Raksta ID: 926716 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?is saraksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?mas paz?mes

M??inot instal?t programmu Windows Internet Explorer 7, instal?cijas programma nebeidz darboties. Instal??anas programma p?rtrauc atbild?t.

Piez?me. Da?k?rt programmas Internet Explorer 7 instal??ana var ilgt 30 min?tes un ilg?k. Tom?r ?aj? rakst? ir aprakst?ta situ?cija, kur? instal??anas programma nebeidz darbu.

Darb?bas probl?mas nov?r?anai

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Veiciet dubultklik??i uz Windows Internet Explorer instal??anas programmas. Ja sa?emat atbilsto?u aicin?jumu, noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Instal??anas programmas lap? Welcome to Windows Internet Explorer 7 (Esiet sveicin?ts programm? Windows Internet Explorer 7!) noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 3. Izlasiet licences l?gumu un noklik??iniet uz I Accept (Es piekr?tu).

  Ja nepiekr?tat licences l?guma nosac?jumiem, iesak?m neklik??in?t uz I Accept (Es piekr?tu).
 4. Lai valid?tu Windows instal?ciju, noklik??iniet uz Validate (Valid?t).
 5. Instal??anas programmas lap? Get the latest updates (Jaun?ko atjaunin?jumu ieg??ana) not?riet izv?les r?ti?u Install the latest updates for Internet Explorer and the Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (recommended) (Instal?t jaun?kos atjaunin?jumus programmai Internet Explorer un Microsoft Windows r?kam ?aunpr?t?gas programmat?ras no?em?anai (ieteicam? izv?le)) un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 6. Kad instal??anas programma ir beigusi darbu, noklik??iniet uz Restart Now (Recommended) (Restart?t t?l?t (ieteicam? izv?le)), lai restart?tu datoru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 926716 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2007. gada 24. apr?lis - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip KB926716

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com