Poruka koju dobijate prilikom poku?aja kori??enja starije verzije Office programa za otvaranje datoteke koja je sa?uvana u programu sistema Office 2007: ?Ova datoteka je kreirana u prethodnoj beta verziji?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 926054 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Instalirali ste Compatibility Pack za sistem Office 2007. Zatim poku?ajte da upotrebite neki od slede?ih Microsoft Office programa za otvaranje datoteke koja je sa?uvana u programu Office 2007:
 • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft PowerPoint 2002
  • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft PowerPoint 2000
  • Microsoft Word 2000
Ako je datoteka sa?uvana u preliminarnoj verziji nekog od programa koji su navedeni u odeljku ?Odnosi se na?, mo?da ?ete dobiti neku od slede?ih poruka.

Poruka 1
Ova datoteka je kreirana u prethodnoj beta verziji programa 2007 i nije je mogu?e otvoriti u ovoj verziji.
Poruka 2
Ova datoteka je kreirana u prethodnoj beta verziji programa 2007. Kada sa?uvate datoteku, program ?e je konvertovati u format datoteke najnovije verzije programa 2007. Pre otvaranja datoteke, uverite se da dolazi od pouzdanog izvora.
Poruka 3
Ova radna sveska je kreirana u starijoj beta verziji programa Excel 2007 i nije je mogu?e otvoriti u trenutnoj verziji programa Excel. Da biste otvorili radnu svesku, prvo morate da je otvorite i sa?uvate u programu Excel 2007 Beta 2, a zatim mo?ete da je otvorite u trenutnoj verziji programa Excel.
Poruka 4
Ova radna sveska je kreirana u starijoj beta verziji programa Excel 2007. Kada je sa?uvate, Excel ?e je konvertovati u format datoteke najnovije verzije programa Excel 2007. Pre otvaranja radne sveske, uverite se da dolazi od pouzdanog izvora.
Poruka 5
Ovo je preliminarna verzija programskog dodatka Compatibility Pack i u njoj je mogu?e otvoriti samo preliminarne datoteke sistema Office 2007. ?elite li da proverite da li postoji novija verzija programskog dodatka Compatibility Pack?

UZROK

Neke Open XML datoteke koje su sa?uvane u preliminarnim verzijama Office 2007 programa podrazumevano nije mogu?e otvoriti pomo?u programskog dodatka Compatibility Pack za sistem Office 2007.

ZAOBILA?ENJE

Da bi re?io ovaj problem, administrator mo?e da onemogu?i smernicu pomo?u jednog od slede?ih metoda, u zavisnosti od situacije.

Napomene
 • Ove metode ?e vam omogu?iti da otvorite Open XML datoteku koja je sa?uvana u Beta 2 verziji programa PowerPoint 2007. U ovakvim situacijama ?ete primiti poruku 2 u odeljku ?Simptomi?. Pored toga, datoteka ?e se otvoriti.
 • Ove metode ?e vam omogu?iti da otvorite Open XML datoteku koja je sa?uvana u Beta 2 verziji programa Excel 2007 ili u Beta 2 Technical Refresh verziji programa Excel 2007. U ovakvim situacijama ?ete primiti poruku 4 u odeljku ?Simptomi?. Pored toga, datoteka ?e se otvoriti.
 • Ove metode vam ne?e omogu?iti da otvorite Open XML datoteku koja je sa?uvana u Beta 2 verziji programa Word 2007. Jedino re?enje je da otvorite datoteku u prvobitno izdatoj verziji programa Word 2007, a zatim ponovo sa?uvate datoteku. Kada ovo uradite, datoteka ?e biti sa?uvana u najnovijem formatu datoteke. Primalac dokumenta tada mo?e da koristi stariju verziju programa Word sa programskim dodatkom Compatibility Pack za otvaranje datoteke.
Napomena Budu?i da postoji nekoliko verzija operativnog sistema Microsoft Windows, slede?i koraci mogu se razlikovati na va?em ra?unaru. Ukoliko je tako, pogledajte dokumentaciju proizvoda da biste dovr?ili ove korake.Da bismo umesto vas re?ili ovaj problem pomo?u 2. metoda, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50710

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

1. metod: Koristite administrativne predlo?ke za Compatibility Pack


Napomena Ovaj metod je specifi?an za Excel, PowerPoint, i Word.

Da biste koristili predlo?ak, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte gpedit.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U prozoru Smernice lokalnog ra?unara u oknu na desnoj strani kliknite desnim tasterom mi?a na opciju Administrativni predlo?ci u okviru ?vora Konfiguracija korisnika , a zatim izaberite opciju Dodaj/ukloni predlo?ke.
 4. Kliknite na dugme Dodaj.
 5. Izaberite datoteku Office2007Converters.adm, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 6. Kliknite na dugme Zatvori.
 7. Razvijte meni Administrativni predlo?ci u okviru Konfiguracija korisnika u prozoru Smernice lokalnog ra?unara u oknu na levoj strani.
 8. Izaberite stavku Office 2007 konvertori.
 9. Dvaput kliknite na smernicu Blokira otvaranje preliminarnih verzija formata datoteka novijih od programa Excel 2007.
 10. Kliknite na dugme Onemogu?eno i zatim kliknite na dugme U redu.
 11. Ponovite korake od 7 do 10 za smernicu PowerPoint 2007.
 12. Ponovo pokrenite Office programe.

2. metod: Ru?no ure?ivanje registratora

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)


Napomena Ovaj metod je specifi?an za Excel, PowerPoint, i Word.

Da biste ru?no uredili registrator, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Izaberite odgovaraju?i klju? registratora:
  • Excel 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  • PowerPoint 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
  • Word 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileOpenBlock
 4. Nakon ?to izaberete odgovaraju?i klju? koji je naveden u 3. koraku, u meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Nova i zatim kliknite na stavku Vrednost DWORD.
 5. Otkucajte jednu od slede?ih DWORD vrednosti za odgovaraju?i program, a zatim pritisnite taster ENTER:
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
  • Word12BetaFilesFromConverters
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na DWORD vrednost koju ste otkucali u 5. koraku, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 7. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 0 i kliknite na dugme U redu.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste napustili alatku ?Ure?iva? registratora?.
 9. Pokrenite Office program, a zatim otvorite datoteku.
 10. Ponovo sa?uvajte datoteku u Office proramu. Nakon ?uvanja, datoteka bi trebalo da se otvara u starijim Office programima koji su navedeni u odeljku ?Simptomi?.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNE INFORMACIJE

Verzije programa Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint i Microsoft Word koje su navedene u odeljku ?Simptomi? po podrazumevanoj vrednosti ne otvaraju Open XML datoteke koje su sa?uvane u preliminarnim verzijama programa sistema Office 2007.

Slede?e tabele rezimiraju simptome na koje mo?ete nai?i prilikom otvaranja datoteke koja je sa?uvana u nekom od programa sistema Office 2007.

Word
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Office 2007 verzijaSmernica omogu?ena (podrazumevano)Smernica onemogu?ena
Preliminarna Beta 2 verzijaPoruka 5Poruka 5
Kona?na Beta 2 verzijaPoruka 5Poruka 5
Technical Refresh Beta 2 verzijaBez poruke. Datoteka se otvara.Bez poruke. Datoteka se otvara.
Kona?na (RTM) verzijaBez poruke. Datoteka se otvara.Bez poruke. Datoteka se otvara.


PowerPoint
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Office 2007 verzijaSmernica omogu?ena (podrazumevano)Smernica onemogu?ena
Preliminarna Beta 2 verzijaPoruka 1Poruka 1
Kona?na Beta 2 verzijaPoruka 1Poruka 2
Technical Refresh Beta 2 verzijaBez poruke. Datoteka se otvara.Bez poruke. Datoteka se otvara.
Kona?na (RTM) verzijaBez poruke. Datoteka se otvara.Bez poruke. Datoteka se otvara.


Excel
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Office 2007 verzijaSmernica omogu?ena (podrazumevano)Smernica onemogu?ena
Preliminarna Beta 2 verzijaPoruka 3Poruka 3
Kona?na Beta 2 verzijaPoruka 3Poruka 4
Technical Refresh Beta 2 verzijaPoruka 3Poruka 4
Kona?na (RTM) verzijaBez poruke. Datoteka se otvara.Bez poruke. Datoteka se otvara.
Za vi?e informacija o razlozima zbog kojih mo?da ne?ete mo?i da otvorite ili sa?uvate Excel radnu svesku, PowerPoint prezentaciju ili Word dokument u Office 2007 programima, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
922850 Dobijate poruku o gre?ci kad poku?ate da otvorite ili sa?uvate datoteku u nekom od Office 2007 programa ili u nekom od Office 2003 programa (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

REFERENCE

Za vi?e informacija o Open XML formatu datoteke i o poruci koju dobijate da preuzmete programski dodatak Compatibility Pack, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
919026 Poruka o gre?ci koju dobijate kada poku?ate da otvorite ili sa?uvate Office 2007 dokument: ??elite li da preuzmete programski dodatak Compatibility Pack da biste mogli da radite sa ovom datotekom? (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 926054 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbopenfile kbconversion kbappcompatibility kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB926054

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com