Windows PowerShell 1.0 b?n đ?a hoá cài đ?t chuyên bi?t gói cho Windows Server 2003 và Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 926140 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các gói cài đ?t chuyên bi?t cho các phiên b?n đ?a hoá c?a Windows PowerShell 1.0. cài đ?t chuyên bi?t gói đư?c thi?t k? cho các phiên b?n sau đây c?a Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows Server 2003 v?i gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003 v?i gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP v?i Service Pack 2 (SP2)
Các gói cài đ?t chuyên bi?t cài đ?t chuyên bi?t vi?c phát hành phiên b?n Web (RTW) c?a Windows PowerShell 1.0 thành công các ?ng c? viên phát hành phiên b?n c?a s?n ph?m.

Không có hai gói cài đ?t chuyên bi?t, có m?t ngư?i s? d?ng đa ngôn ng? giao di?n (MUI) gói ngôn ng? cho Windows PowerShell 1.0. Ch?n gói cài đ?t chuyên bi?t cho các lo?i ngôn ng? và hệ điều hành trên máy tính.
 • B?n đ?a hoá
  S? d?ng các gói cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương n?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a Windows b?n đ?a hoá cho ti?ng Đ?c, ti?ng Tây Ban Nha, Pháp, ?, Nh?t b?n, Cộng hòa Hàn Quốc, B? Đào Nha, Nga, đơn gi?n hóa Trung Qu?c ho?c Trung Qu?c truy?n th?ng.
 • Ti?ng Anh
  N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows, ho?c m?t phiên b?n c?a Windows b?n đ?a hoá cho m?t ngôn ng? khác hơn so v?i Đ?c, ti?ng Tây Ban Nha, ti?ng Pháp, ?, Nh?t, Cộng hòa Hàn Quốc, B? Đào Nha, Nga, đơn gi?n hóa Trung Qu?c ho?c Trung Qu?c truy?n th?ng, cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows PowerShell 1.0. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cài đ?t chuyên bi?t cho các phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows PowerShell, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  926139Windows PowerShell 1.0 ti?ng Anh ngôn ng? cài đ?t chuyên bi?t gói cho Windows Server 2003 và Windows XP
 • MUI gói ngôn ng?
  N?u b?n đang ch?y phiên b?n giao di?n ngư?i dùng đa ng? (MUI) c?a Windows, cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows PowerShell 1.0 và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các MUI Language Pack cho Windows PowerShell 1.0. M?i Né các phiên b?n c?a Windows, giao di?n c?a Windows có th? xu?t hi?n trong nhi?u ngôn ng?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? MUI Language Pack cho Windows PowerShell, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  926141Windows PowerShell 1.0 ngư?i dùng đa ngôn ng? giao di?n (MUI) gói ngôn ng? cho Windows Server 2003 và Windows XP
Th?n tr?ng Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell 1.0, g? b? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các phiên b?n trư?c c?a Windows PowerShell 1.0. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell, h?y xem ph?n "G? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell".

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell 1.0 trên Windows Server 2003 v?i Service Pack 1, và sau đó b?n nâng c?p lên Windows Server 2003 v?i Service Pack 2, b?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell 1.0. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem ph?n "G? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell".

Thông tin thêm

Microsoft Windows PowerShell là m?t tr?nh m?i dòng lệnh và ngôn ng? script đư?c thi?t k? cho h? th?ng qu?n lí và t? đ?ng hóa. Windows PowerShell cho phép cho nó các chuyên gia và các nhà phát tri?n đi?u khi?n và t? đ?ng hoá s? qu?n l? c?a Windows và các ?ng d?ng. Ngoài ra, Windows PowerShell đư?c xây d?ng trên Microsoft Khuôn kh? .NET.

Windows PowerShell bao g?m các tính năng sau đây:
 • Công hơn 130 c? dòng lệnh ("l?nh ghép ng?n") mà b?n có th? s? d?ng đ? th?c hi?n tác v? qu?n l? h? th?ng thông thư?ng. Các tác v? này bao g?m qu?n l? b?n ghi d?ch v?, quy tr?nh qu?n l?, qu?n l? b?n ghi s? ki?n, qu?n l? ch?ng ch?, s?a đ?i s? ki?m nh?p, và s? d?ng phương ti?n qu?n l? Windows (WMI).
 • Các công c? dòng lệnh có d? dàng đ? t?m hi?u và d? dàng s? d?ng. Nh?ng công c? này có quy ư?c đ?t tên tiêu chu?n và ph? bi?n các thông s?. Các công c? c?ng bao g?m các công c? đơn gi?n đ? s?p x?p, l?c, và đ? d?ng th?c d? li?u và các đ?i tư?ng.
 • H? tr? ngôn ng? script hi?n t?i, công c? dòng lệnh hi?n t?i và nhi?u phiên b?n c?a Windows. Nh?ng phiên b?n này bao g?m Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008.
 • Tính năng cho phép ngư?i dùng duy?t qua các c?a hàng d? li?u như th? h? là h? th?ng t?p. Các c?a hàng d? li?u bao g?m các c?a hàng ki?m nh?p và gi?y ch?ng nh?n.
 • Các ti?n ích tiêu chu?n cho vi?c qu?n l? c?a s? d? li?u trong các c?a hàng khác nhau và các đ?nh d?ng. Các c?a hàng và các đ?nh d?ng bao g?m các ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? giao di?n (ADSI), phương ti?n qu?n l? Windows (WMI), COM các đ?i tư?ng, ActiveX d? li?u đ?i tư?ng (ADO), HTML và XML.
 • Phân tích cú pháp bi?u hi?n ph?c t?p và thao tác c?a các đ?i tư?ng trong Khuôn kh? .NET ? dòng lệnh. Thao tác này bao g?m pipelining đ?i tư?ng đ? giúp các chuyên gia làm vi?c hi?u qu? hơn và hi?u qu?.
 • M?t giao di?n m? r?ng, cho phép các nhà cung c?p ph?n m?m đ?c l?p và phát tri?n doanh nghi?p xây d?ng tùy ch?nh l?nh ghép ng?n này. B?n có th? s? d?ng l?nh ghép ng?n tùy ch?nh đ? đáp ?ng các ?ng d?ng duy nh?t và yêu c?u người quản trị hệ thống.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows PowerShell, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Windows PowerShell
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/Technologies/Management/PowerShell/default.mspx

Windows PowerShell Blog
http://blogs.MSDN.com/PowerShell

Windows PowerShell SDK
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms714469.aspx

cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại

Windows PowerShell 1.0 đư?c h? tr? trên h? th?ng 32-bit và 64-bit h? th?ng. H? th?ng 64-bit có th? d?a vào x 64 ho?c d?a vào Itanium.

Windows PowerShell 1.0 s? d?ng công ngh? gói cài đ?t chuyên bi?t d?a trên Windows XP và Windows Server 2003 d?a trên cài đ?t chuyên bi?t. V? trí c?a m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell không ph?i là c?u h?nh.

Trên phiên b?n 32-bit c?a Windows, Windows PowerShell 1.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong c?p sau:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
Lưu ? Trong m?c tin thư thoại này, % windir % đ?i di?n cho m?c tin thư thoại h? th?ng Windows. Thông thư?ng, c?p này là C:\Windows.

theo m?c đ?nh, c? hai phiên b?n 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a Windows PowerShell đư?c cài đ?t chuyên bi?t ? v? trí sau đây trên phiên b?n 64-bit c?a Windows:
 • Các phiên b?n 64-bit c?a Windows PowerShell đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong c?p sau:
  %windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
 • Các phiên b?n 32-bit c?a Windows PowerShell đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong c?p sau:
  %windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0
Lưu ? Trong các m?c tin thư thoại, % windir % đ?i di?n cho m?c tin thư thoại h? th?ng Windows. Thông thư?ng, c?p này là C:\Windows.

Yêu c?u h? th?ng

 • Microsoft Windows Server 2003 v?i SP1 ho?c Windows XP SP2
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 (2.0.50727)
Đ? cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 2.0, truy c?p vào các Microsoft Web site sau đ? t?i v? Khuôn kh? .NET phiên b?n 2.0 Redistributable Package:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=6523

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell.

Kh?i đ?ng l?i ph?i ch? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin đang đư?c s? d?ng b?i m?t chương tr?nh khác. Trư?ng h?p này x?y ra ch? khi cùng m?t phiên b?n c?a Windows PowerShell đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u các t?p đang đư?c s? d?ng, m?t d?u ki?m nh?c kh?i đ?ng l?i xu?t hi?n tr? khi tr?nh cài đ?t chuyên bi?t ch?y trong ch? đ? không giám sát.

G? cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell

B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell 1.0 n?u nó đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? xác đ?nh li?u Windows PowerShell 1.0 cài đ?t chuyên bi?t, xác đ?nh v? trí các
cài đ?t chuyên bi?t
m?c ki?m nh?p trong đư?ng d?n ki?m nh?p sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Powershell\1\Install
N?u giá tr? c?a các
cài đ?t chuyên bi?t
m?c 1, Windows PowerShell 1.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u các
cài đ?t chuyên bi?t
m?c nh?p không ph?i là hi?n nay, Windows PowerShell 1.0 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell 1.0 trên Windows Server 2003 v?i Service Pack 1 và sau đó nâng c?p lên Windows Server 2003 v?i Service Pack 2, b?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell 1.0. B?i v? Windows PowerShell đư?c đóng gói như m?t b?n c?p nh?t Windows, g?̃ Windows PowerShell sau khi b?n áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t ra kh?i b? quy đ?nh.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
823836Lo?i b? b?n c?p nh?t ph?n m?m Windows theo th? t? sai có th? làm cho hệ điều hành đ? ng?ng ho?t đ?ng
Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t Windows PowerShell 1.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, h?y nh?p vào Ch?y, lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t hộp kiểm.
 3. Trong các Chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t danh sách, h?y nh?p vào Windows PowerShell(TM) 1.0, và sau đó nh?p vào Lo?i b?.
 4. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? lo?i b? Windows PowerShell(TM) 1.0.

T?i v? Windows PowerShell

B?n có th? t?i phiên b?n đ?a hoá sau c?a Windows PowerShell t? Microsoft Download Center.

Windows PowerShell 1,0 cho Windows XP, x 86 d?a trên phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m n?i đ?a hóa c?a Windows PowerShell 1.0 Windows XP-x 86 bây gi?.

Windows PowerShell 1,0 cho Windows XP, x 64 d?a trên các phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m n?i đ?a hóa c?a Windows PowerShell 1.0 Windows XP-x 64 bây gi?.

Windows PowerShell 1,0 cho Windows Server 2003, x 86 d?a trên phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Server 2003-x 86 Windows PowerShell 1.0 gói đ?a phương bây gi?.

Windows PowerShell 1,0 cho Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Server 2003-x 64 Windows PowerShell 1.0 gói đ?a phương bây gi?.

Windows PowerShell 1,0 cho Windows Server 2003, phiên b?n d?a vào Itanium

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows Server 2003-ia64 Windows PowerShell 1.0 gói đ?a phương bây gi?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n

Chi tieát taäp tin

Các t?p tin sau đây đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i Windows PowerShell:
 • About_alias.Help.txt
 • About_arithmetic_operators.Help.txt
 • About_array.Help.txt
 • About_assignment_operators.Help.txt
 • About_associative_array.Help.txt
 • About_automatic_variables.Help.txt
 • About_break.Help.txt
 • About_command_search.Help.txt
 • About_command_syntax.Help.txt
 • About_comparison_operators.Help.txt
 • About_continue.Help.txt
 • About_core_commands.Help.txt
 • About_display.xml.Help.txt
 • About_environment_variable.Help.txt
 • About_escape_character.Help.txt
 • About_execution_environment.Help.txt
 • About_filter.Help.txt
 • About_flow_control.Help.txt
 • About_for.Help.txt
 • About_foreach.Help.txt
 • About_function.Help.txt
 • About_globbing.Help.txt
 • About_history.Help.txt
 • About_if.Help.txt
 • About_line_editing.Help.txt
 • About_location.Help.txt
 • About_logical_operator.Help.txt
 • About_method.Help.txt
 • About_pssnapins.Help.txt
 • About_namespace.Help.txt
 • About_object.Help.txt
 • About_operator.Help.txt
 • About_parameter.Help.txt
 • About_parsing.Help.txt
 • About_path_syntax.Help.txt
 • About_pipeline.Help.txt
 • About_property.Help.txt
 • About_provider.Help.txt
 • About_quoting_rules.Help.txt
 • About_redirection.Help.txt
 • About_ref.Help.txt
 • About_regular_expression.Help.txt
 • About_reserved_words.Help.txt
 • About_scope.Help.txt
 • About_script_block.Help.txt
 • About_shell_variable.Help.txt
 • About_signing.Help.txt
 • About_special_characters.Help.txt
 • About_switch.Help.txt
 • About_system_state.Help.txt
 • About_types.Help.txt
 • About_commonparameters.Help.txt
 • About_where.Help.txt
 • About_while.Help.txt
 • About_wildcard.Help.txt
 • Default.Help.txt
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.Resources.dll
 • System.Management.Automation.Resources.dll
 • System.Management.Automation.dll
 • System.Management.Automation.dll-help.xml
 • Dotnettypes.format.ps1xml
 • Filesystem.format.ps1xml
 • Registry.format.ps1xml
 • Certificate.format.ps1xml
 • Help.format.ps1xml
 • Types.ps1xml
 • Powershellcore.format.ps1xml
 • Powershelltrace.format.ps1xml
 • Pwrshmsg.dll
 • Pwrshsip.dll
 • PowerShell.exe
 • PowerShell.exe.mui
 • Profile.ps1
 • Releasenotes.rtf
 • Gettingstarted.rtf
 • Userguide.rtf
 • Quadfold.rtf

Thu?c tính

ID c?a bài: 926140 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbpubtypekc atdownload kbqfe kbmt KB926140 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 926140

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com