Identifikator ?lanka: 926431 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da pristupite Web lokaciji koriste?i Windows Internet Explorer 7, dobijate poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
Internet Explorer ne mo?e da prika?e Web stranicu

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.
Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Metodi za re?avanje problema

Poku?ajte da re?ite ovaj problem pomo?u slede?ih metoda redosledom kojim su navedeni.

1. metod: Prikazivanje Web stranice

 1. Pokrenite Internet Explorer 7.
 2. U traci adrese otkucajte http://www.microsoft.com, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Ukoliko ne mo?ete da se pove?ete sa Microsoft Web lokacijom, obratite se administratoru stranice na kojoj ste dobili gre?ku.

2. metod: Kori??enje funkcije ?Brisanje istorije pregledanja? u programu Internet Explorer 7

 1. Pokrenite Internet Explorer 7 i u meniju Alatke izaberite stavku Izbri?i istoriju pregledanja.
 2. Pored stavke Privremene Internet datoteke kliknite na dugme Izbri?i datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Pored stavke Istorija kliknite na dugme Izbri?i istoriju, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Pored stavke Podaci obrasca kliknite na dugme Izbri?i obrasce, a zatim kliknite na dugme U redu.

3. metod: Pokretanje alatke ?Dijagnostika mre?e? u programu Internet Explorer 7

 1. Kada dobijete poruku o gre?ci, kliknite na dugme Dijagnostikuj probleme sa vezom.
 2. Sledite korake u alatki ?Dijagnostika mre?e? da biste otklonili veliki broj problema sa vezom.

  Napomena Da biste prikazali datoteku evidencije koju kreira alatka ?Dijagnostika mre?e?, kliknite na dugme Prika?i evidenciju dijagnostike. Ova datoteka evidencije mo?e da pomogne dobavlja?u Internet usluga (ISP) da otkloni problem.

4. metod: Kori??enje alatke ?Dijagnostika mre?e? u operativnom sistemu Windows

1. korak: Pokretanje alatke ?Dijagnostika mre?e?

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pomo? i podr?ka.
 2. Kliknite na vezu Kori??enje alatki za prikazivanje informacija o ra?unaru i dijagnostikovanje problema.
 3. Kliknite na vezu Dijagnostika mre?e.
 4. Kliknite na vezu Pode?avanje opcija skeniranja, a zatim potvrdite izbor u svakom polju za potvrdu osim u polju za potvrdu Detaljno.
 5. Kliknite na dugme Sa?uvaj opcije, a zatim kliknite na vezu Skeniranje sistema.

  Napomena Operacije skeniranja mogu trajati nekoliko minuta.

2. korak: Kori??enje informacija u alatki ?Dijagnostika mre?e?

 1. Kada alatka ?Dijagnostika mre?e? skenira sistem, izaberite stavku IP adresa. Obratite pa?nju na IP adresu.
 2. Ukoliko IP adresa izgleda poput 169.x.x.x, ISP nije dodelio IP adresu ra?unaru.

  Ukoliko IP adresa po?inje brojem koji nije 169, uzrok problema je mo?da softverska ili hardverska neusagla?enost.

5. metod: A?uriranje postavki modema ili mre?ne skretnice

 1. Isklju?ite kabl koji povezuje ra?unar sa modemom.
 2. Isklju?ite modem.

  Napomena Ukoliko modem nema prekida? za napajanje, prekinite izvor napajanja ka modemu.
 3. Sa?ekajte nekoliko minuta. Zatim uklju?ite modem, pove?ite modem sa ra?unarom pomo?u kabla i ponovo pokrenite ra?unar.
 4. Ponovo testirajte vezu da biste utvrdili da li mo?ete da pristupite Internetu.

6. metod: Kori??enje alatke ?Upravlja? ure?ajima? za proveru da li mre?ni adapter radi ispravno

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Devmgmt.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite dvaput na stavku Mre?ni adapteri.
 3. Ukoliko se ne pojave ikone sa znakom uzvika, a instalirani su najnoviji upravlja?ki programi, pre?ite na slede?i metod.
 4. Ukoliko se u prozoru ?Upravlja? ure?ajima? pored mre?nog adaptera pojavi ikona sa znakom uzvika ili znakom pitanja, kliknite dvaput na ure?aj, a zatim obratite pa?nju na poruku o gre?ci koja se pojavljuje. Na slede?oj listi opisane su tri uobi?ajene poruke o gre?ci koje se pojavljuju kao i mogu?a re?enja:
  • Kôd 10
   Ovaj ure?aj ne mo?e da se pokrene. (Kôd 10)
   1. Kliknite na dugme A?uriraj upravlja?ki program da biste a?urirali upravlja?ke programe za ure?aj.
   2. Izaberite karticu Op?ta svojstva za ure?aj, a zatim kliknite na dugme Re?avanje problema da biste pokrenuli ?arobnjak za re?avanje problema.
  • Kôd 28
   Upravlja?ki programi za ovaj ure?aj nisu instalirani. (Kôd 28)
   1. Instalirajte upravlja?ke programe za ovaj ure?aj.
   2. Kliknite na dugme A?uriraj upravlja?ki program.

    Na ovaj na?in pokrenu?ete ?arobnjak za a?uriranje hardvera.
  • Kôd 1
   Ovaj ure?aj nije ispravno konfigurisan. (Kôd 1)
   1. A?urirajte upravlja?ki program tako ?to ?ete kliknuti na dugme A?uriraj upravlja?ki program.

    Na ovaj na?in pokrenu?ete ?arobnjak za a?uriranje hardvera.
   2. Ukoliko a?uriranje upravlja?kog programa ne funkcioni?e, pogledajte dokumentaciju hardvera za vi?e informacija.
  Ukoliko mre?ni adapter ne radi ispravno ili ako nije kompatibilan sa operativnim sistemom Microsoft Windows XP, obratite se nezavisnom prodavcu hardvera i nabavite a?urirane upravlja?ke programe ili kompatibilni mre?ni adapter.

7. metod: Popravljanje mre?ne veze

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Ncpa.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na odgovaraju?u mre?nu vezu, a zatim izaberite stavku Popravi.
 3. Testirajte vezu.

REFERENCE

Za vi?e informacija o tome kako da re?ite ovaj problem u programu Internet Explorer 6 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
326155 Poruka o gre?ci kada poku?ate da pristupite Web lokaciji u programu Internet Explorer: Poruka o gre?ci ?Nije mogu?e prikazati stranicu? kada poku?ate da pristupite Web lokaciji u programu Internet Explorer: ?Nije mogu?e prikazati stranicu? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 926431 - Poslednji pregled: 22. avgust 2007. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip KB926431

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com