M??inot izmantot vec?ku programmas Office versiju, lai atv?rtu failu, kas tika saglab?ts Office 2007. gada sist?mas programm?, tiek par?d?ts zi?ojums: ??is fails ir ticis izveidots, izmantojot iepriek??jo beta versiju?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 926054 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumkopiju. P?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator? ir instal?ta sader?bas pakotne Office 2007. gada sist?mai. M??iniet izmantot k?du no ??m Microsoft Office programm?m, lai atv?rtu failu, kas tika saglab?ts Microsoft Office 2007. gada sist?mas programm?:
 • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft PowerPoint 2002
  • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft PowerPoint 2000
  • Microsoft Word 2000
Ja fails tika saglab?ts k?d? no sada?? ?Attiecas uz? uzskait?to programmu pirmsizlaides versij?m, iesp?jams, sa?emsit k?du no ?iem k??du zi?ojumiem:

1. zi?ojums
?is fails ir ticis izveidots, izmantojot iepriek??jo programma 2007 beta versiju, un ?aj? versij? to nevar atv?rt.
2. zi?ojums
?is fails ir ticis izveidots, izmantojot iepriek??jo programma 2007 beta versiju. Saglab?jot failu, programma to konvert?s uz programma 2007 jaun?k?s versijas faila form?tu. Pirms ?? faila atv?r?anas p?rbaudiet, vai tas ir no uzticama avota.
3. zi?ojums
Darbgr?mata tika izveidota, izmantojot iepriek??jo programmas Excel 2007 beta versiju, un to nevar atv?rt, izmantojot pa?reiz?jo programmas Excel versiju. Lai atv?rtu darbgr?matu, t? vispirms j?atver un j?saglab? programmas Excel 2007 Beta 2 versij?, un p?c tam to var atv?rt, izmantojot pa?reiz?jo programmas Excel versiju.
4. zi?ojums
?? darbgr?mata ir izveidota, izmantojot iepriek??jo programmas Excel 2007 beta versiju. Saglab?jot darbgr?matu, programma Excel to konvert?s uz programmas Excel 2007 jaun?k?s versijas faila form?tu. Pirms ??s darbgr?matas atv?r?anas p?rbaudiet, vai t? ir no uzticama avota.
5. zi?ojums
?? ir sader?bas pakotnes pirmsizlaides versija un var atv?rt tikai pirmsizlaides Office 2007 failus. Vai v?laties p?rbaud?t, vai nav jaun?kas sader?bas pakotnes versijas?

IEMESLS

P?c noklus?juma da?us atv?rtos XML failu form?tus, kas tika saglab?ti Office 2007. gada sist?mas programmu pirmsizlaides versij? nevar atv?rt, izmantojot sader?bas pakotni, kas paredz?ta Office 2007. gada sist?mai.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, administrators atbilsto?i situ?cijai var atsp?jot politiku, izmantojot k?du no t?l?k min?taj?m metod?m.

Piez?mes.
 • ??s metodes ?aus atv?rt atv?rtos XML failu form?tus, kas tika saglab?ti, izmantojot programmas PowerPoint 2007 Beta 2 versiju. ??dos gad?jumos sada?? ?Simptomi? sa?emsit 2. zi?ojumu. Turkl?t fails tiks atv?rts.
 • ??s metodes ?aus atv?rt atv?rtos XML failu form?tus, kas tika saglab?ti, izmantojot programmas Excel 2007 Beta 2 versiju vai programmas Excel 2007 tehnisk?s atsvaidzin??anas Beta 2 versiju. ??dos gad?jumos sada?? ?Simptomi? sa?emsit 4. zi?ojumu. Turkl?t fails tiks atv?rts.
 • ??s metodes ne?aus atv?rt atv?rtos XML failu form?tus, kas tika saglab?ti, izmantojot programmas Word 2007 Beta 2 versiju. Vien?gais risin?jums ir atv?rt failu programmas Word 2007 s?kotn?j? laidiena versij? un p?c tam to atk?rtoti saglab?t. To veicot fails tiks saglab?ts jaun?kaj? faila form?t?. Dokumenta sa??m?js var izmantot programmas Word iepriek??jo versiju, izmantojot sader?bas pakotni, lai atv?rtu failu.
Piez?me. T? k? ir da??das sist?mas Microsoft Windows versijas, darb?bas dator? var b?t at??ir?gas. T?p?c, lai veiktu ??s darb?bas, skatiet produkta dokument?ciju.

1. metode. Sader?bas pakotnei izmantojiet administrat?v?s veidnes


Piez?me. ?? metode attiecas uz programmu Excel un PowerPoint

Lai izmantotu veidni, r?kojieties ??di:
 1. Izejiet no vis?m Office programm?m.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet gpedit.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Ar labo peles pogu noklik??iniet uz Administrat?v?s veidnes un p?c tam uz Pievienot vai no?emt veidnes.
 4. Noklik??iniet uz Pievienot.
 5. Atlasiet failu Office2007Converters.adm un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 6. Noklik??iniet uz Aizv?rt.
 7. Izv?rsiet Administrat?v?s veidnes.
 8. Noklik??iniet uz Office 2007 konvertori.
 9. Veiciet dubultklik??i uz politikas Blo?? pirmsizlaides versiju atv?r?anu failu form?tiem, kas ir jauni programmai Excel 2007.
 10. Noklik??iniet uz Atsp?jot un p?c tam uz Labi.
 11. Atk?rtojiet 7.?10. darb?bu programmas PowerPoint 2007 politikai.
 12. Restart?jiet Office programmas.

2. metode. Redi??jiet re?istru manu?li

Br?din?jums. Ja nepareizi modific?jat re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var b?t atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.

Piez?me. ?? metode attiecas uz programmu Excel un PowerPoint

Lai manu?li redi??tu re?istru, r?kojieties ??di:
 1. Izejiet no vis?m Office programm?m.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstietregedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atlasiet atbilsto?o re?istra atsl?gu:
  • Excel 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  • PowerPoint 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
 4. P?c 3. darb?b? nor?d?t?s atbilsto??s atsl?gas atlas??anas izv?ln? Edit (Redi??t) nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz DWORD Value (DWORD v?rt?ba).
 5. Ierakstiet vienu no ??m DWORD v?rt?b?m attiec?gajai programmai un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
 6. Ar labo peles pogu noklik??iniet uz DWORD v?rt?bas, kuru ierakst?j?t 5. darb?b?, un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
 7. Lodzi?? Value data (V?rt?bu dati) ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 8. Izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz Exit (Iziet), lai izietu no re?istra redaktora.
 9. Start?jiet Office programmu un p?c tam atveriet failu.
 10. Office programm? saglab?jiet failu v?lreiz. Kad fails ir saglab?ts, tam j?tiek atv?rtam Office programmu iepriek??j?s versij?s, kas uzskait?tas sada?? ?Simptomi?.

PAPILDINDORM?CIJA

P?c noklus?juma programmas Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint un Microsoft Word versijas, kas uzskait?tas sada?? ?Simptomi?, neatver atv?rtos XML failu form?tus, kas tika saglab?ti Office 2007. gada sist?mas programmu pirmsizlaides versij?s.

T?l?k redzamaj?s tabul?s apkopotas paz?mes, kas var rasties, atverot failu, kas tika saglab?ts k?d? no Office 2007. gada sist?mas programm?m.

Word
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Office 2007. gada sist?mas versijaPolitika ir iesp?jota (p?c noklus?juma)Politika ir atsp?jota
Laidiena versija pirms Beta 25. zi?ojums5. zi?ojums
Beta 2 laidiena versija5. zi?ojums5. zi?ojums
Beta 2 tehnisk?s atsvaidzin??anas versijaNav zi?ojuma. Fails tiek atv?rts.Nav zi?ojuma. Fails tiek atv?rts.
Laidiena (RTM) versija Nav zi?ojuma. Fails tiek atv?rts.Nav zi?ojuma. Fails tiek atv?rts.


PowerPoint
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Office 2007. gada sist?mas versijaPolitika ir iesp?jota (p?c noklus?juma)Politika ir atsp?jota
Laidiena versija pirms Beta 21. zi?ojums1. zi?ojums
Beta 2 laidiena versija1. zi?ojums2. zi?ojums
Beta 2 tehnisk?s atsvaidzin??anas versijaNav zi?ojuma. Fails tiek atv?rts.Nav zi?ojuma. Fails tiek atv?rts.
Laidiena (RTM) versija Nav zi?ojuma. Fails tiek atv?rts.Nav zi?ojuma. Fails tiek atv?rts.


Excel
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Office 2007. gada sist?mas versijaPolitika ir iesp?jota (p?c noklus?juma)Politika ir atsp?jota
Laidiena versija pirms Beta 23. zi?ojums3. zi?ojums
Beta 2 laidiena versija3. zi?ojums4. zi?ojums
Beta 2 tehnisk?s atsvaidzin??anas versija3. zi?ojums4. zi?ojums
Laidiena (RTM) versija Nav zi?ojuma. Fails tiek atv?rts.Nav zi?ojuma. Fails tiek atv?rts.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k?p?c Office 2007. gada sist?mas programm?s nevar atv?rt vai saglab?t Excel darbgr?matu, PowerPoint prezent?ciju vai Word dokumentu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
922850 M??inot atv?rt vai saglab?t faila tipu, kuru blo??jis administrators programm? Excel 2007, PowerPoint 2007 vai Word 2007, sa?emat zi?ojumu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par atv?rto XML failu form?tu un par zi?ojumu, kuru sa?emat, lai lejupiel?d?tu sader?bas pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
919026 K??das zi?ojums, kas tiek par?d?ts, m??inot atv?rt vai saglab?t Office 2007. gada sist?mas dokumentu: ?Vai v?laties lejupiel?d?t sader?bas pakotni, lai var?tu str?d?t ar ?o failu?? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 926054 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 2. marts - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbopenfile kbconversion kbappcompatibility kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB926054

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com