Tra?i se da na lokaciji Microsoft Office Online potra?ite ?konvertore za VBA? kada poku?ate da otvorite ili sa?uvate radnu svesku u programu Excel

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 926430 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da otvorite radnu svesku u programu Microsoft Excel, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci: 

Za otvaranje VBA projekta u ovoj datoteci neophodna je komponenta koja trenutno nije instalirana. Ova datoteka bi?e otvorena bez VBA projekta. Za vi?e informacija potra?ite termin ?VBA konvertori? na lokaciji Microsoft Office Online.


Kada u programu Excel poku?ate da sa?uvate radnu svesku koja sadr?i VBA projekat u formatu Microsoft Excel 5.0/95 radne sveske (*.xls), dobijate slede?u poruku o gre?ci: 

Za ?uvanje VBA projekta ove radne sveske u Excel 5.0/95 formatu datoteke neophodna je komponenta koja trenutno nije instalirana. ?elite li da nastavite sa ?uvanjem u ovom formatu?
 • Kliknite na dugme ?Da? da biste zadr?ali ovaj format, pri ?emu VBA projekat ne?e biti sa?uvan.
 • Kliknite na dugme ?Ne? da biste datoteku sa?uvali u najnovijem Excel formatu.
Da biste VBA projekat sa?uvali u Excel 5.0/95 formatu, na lokaciji Microsoft Office Online potra?ite termin ?VBA konvertori?

Uzrok

Radna sveska koju poku?avate da otvorite sadr?i makroe koji su napisani na listovima modula programa Excel 5.0/95. Kada poku?ate da sa?uvate radnu svesku u Excel 5.0/95 formatu datoteke, Excel 2007, Excel 2010 i Excel 2013 ne mogu da pi?u u formatu lista modula programa Excel 5.0/95. Do ovih problema dolazi zato ?to Excel 2007 i novije verzije ne podr?avaju direktno konverziju makroa koji su napisani pomo?u programa Excel 5.0/95 VBA. 

Re?enje

Postoje dva koraka za re?avanje ovog problema.

1. korak: Nabavite paket konvertora za VBA

Paket konvertora za VBA nije sadr?an u Microsoft Office paketima. Pri vrhu ovog ?lanka kliknite na vezu Prika?i i zahtevaj preuzimanja hitnih ispravki da biste nabavili paket konvertora za VBA. Kada prihvatite Ugovor o licenciranju, unesite e-adresu i podnesite zahtev. Nakon toga ?ete mo?i da preuzmete i instalirate paket konvertora za VBA.

Napomena U obrascu ?Zahtev za hitnu ispravku? naveden je proizvod ?Microsoft Office Excel 2007?. Me?utim, preuzeti sadr?aj mo?e da se koristi u programima Excel 2007, Excel 2010 i Excel 2013. Informacije u obrascu su nepotpune.

Napomena Paket konvertora za VBA mo?e da se preuzme samo u 32-bitnom formatu. 64-bitna verzija nije dostupna za 64-bitnu verziju programa Excel. Kao re?enje za ovaj problem, morate da koristite 32-bitnu verziju programa Excel sa 32-bitnim paketom konvertora za VBA da biste otvorili i migrirali postoje?e datoteke. Nakon migracije koda, mo?i ?ete da koristite te radne sveske u 64-bitnoj verziji programa Excel.

Vi?e informacija o paketu konvertora za VBA potra?ite u odeljku ?Informacije o konvertorima za VBA? na kraju ovog ?lanka.


2. korak: Migracija koda programa Excel 5.0/95


Kada instalirate paket konvertora za VBA, svaki list modula morate da izvezete u Visual Basic Project Explorer, da uklonite list modula, a zatim ponovo da uvezete taj modul u radnu svesku. Kada pogledate kôd makroa u alatki Project Explorer, ne?ete videti razliku izme?u starog kôda VBA makroa i novog kôda VBA makroa. Zato preporu?ujemo da izvezete sve module u Project Explorer.

Jednostavan dodatak za migraciju kodaSa lokacije CodePlex koju hostuje Microsoft mo?ete da preuzmete jednostavan dodatak koji izvozi sve module i potom ih vra?a u istu radnu svesku. Pratite korake navedene u dokumentaciji dodatka da biste migrirali kod.

Konverter listova modula programa XL5

Koraci za ru?nu migraciju koda

Mo?ete da ispratite ove korake za migraciju koda bez upotrebe dodatka kada otvorite radnu svesku u programu Excel.
 1. Pritisnite tastere ALT+F11 da biste otvorili Visual Basic Editor.

  Svi VBA moduli u Excel radnoj svesci ?e biti prikazani.
 2. Za svaki modul u programu Visual Basic Editor ispratite slede?e korake:
  1. U oknu Project Explorer kliknite desnim tasterom mi?a na modul, a zatim izaberite stavku Remove ime_modula (Ukloni ime_modula).
   ?uvar mesta ime_modela predstavlja modul koji ?elite da izvezete i uklonite.
  2. Kada se pojavi upit Do you want to export ime_modula before removing it? (Da li ?elite da izvezete ime_modula pre uklanjanja?), kliknite na Yes (Da).
  3. Prona?ite fasciklu u kojoj ?elite da sa?uvate module, a zatim kliknite na dugme Save (Sa?uvaj). Modul ?e biti uklonjen nakon ?uvanja.
  4. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku VBAProject (ime_radne_sveske),a zatim izaberite stavku Import File (Uvezi datoteku).
   ?uvar mesta ime_radne_sveske predstavlja ime radne sveske koja sadr?i modul.
  5. Prona?ite fasciklu u kojoj ste sa?uvali modul koji ste izvezli.
  6. Izaberite datoteku modula, a zatim kliknite na dugme Open (Otvori). Modul ?e biti prikazan u oknu Project Explorer.
 3. U meniju File (Datoteka) izaberite stavku Close and return to Microsoft Excel (Zatvori i vrati se u Microsoft Excel).
 4. Kada izvezete i uvezete sve module, sa?uvajte radnu svesku.


Dodatne informacije

Ako ne ?elite da preuzmete paket konvertora za VBA, mo?ete da upotrebite Microsoft Office Excel 2003 za migraciju koda. Excel 2003 je poslednja verzija programa Excel koja mo?e da ?ita VBA kod iz programa Excel 5.0/95. Mo?ete da otvorite radnu svesku u programu Excel 2003 i zatim ispratite korake za ru?nu migraciju navedene u odeljku 2. korak: Migracija koda programa 5.0/95 code da biste migrirali kod.

Informacije o konvertoru za VBA

Microsoft je izdao podr?anu hitnu ispravku koju mo?ete da preuzmete. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog konkretnog problema.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, prosledite zahtev Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom konkretnom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Tako?e se mo?ete obratiti Microsoft korisni?koj slu?bi da biste nabavili paket konvertora za VBA.

Napomena Paket konvertora za VBA je besplatan. Me?utim, ako imate dodatna pitanja ili probleme ili ako vam je potrebna pomo? za re?avanje problema, bi?e kreiran zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa preuzimanjem i instaliranjem paketa konvertora za VBA.

Napomena Kôd koji paket konvertora za VBA koristi za otvaranje starijih tipova datoteka je manje bezbedan. Otvaranje tih tipova datoteka zato mo?e biti rizi?no. Trebalo bi da znate poreklo datoteke pre nego ?to je otvorite.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 926430 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kberrmsg kbmacro kbvba kbfilters kbconvert kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbhotfixserver KB926430

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com