Prane?imas, bandant naudoti ankstesn? Office programos versij?, kai norite atidaryti fail?, kuris buvo ?ra?ytas naudojant 2007 Office program?: ??is failas buvo sukurtas naudojant ankstesn? beta versij??

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 926054 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
SVARBU: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitim?. ?sitikinkite, kad prie? keisdami registr? suk?r?te atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei i?kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines registro kopijas, j? atkurti ar keisti, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?dieg?te 2007 Office sistemos suderinamumo paket?. Tuomet bandote naudoti vien? i? toliau nurodyt? Microsoft Office program? nor?dami atidaryti fail?, kuris buvo ?ra?ytas naudojant 2007 Microsoft Office program?:
 • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft PowerPoint 2002
  • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft PowerPoint 2000
  • Microsoft Word 2000
Jei failas buvo ?ra?ytas naudojant vienos i? program?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, negalutin? versij? galite gauti vien? i? ?i? prane?im?:

1 prane?imas
?is failas buvo sukurtas naudojant ankstesn? programa 2007 beta versij? ir negali b?ti atidarytas naudojant ?i? versij?.
2 prane?imas
?is failas buvo sukurtas naudojant ankstesn? programa 2007 beta versij?. Kai fail? ?ra?ysite, programa j? konvertuos ? naujausi? programa 2007 versijos failo format?. Prie? atidarydami ?? fail? ?sitikinkite, kad jis i? patikimo ?altinio.
3 prane?imas
?i darbaknyg? buvo sukurta naudojant ankstesn? Excel 2007 beta versij? ir negali b?ti atidaryta naudojant dabartin? Excel versij?. Nor?dami atidaryti darbaknyg?, pirmiausia turite j? atidaryti ir ?ra?yti naudodami Excel 2007 Beta 2, tada j? gal?site atidaryti naudodami ir dabartin? Excel versij?.
4 prane?imas
?i darbaknyg? buvo sukurta naudojant ankstesn? Excel 2007 beta versij?. Kai darbaknyg? ?ra?ysite, Excel j? konvertuos ? naujausi? Excel 2007 failo formato versij?. Prie? atidarydami ?i? darbaknyg? ?sitikinkite, kad ji i? patikimo ?altinio.
5 prane?imas
Tai yra negalutin? suderinamumo paketo versija ir galima atidaryti tik negalutin?s Office 2007 versijos failus. Ar norite patikrinti, ar yra naujesn? suderinamumo paketo versija?

PRIE?ASTIS

Kaip numatyta, tam tikri Open XML failai, kurie buvo ?ra?yti naudojant negalutin?s 2007 Office versijos programas, negali b?ti atidaryti naudojant 2007 Office sistemos suderinamumo paket?.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?damas i?spr?sti ?i? problem?, administratorius gali u?drausti strategij? naudodamasis vienu i? toliau nurodyt? b?d? ir atsi?velgdamas ? situacij?.

Pastabos
 • Naudodamiesi ?iais b?dais gal?site atidaryti Open XML fail?, kuris buvo ?ra?ytas naudojant PowerPoint 2007 Beta 2 versij?. ?iais atvejais gausite skyriaus ?Po?ymiai? 2 prane?im?. Be to, failas bus atidarytas.
 • Naudodamiesi ?iais b?dais gal?site atidaryti Open XML fail?, kuris buvo ?ra?ytas naudojant Excel 2007 Beta 2 versij? ar Excel 2007 Beta 2 techninio atnaujinimo versij?. ?iais atvejais gausite skyriaus ?Po?ymiai? 4 prane?im?. Be to, failas bus atidarytas.
 • Naudodamiesi ?iais b?dais negal?site atidaryti Open XML failo, kuris buvo ?ra?ytas naudojant Word 2007 Beta 2 versij?. Vienintelis sprendimo b?das ? atidaryti fail? naudojant pradinio Word 2007 leidimo versij? ir tada i? naujo j? ?ra?yti. Kai tai padarysite, failas bus ?ra?ytas naujausiu failo formatu. Tada dokumento gav?jas, nor?damas atidaryti fail?, gal?s naudoti ankstesn? Word versij? su suderinamumo paketu.
PASTABA: kadangi yra kelios Microsoft Windows versijos, ?ie veiksmai j?s? kompiuteryje gali skirtis. Jei jie skiriasi, skaitykite produkto dokumentacij?, kaip atlikti ?iuos veiksmus.

1 b?das: naudokite suderinamumo paketo administravimo ?ablonus


PASTABA: ?is b?das skirtas Excel ir PowerPoint

Jei norite naudoti ?ablon?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? Office program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, lauke Atidaryti ?ra?ykite gpedit.msc, tada spustel?kite Gerai.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Administravimo ?ablonai, tada spustel?kite Prid?ti arba ?alinti ?ablonus.
 4. Spustel?kite Prid?ti.
 5. Pa?ym?kite fail? Office2007Converters.adm, tada spustel?kite Atidaryti.
 6. Spustel?kite U?daryti.
 7. I?pl?skite parinkt? Administravimo ?ablonai.
 8. Spustel?kite Office 2007 keitikliai.
 9. Dukart spustel?kite strategij? Neleisti atidaryti negalutini? failo format? versij?, kuri? nepa??sta Excel 2007.
 10. Spustel?kite U?drausta, tada spustel?kite Gerai.
 11. Pakartokite 7?10 veiksmus su PowerPoint 2007 strategija.
 12. I? naujo paleiskite visas Office programas.

2 b?das: neautomatiniu b?du redaguokite registr?

?SP?JIMAS: jei naudodami registro rengykl? arba kit? b?d? registr? pakeisite neteisingai, gali i?kilti dideli? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr? prisiimate atsakomyb?.

PASTABA: ?is b?das skirtas Excel ir PowerPoint

Nor?dami neautomatiniu b?du pakeisti registr?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? Office program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ? lauk? Atidaryti ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Pasirinkite atitinkam? registro rakt?.
  • Excel 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  • PowerPoint 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
 4. Pasirink? 3 veiksme nurodyt? rakt?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? parinkt? Naujas, esan?i? meniu Redagavimas, ir spustel?kite DWORD reik?m?.
 5. ?ra?ykite vien? i? toliau nurodyt? atitinkamos programos DWORD reik?mi?, tada paspauskite ENTER:
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DWORD reik?m?, kuri? ?ra??te atlikdami 5 veiksm?, tada spustel?kite Modifikuoti.
 7. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 0, tada spustel?kite Gerai.
 8. Nor?dami i?eiti i? registro rengykl?s, meniu Failas spustel?kite Baigti.
 9. Paleiskite Office program?, tada atidarykite fail?.
 10. V?l ?ra?ykite fail? naudodami Office program?. Fail? ?ra?ius, jis tur?t? atsidaryti naudojant ankstesnes Office programas, kurios i?vardytos skyriuje ?Po?ymiai?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip numatyta, skyriuje ?Po?ymiai? i?vardytos Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ir Microsoft Word versijos neatidaro Open XML fail?, kurie buvo ?ra?yti naudojant negalutini? 2007 Office versij? programas.

?iose lentel?se apibendrinami po?ymiai, kuriuos galite pasteb?ti atidarydami fail?, kuris buvo ?ra?ytas naudojant vien? i? 2007 Office program?.

Word
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
2007 Office versijaStrategija ?galinta (numatyta)Strategija u?drausta
Negalutin? Beta 2 leidimo versija5 prane?imas5 prane?imas
Beta 2 leidimo versija5 prane?imas5 prane?imas
Beta 2 techninio atnaujinimo versijaN?ra prane?imo. Failas atidaromas.N?ra prane?imo. Failas atidaromas.
Leidimo (RTM) versijaN?ra prane?imo. Failas atidaromas.N?ra prane?imo. Failas atidaromas.


PowerPoint
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
2007 Office versijaStrategija ?galinta (numatyta)Strategija u?drausta
Negalutin? Beta 2 leidimo versija1 prane?imas1 prane?imas
Beta 2 leidimo versija1 prane?imas2 prane?imas
Beta 2 techninio atnaujinimo versijaN?ra prane?imo. Failas atidaromas.N?ra prane?imo. Failas atidaromas.
Leidimo (RTM) versijaN?ra prane?imo. Failas atidaromas.N?ra prane?imo. Failas atidaromas.


Excel
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
2007 Office versijaStrategija ?galinta (numatyta)Strategija u?drausta
Negalutin? Beta 2 leidimo versija3 prane?imas3 prane?imas
Beta 2 leidimo versija3 prane?imas4 prane?imas
Beta 2 techninio atnaujinimo versija3 prane?imas4 prane?imas
Leidimo (RTM) versijaN?ra prane?imo. Failas atidaromas.N?ra prane?imo. Failas atidaromas.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kod?l naudodami 2007 Office programas galb?t negal?site atidaryti ar ?ra?yti Excel darbaknyg?s, PowerPoint pristatymo ar Word dokumento, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
922850 Naudojant Excel 2007, PowerPoint 2007 ar Word 2007 ir bandant atidaryti arba ?ra?yti failo tip?, kuris buvo administratoriaus u?blokuotas, gaunamas prane?imas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie Open XML failo format? ir apie prane?im?, kur? gaunate nor?dami atsisi?sti suderinamumo paket?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
919026 Klaidos prane?imas bandant atidaryti ar ?ra?yti 2007 Office dokument?: ?Ar norite atsisi?sti suderinamumo paket?, kad gal?tum?te dirbti su ?iuo failu?? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 926054 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 15 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbopenfile kbconversion kbappcompatibility kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB926054

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com