Instalacioni program za Windows Internet Explorer 7 se ne odaziva kada potvrdite izbor u polju za potvrdu ?Instaliraj najnovije ispravke za Internet Explorer i Microsoft Windows alatku za uklanjanje zlonamernog softvera (preporu?uje se)?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 926716 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etni?kim ili srednjim nivoom znanja.Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate Windows Internet Explorer 7, instalacioni program se ne zavr?ava. Instalacioni program prestaje da se odaziva.

Napomena Instalacija programa Internet Explorer 7 ponekad mo?e da potraje 30 minuta ili vi?e. Me?utim, ovaj ?lanak opisuje situaciju u kojoj se instalacioni program nikad ne zavr?ava.

UZROK

Ovaj problem se javlja kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Instaliraj najnovije ispravke za Internet Explorer i Microsoft Windows alatku za uklanjanje zlonamernog softvera (preporu?uje se) tokom instaliranja programa Internet Explorer 7.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, pokrenite instalacioni program za Windows Internet Explorer 7 i opozovite izbor u polju za potvrdu Instaliraj najnovije ispravke za Internet Explorer i Microsoft Windows alatku za uklanjanje zlonamernog softvera (preporu?uje se). Da biste to uradili, sledite ove korake.

Napomena Pre instaliranja programa Windows Internet Explorer 7, uverite se da va? ra?unar ispunjava zahteve za instaliranje programa Windows Internet Explorer 7. Da biste pogledali zahteve za instaliranje programa Windows Internet Explorer 7, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windows/downloads/ie/sysreq.mspx
 1. Kliknite dvaput na Windows Internet Explorer instalacioni program. Ukoliko se od vas to zatra?i, kliknite na dugme Pokreni.

  Note Da biste preuzeli Windows Internet Explorer 7, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://www.microsoft.com/windows/downloads/ie/getitnow.mspx
 2. Na stranici Dobro do?li u Windows Internet Explorer 7 instalacionog programa kliknite na dugme Dalje.
 3. Pregledajte ugovor o licenciranju, a zatim kliknite na dugme Prihvatam.

  Ukoliko ne prihvatite uslove ugovora o licenciranju, preporu?ujemo da ne kliknete na dugme Prihvatam.
 4. Kliknite na dugme Proveri valjanost da biste proverili valjanost instalacije operativnog sistema Windows.
 5. Na stranici Preuzimanje najnovijih ispravki u instalacionom programu opozovite izbor u polju za potvrdu Instaliraj najnovije ispravke za Internet Explorer i Microsoft Windows alatku za uklanjanje zlonamernog softvera (preporu?uje se), a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Kada instalacioni program zavr?i rad, kliknite na dugme Odmah ponovo pokreni (preporu?uje se) da biste ponovo pokrenuli ra?unar.

REFERENCE

Ukoliko jo? uvek dolazi do problema sli?nih onom opisanom u odeljku ?Simptomi?, problem mo?da nije opisan u ovom ?lanku. Slede?i ?lanci razmatraju sli?ne probleme do kojih mo?e do?i prilikom instaliranja programa Windows Internet Explorer 7:
833301 Microsoft Internet Explorer mo?e prestati da se odaziva u trajanju od ?est minuta (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
884534 Internet Explorer mo?e prestati da se odaziva kada stil ?prikaz? za DIV HTML element podesite na ?nema? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
936215 Re?avanje problema sa programom Internet Explorer 7 u operativnom sistemu Windows Vista (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
931278 Internet Explorer 7 mo?e prestati da se odaziva kada poku?ate da promenite veli?inu okvira (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ukoliko prethodni ?lanci ne pomognu u re?avanju problema ili ako se javljaju simptomi druga?iji od onih opisanih u ?lanku, pretra?ite Microsoft bazu znanja za vi?e informacija. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, sledite ove korake:
 1. Posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://support.microsoft.com
 2. Otkucajte tekst poruke o gre?ci koju ste primili ili opis problema u okvir za tekst Pretra?i podr?ku (KB), a zatim pritisnite taster ENTER.
Pored toga, mo?ete pitati nekog za pomo? ili se obratiti podr?ci. Za informacije o obra?anju podr?ci posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/

Svojstva

Identifikator ?lanka: 926716 - Poslednji pregled: 30. decembar 2007. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip kbresolve KB926716

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com