??i uz Visiofix.bat.
P?c 2. metodes pabeig?anas, kad ir veikts dubultklik??is uz Visio faila, fails tiks atv?rts tikai programm? Visio Viewer. Lai redi??tu Visio failu, start?jiet programmu Visio, izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz Open (Atv?rt) un p?c tam atrodiet redi??jamo failu.

?is risin?jums ir j?lieto atk?rtoti, ja Visio 2002 tiek izlabots vai tiek lietota servisa pakotne.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? ?Labot autom?tiski? vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 926948 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB926948

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com