M??inot instal?t Windows Vista, nevar atlas?t opciju Atjaunin?t, un tiek par?d?ts zi?ojums: "Jaunin??ana ir atsp?jota"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 926069 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot instal?t Windows Vista, nevar atlas?t jaunin??anas opciju. Dialoglodzi?? Windows instal??ana tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Jaunin??ana ir atsp?jota
?o zi?ojumu papildina inform?cija, kur? paskaidrots, k?d?? jaunin??anas opcija ir atsp?jota.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja jaunin?t Windows versiju, kas instal?ta s?jum? FAT32. Pla??ku inform?ciju skatiet sada?as Risin?jums ieda?? "Ciet? diska nodal?juma konvert??ana no FAT32 uz NTFS".

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izpildiet atbilsto?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas.

Ciet? diska nodal?juma konvert??ana no FAT32 uz NTFS

Sist?m? Windows Vista tiek pras?ts, lai ciet? diska nodal?jums (diska s?jums), kur? instal?jat Vista, b?tu format?ts, izmantojot NTFS failu sist?mu. Lai konvert?tu ciet? diska nodal?jumu uz NTFS, r?kojieties ??di:

Piez?me. Veicot konvert??anu no FAT uz NTFS, datu boj?jumi un zudumi ir maz ticami. Tom?r pirms ?o darb?bu veik?anas ieteicams dubl?t visus datus. Ieteicams ar? p?rbaud?t dubl?jumkopijas integrit?ti.

Lai konvert?tu nodal?jumu uz NTFS, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet CMD un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Komandu uzvedn? ievadiet convert diska burts:/FS:NTFS. Piem?ram, lai konvert?tu disku C, komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
  convert C:/FS:NTFS
 3. Kad konvert??ana ir pabeigta, restart?jiet Windows Vista uzst?d??anas programmu.
Piez?me. Izpildot komandu convert diska burts:/FS:NTFS , var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Konvert??anas darb?ba nevar ekskluz?vi piek??t diska_burts:, t?d?? t? nevar to konvert?t. Vai iepl?not diska konvert??anu n?kamaj? sist?mas restart??anas reiz? (J?/N?)?
?is k??das zi?ojums var tikt par?d?ts k?d? no ??d?m situ?cij?m:

1. situ?cija

Tiek izpild?ta komanda convert, ja pa?reiz?j? mape atrodas nodal?jum?, kas j?konvert?. Piem?ram, komandu uzvedn? j?s ierakst?t convert C:/FS:NTFS.

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • K??das zi?ojum? noklik??iniet uz J? un p?c tam restart?jiet datoru. Nodal?jums tiek konvert?ts, restart?jot datoru.
 • P?rsl?dzieties uz mapi cit? nodal?jum? un p?c tam v?lreiz ievadiet komandu. Piem?ram, lai izmantotu disku D, ievadiet nor?d?t?s komandas. P?c katras komandas nospiediet ENTER.
  d:
  convert C:/FS:NTFS

2. situ?cija

Konvert?jamaj? nodal?jum? ir atv?rts fails.

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • K??das zi?ojum? noklik??iniet uz J? un p?c tam restart?jiet datoru. Nodal?jums tiek konvert?ts, restart?jot datoru.
 • Aizveriet visas programmas, kas var?tu lietot failus ?aj? nodal?jum?.

  Piez?me. Tas attiecas ar? uz programm?m citos datoros, kas izmanto t?kla savienojumu, lai atv?rtu failus ?aj? nodal?jum?.

  Reiz?m starp atv?rtajiem failiem var b?t ar? lapo?anas fails. ??d? gad?jum? k??das zi?ojum? noklik??iniet uz J? un p?c tam restart?jiet datoru.

3. situ?cija

J?s m??in?t konvert?t nodal?jumu, kur? darbojas pa?reiz?j? oper?t?jsist?ma. Piem?ram, mape WINDOWS un mape WINDOWS\System32 atrodas disk? C un j?s ievad?t convert C:/FS:NTFS.

?o nodal?jumu d?v? ar? par s?kn??anas nodal?jumu. S?kn??anas nodal?jumu nevar konvert?t, kad darbojas oper?t?jsist?ma.

Lai konvert?tu s?kn??anas nodal?jumu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • K??das zi?ojum? noklik??iniet uz J? un p?c tam restart?jiet datoru. Nodal?jums tiek konvert?ts, restart?jot datoru.
 • Ja sist?ma Windows ir instal?ta ar? cit? nodal?jum?, restart?jiet datoru, izmantojot Windows instal?ciju, kas ir ?aj? nodal?jum?. P?c tam konvert?jiet nodal?jumu, ko Windows vairs neizmanto.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par at??ir?b?m starp FAT un NTFS failu sist?m?m un t?m rakstur?gaj?m priek?roc?b?m un tr?kumiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
100108 FAT, HPFS un NTFS failu sist?mu apskats (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 926069 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsetup KB926069

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com