Raksta ID: 925876 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir apl?kots Remote Desktop Connection 6.0 klienta atjaunin?jums, kas pal?dz izmantot jaunos termin??a pakalpojumu l?dzek?us. ?ie l?dzek?i ir ieviesti oper?t?jsist?m? Windows Vista un Microsoft Windows Server 2008 no datora, kur? ir k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Microsoft Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni (SP1),
 • Microsoft Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni (SP2) un
 • Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2).
Remote Desktop Connection 6.0 klientu var izmantot, lai izveidotu savienojumu ar p?rmantotajiem termin??a serveriem vai t?pat k? agr?k, ar att?laj?m darbvirsm?m. Tom?r ?aj? rakst? min?tie jaunie l?dzek?i ir pieejami tikai ar nosac?jumu, ka att?laj? dator? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008.

Atjaunin??anas inform?cija.

No Microsoft lejupiel?des centra var lejupiel?d?t ??dus failus:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t.
Lejupiel?d?t Terminal Services Client 6.0 atjaunin?jumu sist?mai Windows Server 2003 (KB925876), t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t.
Lejupiel?d?t Terminal Services Client 6.0 atjaunin?jumu sist?mas Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir x64 (KB925876), t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t.
Lejupiel?d?t Terminal Services Client 6.0 atjaunin?jumu sist?mai Windows XP (KB925876), t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t.
Lejupiel?d?t Terminal Services Client 6.0 atjaunin?jumu sist?mas Windows XP versij?m, kuru pamat? ir x64 (KB925876), t?l?t.

Izlaides datums: 2006. gada 28. novembris.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana, izmantojot tie?saistes pakalpojumus. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto jaun?ko v?rusu programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. ?is fails ir saglab?ts serveros ar uzlabotu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

PAPILDINDORM?CIJA

Remote Desktop Connection 6.0 klienta atjaunin?jumos ir ietverti ??di jauni l?dzek?i.

Servera autentifik?cija.

Att?l?s darbvirsmas savienojum? servera autentifik?cija p?rbauda, vai esat izveidojis savienojumu ar pareizo att?lo datoru vai serveri. ?is dro??bas l?dzeklis pal?dz nov?rst iesp?ju, ka j?s var?tu izveidot savienojumu nevis ar vajadz?go datoru vai serveri, bet ar k?du citu. ?is l?dzeklis ar? nov?r? iesp?ju, ka j?s var?tu nejau?i izpaust konfidenci?lu inform?ciju.

P?c noklus?juma servera autentifik?cija ir iesp?jota savienojumam. Tom?r, ja servera autentifik?cijas iestat?jumus v?laties main?t, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Sakari un p?c tam uz Att?l?s darbvirsmas savienojums.
 2. Noklik??iniet uz Opcijas un p?c tam uz cilnes Papildu.
Tr?s pieejam?s autentifik?cijas opcijas ir ??das:
 • Veidot savienojumu vienm?r, pat ja autentifik?cija neizdodas.
  Iesp?jojot ?o opciju, savienojumu var izveidot pat, ja att?l?s darbvirsmas savienojums nevar p?rbaud?t att?l? datora identit?ti.
 • Br?din?t, ja autentifik?cija neizdodas.
  Iesp?jojot ?o opciju, att?l?s darbvirsmas savienojums nevar p?rbaud?t att?l? datora identit?ti. ?? opcija j?s br?dina, lai var?tu izlemt, vai turpin?t veidot savienojumu.
 • Neveidot savienojumu, ja autentifik?cija neizdodas.
  Iesp?jojot ?o opciju, savienojumu nevar izveidot, ja att?l?s darbvirsmas savienojums nevar p?rbaud?t att?l? datora identit?ti.

Resursa novirz??ana.

Remote Desktop Connection 6.0 klienta atjaunin?jums pal?dz novirz?t Plug and Play ier?ces, kas atbalsta novirz??anu.

Lai novirz?tu Plug and Play ier?ci, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Sakari un p?c tam uz Att?l?s darbvirsmas savienojums.
 2. Noklik??iniet uz Opcijas, uz cilnes Lok?lie resursi, uz Papildu un p?c tam atz?m?jiet izv?les r?ti?u Atbalst?t?s Plug and Play ier?ces.

TS v?rtejas serveri.

TS v?rtejas serveris ir v?rtejas tips, kas sankcion?tiem lietot?jiem korporat?v? t?kl? ?auj izveidot savienojumu ar att?liem datoriem. ?ie sankcion?tie lietot?ji var izveidot att?lo savienojumu no jebkura datora, izmantojot interneta savienojumu. TS v?rteja izmanto att?l?s darbvirsmas protokolu (Remote Desktop Protocol ? RDP) kop? ar HTTPS protokolu, lai pal?dz?tu izveidot dro??ku un lab?k ?ifr?tu savienojumu.

Tom?r, izmantojot iepriek??j?s att?l?s darbvirsmas savienojuma versijas, ar att?liem datoriem nevar izveidot savienojumu, ja tajos ir iesp?joti ugunsm?ri un t?kla adre?u translatori. Tas notiek t?p?c, ka uzlabotas t?kla dro??bas nol?kos ports 3389 parasti ir blo??ts. Portu 3389 izmanto att?l?s darbvirsmas savienojumiem. Tom?r TS v?rtejas serveris izmanto portu 443. Ports 443 p?rraida datus, izmantojot dro?ligzdu sl??a (Secure Sockets Layer ? SSL) tuneli.

TS v?rtejas serverim ir ??das priek?roc?bas:
 • Tas korporat?vaj? t?kl? no interneta iesp?jo att?l?s darbvirsmas savienojumus, neiestatot virtu?l? priv?t? t?kla (virtual private network ? VPN) savienojumu.
 • Tas iesp?jo savienojumus ar att?liem datoriem, kuros ir iesp?joti ugunsm?ri.
 • Tas pal?dz kop?got t?kla savienojumu ar cit?m programm?m, kas darbojas dator?. Tas korporat?v? t?kla viet? ?auj izmantot interneta pakalpojumu sniedz?ja (Internet service provider ? ISP) savienojumu, lai nos?t?tu un sa?emtu datus, lietojot att?lo savienojumu.
Lai nor?d?tu TS v?rtejas serveri, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Sakari un p?c tam uz Att?l?s darbvirsmas savienojums.
 2. Noklik??iniet uz Opcijas, uz cilnes Detaliz?ti un p?c tam uz Iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz Izmantot ?os TS v?rtejas servera iestat?jumus, lodzi?? Servera nosaukums ievadiet servera nosaukumu un p?c tam sarakst? Pieteik?an?s metodes atlasiet vienu no ??m pieteik?an?s metod?m:
  • ?aut atlas?t v?l?k.
   ?? opcija ?auj atlas?t pieteik?an?s metodi, veidojot savienojumu.
  • Jaut?t paroli.
   ?? opcija, veidojot savienojumu, jaut? paroli.
  • Viedkarte.
   ?? opcija, veidojot savienojumu, pied?v? ievietot viedkarti.
 4. Atz?m?jiet vai not?riet izv?les r?ti?u Lok?laj?m adres?m apiet TS v?rtejas serveri. Atz?m?jot ?o izv?les r?ti?u, tiek nov?rsta trafika, kas p?rvietojas uz lok?lo t?klu adres?m un no t?m, mar?rut??ana caur TS v?rtejas serveri. T?d?j?di tiek pa?trin?ts savienojums.

Termin??a pakalpojumu att?l?s programmas.

Att?l?s programmas ir sist?mas Windows Server termin??a pakalpojumu l?dzeklis, kas ?auj klientdatoriem izveidot savienojumu ar att?lo datoru un lietot taj? instal?t?s programmas. Piem?ram, darba viet? var atrasties att?lais dators, ar kuru darbinieki var izveidot savienojumu un palaist taj? programmu Microsoft Word. Lai lietot?ji programm?m var?tu piek??t, administratoram vispirms t?s ir j?public?. Att?laj? dator? programma tiek palaista tie?i t?pat k? lok?laj? dator?.

Att?l?s programmas atvieglo sist?mas administr??anu, jo ir j?jaunina un j?uztur nevis daudzas programmas kopijas, kas instal?tas atsevi??os datoros, bet tikai viena programmas kopija.

Monitoru savieno?ana.

Att?l?s darbvirsmas savienojums atbalsta augstas iz??irtsp?jas displejus, kurus var savienot ar daudziem monitoriem. Tom?r kop?jai iz??irtsp?jai visos monitoros ir j?b?t maz?kai par 4096 x 2048 pikse?iem. Visu monitoru iz??irtsp?jai ir j?b?t vien?dai. Turkl?t monitoriem ir j?b?t novietotiem blakus.

Lai att?l? datora darbvirsm? savienotu daudzus monitorus, komandu uzvedn? ievadiet Mstsc /span.

Vizu?lie uzlabojumi.

Att?l?s darbvirsmas savienojums tagad atbalsta 32 bitu kr?su re??mu un fontu nogludin??anu.

Lai iesp?jotu 32 bitu kr?su re??mu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Sakari un p?c tam uz Att?l?s darbvirsmas savienojums.
 2. Noklik??iniet uz Opcijas, uz cilnes Displejs un p?c tam sarakst? Kr?sas uz Augst?k? kvalit?te (32 biti).
Lai iesp?jotu fontu nogludin??anu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas, uz Piederumi, uz Sakari un p?c tam uz Att?l?s darbvirsmas savienojums.
 2. Noklik??iniet uz Opcijas, uz cilnes Pieredze un p?c tam atz?m?jiet izv?les r?ti?u Fontu nogludin??ana.

Zin?m?s probl?mas.

Ja dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni, instal?jat Remote Desktop Client 6.0 versiju, kas tika izlaista pirms 2007. gada 24. apr??a, un p?c tam jaunin?t uz sist?mu Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni, var rasties ??das probl?mas:
 1. Datora, kur? darbojas Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni, vad?bas pane?a element? ?Programmu pievieno?ana vai no?em?ana? nepar?d?s Remote Desktop Client 6.0 (KB925876). T?p?c Remote Desktop Client 6.0 nevar atinstal?t (KB925876).
 2. Ar Remote Desktop Client 6.0 saist?tie faili vairs nav parakst?ti.
Ja j?su dator? nav instal?ta sist?ma Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni, tad, lai nov?rstu ?o probl?mu, atinstal?jiet Remote Desktop Client 6.0 versiju, kas tika izlaista pirms 2007. gada 24. apr??a, instal?jiet Remote Desktop Client 6.0 versiju, kas tika izlaista 2007. gada 24. apr?l?, un p?c tam instal?jiet sist?mu Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni.

Ja j?su dator? ir instal?ta sist?ma Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni, instal?jiet Remote Desktop Client 6.0 atk?rtoti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 925876 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 8.4
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix kbexpertiseinter atdownload kbinfo KB925876

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com