Raksta ID: 926804 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maz? uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un m?c?bu papildu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Risin?jums


Ja, instal?jot programmat?ru Office 2010 vai 2007 vai k?du no Office savrupajiem produktiem (piem?ram, Excel), tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?K??da 1935. Mont??as komponenta instal??anas laik? rad?s k??da?, restart?jiet datoru un m??iniet v?lreiz palaist iestat??anu.

Ja p?c datora restart??anas k??das zi?ojums joproj?m tiek par?d?ts, izm??iniet t?l?k nor?d?t?s metodes, lai nov?rstu probl?mu.
Sist?mas atjaunin??anas gatav?bas r?ka palai?ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
SVAR?GI Sist?mas atjaunin??anas gatav?bas r?ku var izmantot tikai oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Vista. Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows XP, izm??iniet citu ?aj? rakst? min?to metodi.

Atlasiet un lejupiel?d?jiet sist?mas atjaunin??anas gatav?bas r?ku Windows versijai, ko izmantojat.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas atjaunin??anas gatav?bas r?ku un saites, kur?s pieejamas Windows Server oper?t?jsist?m?m paredz?tas lejupiel?des versijas, lasiet t?mu Kas ir sist?mas atjaunin?jumu gatav?bas r?ks?
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Microsoft .NET Framework komponentu labo?ana vai atjaunin??ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Vispirms p?rbaudiet instal?t?s programmas, lai p?rliecin?tos, vai ir instal?ta jaun?k? .NET Framework versija. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt (oper?t?jsist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?kt > Izpild?t).
 2. Ierakstiet ?appwiz.cpl? un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Instal?to programmu sarakst? mekl?jiet Microsoft .NET Framework 4 klienta profilu. Skatiet att?lu.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding start collapsed
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2855921
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed
Ja atrodat Microsoft .NET Framework 4 klienta profilu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas, lai to labotu.
 1. Aizveriet visas lietojumprogrammas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt (oper?t?jsist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?kt > Izpild?t).
 3. Ierakstiet ?appwiz.cpl? un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 4. Noklik??iniet uz Microsoft .NET Framework 4 klienta profils un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t/main?t (vai uz Main?t/no?emt oper?t?jsist?m? Windows XP). Skatiet att?lu.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding start collapsed
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2855922
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed

 5. Atlasiet opciju Labot .NET Framework 4 klienta profilu uz t? s?kotn?jo st?vokli un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k. Skatiet att?lu.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding start collapsed
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2855923
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed

 6. Kad labo?ana ir pabeigta, noklik??iniet uz Pabeigt un p?c tam noklik??iniet uz Restart?t t?l?t, lai restart?tu datoru.
Ja nevarat atrast vienumu Microsoft .NET Framework 4 klienta profils, lejupiel?d?jiet un instal?jiet to, lai atjaunin?tu datoru. Failu varat lejupiel?d?t ?eit:

Microsoft .NET Framework 4 (t?mek?a instal??anas programma)
M??iniet atk?rtoti instal?t programmat?ru Microsoft Office. Ja joproj?m tiek par?d?ta k??da 1935, veiciet darb?bas, lai dator? atinstal?tu un atk?rtoti instal?tu programmat?ru .NET Framework.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Microsoft .NET Framework komponentu atinstal??ana un atk?rtota instal??ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
SVAR?GI ?eit pieejam? .NET Framework iestat?jumu t?r??anas util?ta ir j?izmanto tikai tad, ja esat izm??in?jis iepriek? nor?d?t?s opcijas.

Lai dator? atinstal?tu .NET Framework komponentus, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Darbvirsm? izveidojiet pagaidu mapi.
 2. Apmekl?jiet emu?ru .NET Framework t?r??anas r?ka lietot?ja rokasgr?mata un lejupiel?d?jiet failu dotnetfx_cleanup_tool.zip.
 3. Kad tiek par?d?ta uzvedne, noklik??iniet uz Atv?rt un p?c tam noklik??iniet uz Izvilkt t?l?t. Izvelciet failus izveidotaj? map?.
 4. Izveidotaj? map? atrodiet failu cleanup_tool.exe un veiciet dubultklik??i uz t?.
 5. Zi?ojum? ?Vai v?laties palaist .NET Framework iestat?jumu t?r??anas util?tu?? noklik??iniet uz J?.
 6. Noklik??iniet uz J?, lai piekristu licences l?guma nosac?jumiem.
 7. Log? T?r?mais produkts izv?lieties .NET Framework versiju, kuru v?laties no?emt.

  Piez?me. J?s nevarat no?emt .NET Framework versijas, kas ir da?a no oper?t?jsist?mas Windows. Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows 7, nevarat no?emt .NET Framework 3.5 vai vec?kas versijas. Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows Vista, nevarat no?emt .NET Framework 3.0 vai vec?kas versijas. Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows XP, nevarat no?emt .NET Framework 2.0 vai vec?kas versijas.
 8. Noklik??iniet uz Veikt t?r??anu t?l?t.
 9. Kad .NET Framework komponents ir no?emts, restart?jiet datoru.
 10. Atkar?b? no izmantot?s oper?t?jsist?mas pa vienam lejupiel?d?jiet un instal?jiet t?l?k nor?d?tos komponentus.
  • .NET Framework 1.1 ? tikai oper?t?jsist?mai Windows XP.
  • .NET Framework 1.1 SP1 ? tikai oper?t?jsist?mai Windows XP.
  • .NET Framework 3.5 SP1 ? oper?t?jsist?mai Windows XP, Windows Vista un Windows 7.
  • .NET Framework 4.0 ? oper?t?jsist?mai Windows XP, Windows Vista un Windows 7.
 11. Restart?jiet datoru un palaidiet Windows Update, lai instal?tu atjaunin?jumus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Vai jums ir nepiecie?ama papildu pal?dz?ba?

Sa?emiet pal?dz?bu Microsoft kopien?, mekl?jiet papildinform?ciju Microsoft atbalsta vietn? vai Office pal?dz?bas un ieteikumu vietn? vai uzziniet vair?k par pal?gatbalsta opcij?m.

Papildindorm?cija


Ja, instal?jot Office 2010 1. servisa pakotni (SP1), tiek par?d?ta k??da 1935, veiciet darb?bas, kas nor?d?tas zin??anu b?zes rakst? Office 2010 atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 13. septembris.

Saist?to inform?ciju par k??du 1935 lasiet t?m? K??da 1935 .NET Framework instal??anas laik? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?).
Rekviz?ti

Raksta ID: 926804 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 31. maijs - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbsmbportal KB926804

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com