Ja izmantojat Windows Server 2003 vai Windows XP, lai modific?tu Windows Vista re?istra stropu, tiek no?emti Windows Vista re?istra atsl?gu karodzi?i

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 926044 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja izmantojat Microsoft Windows Server 2003 vai Microsoft Windows XP, lai modific?tu Windows Vista re?istra stropu, tiek no?emti Windows Vista re?istra atsl?gu karodzi?i Ja Windows Vista re?istra strop? izdz??at re?istra apak?atsl?gu, t?s vec?katsl?g? tiek not?r?ti re?istra karodzi?i. Pie?emsim, ka izdz??at re?istra apak?atsl?gu ?B? ??d? re?istra ce?a paraug?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A\B
??d? gad?jum? Windows Server 2003 vai Windows XP no?em re?istra karodzi?us re?istra apak?atsl?g? ?A?.

Piez?me. ??da probl?ma var rasties, ja izmantojat Windows autom?tisk?s instal??anas komplektu (Windows Automated Installation Kit ? WAIK) vai Windows OEM pirminstal??anas komplektu (Windows OEM Preinstallation Kit ? OPK), lai sist?m? Windows Server 2003 vai Windows XP modific?tu att?lu failus .wim. Piem?ram, ?? probl?ma var rasties, ja izmantojat programmu Imagex.exe, lai mont?tu Windows Vista att?lu, un p?c tam izmantojat re?istra redaktoru, lai iel?d?tu un modific?tu Windows Vista re?istra stropu. ??da probl?ma var rasties ar? tad, ja izmantojat programmu Pkgmrg.exe, lai sist?m? Windows Vista konfigur?tu Windows papildu l?dzek?us vai instal?tu atjaunin?jumus.

IEMESLS

Probl?ma rodas t?p?c, ka Windows Server 2003 un Windows XP nepaz?st jaunos re?istra karodzi?us, kas ieviesti sist?m? Windows Vista. T?p?c, ja Windows Vista re?istra modific??anai izmantojat sist?mu Windows Server 2003 vai Windows XP, ?ie atrib?tu karodzi?i var tikt not?r?ti.

Windows Vista re?istr? ir ??di atrib?tu karodzi?i:
 • REG_KEY_DONT_VIRTUALIZE
 • REG_KEY_DONT_SILENT_FAIL
 • REG_KEY_RECURSE_FLAG
?ie karodzi?i ir saist?ti ar katru re?istra atsl?gu. Karodzi?i tiek izmantoti virtualiz?cijas iztur??an?s defin??anai, lai atbalst?tu programmu sader?bu ar Windows Vista lietot?ja konta p?rbaudi (User Account Control ? UAC). Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra virtualiz?ciju UAC, apmekl?jiet ??das Microsoft Web vietas:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa965884.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480152.aspx

RISIN?JUMS

Inform?cija par sist?mas Windows Server 2003 servisa pakotni

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows Server 2003 servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100 Sist?mas Windows Server 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Inform?cija par sist?mas Windows Server 2003 labojumfailu.

Priek?nosac?jumi.

Failu atkar?bu d??, lai lietotu ?o labojumfailu, ir j?izmanto sist?mas Windows Server 2003 1. servisa pakotne (SP1). Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100 K? ieg?t jaun?ko Windows Server 2003 servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Restart??anas pras?ba.

P?c ?? labojumfaila lieto?anas ir j?restart? dators.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu.

?is labojumfails neaizst?j nek?dus citus labojumfailus.

Inform?cija par failu.

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28032,459,64829-Sep-200611:22Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.28032,271,74429-Sep-200610:49x86SP1SP1QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.28032,311,68029-Sep-200610:50Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.28032,420,22429-Sep-200611:22x86SP1SP1QFE
Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28034,627,96829-Sep-200615:21x64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.28034,483,07229-Sep-200615:21x64SP1SP1QFE
Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir Itanium
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28036,520,32029-Sep-200615:15IA-64

Inform?cija par Windows XP labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir dom?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikts papildu tests. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neskar ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Failu atkar?bu d??, lai lietotu ?o labojumfailu, ir j?izmanto Windows XP 2. servisa pakotne (SP2). Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni

Restart??anas pras?ba.

P?c ?? labojumfaila lieto?anas ir j?restart? dators.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu.

?is labojumfails neaizst?j nek?dus citus labojumfailus.

Inform?cija par failu.

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Windows XP versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30042,137,60029-Sep-200610:39x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30042,058,88029-Sep-200609:47x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30042,017,28029-Sep-200609:47x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30042,181,76029-Sep-200610:41x86SP2SP2QFE
Windows XP versijas, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28034,627,96829-Sep-200615:21x64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.28034,483,07229-Sep-200615:21x64SP1SP1QFE

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz. ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Microsoft Windows Server 2003 2. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 926044 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 3.5
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbhotfixserver kbwinserv2003presp2fix KB926044

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com