Straipsnio ID: 925876 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje aptariamas ?Remote Desktop Connection 6.0? kliento naujinimas, kuris padeda naudoti naujas terminal? tarnyb? funkcijas. ?ios funkcijos pristatytos ?Windows Vista? ir ?Microsoft Windows Server 2008? operacin?je sistemoje i? kompiuterio, kuriame ?diegta viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • ?Microsoft Windows Server 2003? su 1 pakeitim? paketu (SP1)
 • ?Microsoft Windows Server 2003? su 2 pakeitim? paketu (SP2)
 • ?Windows XP? su 2 pakeitim? paketu (SP2)
Jungimosi prie nuotolinio darbalaukio 6.0 kliento funkcij? galima naudoti norint prisijungti prie senesni? terminal? serveri? arba, kaip ir anks?iau, prie nuotolini? kompiuteri?. Ta?iau naujos ?iame straipsnyje pamin?tas funkcijas galima naudoti tik tuo atveju, jei nuotoliniame kompiuteryje ?diegta ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008? operacin? sistema.

Naujinimo informacija

?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Terminal Services Client 6.0? naujinimo (KB925876), skirto ?Windows Server 2003?, paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Terminal Services Client 6.0? naujinimo (KB925876), skirto ?Windows Server 2003?, x64 pagr?stoms versijoms, paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Terminal Services Client 6.0? naujinimo (KB925876), skirto ?Windows XP?, paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Terminal Services Client 6.0? naujinimo (KB925876), skirto ?Windows XP?, x64 pagr?stoms versijoms, paket? dabar.

I?leidimo data: 2006 m. lapkri?io 28 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

? ?Remote Desktop Connection 6.0? klient? ?trauktos ?ios naujos funkcijos.

Serverio autentifikavimas

Naudojant jungimosi prie nuotolinio darbalaukio program?, serverio autentifikavimo funkcija tikrina, ar jungiat?s prie tinkamo nuotolinio kompiuterio ar serverio. ?i saugos priemon? padeda u?tikrinti, kad prisijungsite prie norimo kompiuterio ar serverio. Tai taip pat apsaugo nuo nety?inio slaptos informacijos atskleidimo.

Numatyta, kad serverio autentifikavimas ?galinamas prisijungiant. Ta?iau, jei norite pakeisti serverio autentifikavimo parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos, spustel?kite Reikmenys, spustel?kite Ry?ys, tada spustel?kite Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio.
 2. Spustel?kite Parinktys, tada spustel?kite skirtuk? I?samiau.
Yra tokios trys autentifikavimo parinktys:
 • Visada jungti, net jei nepavyks autentifikavimas
  Jei ?galinsite ?i? parinkt?, gal?site prisijungti net tada, kai jungimosi prie nuotolinio darbalaukio programa negal?s identifikuoti nuotolinio kompiuterio.
 • ?sp?ti, jei autentifikavimas nepavyks
  Jei ?galinsite ?i? parinkt?, jungimosi prie nuotolinio darbalaukio programa negal?s identifikuoti nuotolinio kompiuterio. ?i parinktis jus ?sp?ja, tod?l gal?site nuspr?sti, ar norite prisijungti.
 • Nejungti, jei nepavyks autentifikavimas
  Jei ?galinsite ?i? parinkt?, prisijungti negal?site, jei jungimosi prie nuotolinio darbalaukio programa negal?s identifikuoti nuotolinio kompiuterio.

I?tekli? peradresavimas

?Remote Desktop Connection 6.0? kliento naujinimas padeda peradresuoti ?Prijungti ir leisti? ?renginius, palaikan?ius peradresavim?.

Jei norite peradresuoti ?Prijungti ir leisti? ?rengin?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos, spustel?kite Reikmenys, spustel?kite Ry?ys, tada spustel?kite Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio.
 2. Spustel?kite Parinktys, spustel?kite skirtuk? Vietiniai i?tekliai, spustel?kite Daugiau, tada spustel?kite ir pa?ym?kite ?ym?s langel? Palaikomi ?prijungti ir leisti? ?renginiai.

Terminal? tarnyb? ?liuzo serveriai

Terminal? tarnyb? ?liuzo serveris yra toks ?liuzas, kuris leid?ia ?galiotiesiems vartotojams ?mon?s tinkle prisijungti prie nuotolini? kompiuteri?. Naudodamiesi interneto ry?iu, ?ie ?galiotieji vartotojai gali prisijungti i? bet kurio kompiuterio. Terminal? tarnyb? ?liuzas naudoja nuotolinio darbalaukio protokol? (RDP) su HTTPS protokolu, kad b?t? sukurtas saugesnis, u??ifruotas ry?ys.

Ta?iau ankstesni? versij? jungimosi prie nuotolinio darbalaukio programa negali prisijungti prie nuotolini? kompiuteri?, jei naudojamos u?kardos ir tinklo adreso perkodavimas. Tai ?vyksta tod?l, kad prievadas 3389 paprastai blokuojamas, kad tinklas b?t? saugesnis. Prievadas 3389 yra naudojamas jungiantis prie nuotolinio darbalaukio. Ta?iau terminal? tarnyb? ?liuzo serveris naudoja prievad? 443. Prievadas 443 perduoda duomenis per saugi?j? jung?i? lygmens (SSL) tunel?.

Toliau i?vardyti terminal? tarnyb? ?liuzo serverio prana?umai:
 • ?galina prisijungim? internetu prie nuotolinio darbalaukio ?mon?s tinkle nenaudojant virtualaus priva?iojo tinklo (VPN) ry?io.
 • ?galina prisijungim? prie nuotolini? kompiuteri? naudojant u?kardas.
 • Padeda bendrai naudoti tinklo ry?? su kitomis programomis, veikian?iomis kompiuteryje. Tokiu b?du, nor?dami si?sti ir gauti duomenis nuotoliniu ry?iu, galite naudoti interneto paslaug? teik?jo (ISP) ry?? vietoj ?mon?s tinklo.
Nor?dami nurodyti terminal? tarnyb? ?liuzo server?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos, spustel?kite Reikmenys, spustel?kite Ry?ys, tada spustel?kite Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio.
 2. Spustel?kite Parinktys, tada spustel?kite skirtuk? I?samiau, tada spustel?kite Parametrai.
 3. Spustel?kite Naudoti ?iuos terminalo paslaug? ?liuzo serverio parametrus, ? lauk? Serverio vardas ?veskite serverio vard?, tada i? s?ra?o Prisijungimo b?dai pasirinkite vien? i? prisijungimo b?d?:
  • Leisti pa?ym?ti v?liau
   ?i parinktis leid?ia pasirinkti prisijungimo b?d? u?mezgant ry??.
  • Pra?yti slapta?od?io
   ?i parinktis u?mezgant ry?? pra?o ?vesti slapta?od?.
  • Intelektualioji kortel?
   ?i parinktis u?mezgant ry?? pra?o ?d?ti intelektuali?j? kortel?.
 4. Spustel?kite, jei norite pa?ym?ti arba i?valyti ?ym?s langel? Apeiti terminalo paslaug? (TS) ?liuzo server? siun?iant vietiniais adresais. Pa?ym?j? ?? ?ym?s langel?, neleisite nukreipti srauto, judan?io vietinio tinklo adresais, ? terminal? tarnyb? ?liuzo server?. Tod?l ry?ys bus greitesnis.

Terminal? tarnyb? nuotolin?s programos

Nuotolin?s programos yra ?Windows? serverio terminal? tarnyb? funkcija, leid?ianti kliento kompiuteriams prisijungti prie nuotolinio kompiuterio ir naudoti jame ?diegtas programas. Pavyzd?iui, darbo vietoje gali b?ti nuotolinis kompiuteris, prie kurio darbuotojai gali prisijungti ir naudoti ?Microsoft Word?. Kad galutiniai vartotojai gal?t? pasiekti programas, administratorius pirmiausia jas turi publikuoti. Darbas vyksta taip pat, lyg naudojant kompiuteryje ?diegt? program?.

Nuotolin?s programos palengvina sistemos administravim?, nes reikia naujinti ir pri?i?r?ti tik vien? program?, o ne kelias atskiruose kompiuteriuose ?diegtas kopijas.

Monitoriaus diapazonas

Jungimosi prie nuotolinio darbalaukio programa palaiko didel?s skiriamosios gebos ekran?, kur? galima rodyti keliuose monitoriuose. Ta?iau bendroji vis? monitori? skiriamoji geba turi b?ti ne daugiau kaip 4096 x 2048 pikseliai. Monitori? skiriamoji geba turi b?ti vienoda. Be to, monitoriai turi b?ti i?rikiuoti ? vien? eil?.

Jei norite, kad nuotolinio kompiuterio ekranas b?t? rodomas keliuose monitoriuose, ? komand? eilut? ?veskite Mstsc /span.

Vaizdiniai patobulinimai

Jungimosi prie nuotolinio darbalaukio programa dabar palaiko 32 bit? spalvas ir ?rifto glotninim?.

Jei norite ?galinti 32 bit? spalvas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos, spustel?kite Reikmenys, spustel?kite Ry?ys, tada spustel?kite Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio.
 2. Spustel?kite Parinktys, spustel?kite skirtuk? Ekranas, tada s?ra?e Spalvos spustel?kite Auk??iausia kokyb? (32 bitai).
Jei norite ?galinti ?rifto glotninim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos, spustel?kite Reikmenys, spustel?kite Ry?ys, tada spustel?kite Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio.
 2. Spustel?kite Parinktys, spustel?kite skirtuk? Patirtis, tada spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? ?rifto glotninimas.

?inomos problemos

Jeigu kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows Server 2003? sistema su 1 pakeitim? paketu ?diegsite nuotolinio darbalaukio klient? (Remote Desktop Client) 6.0 versij?, i?leist? iki 2007 m. baland?io 24 d., ir pritaikysite ?Windows Server 2003? 2 pakeitim? paketo naujinim?, gali kilti ?i? problem?:
 1. Nuotolinio darbalaukio klientas (Remote Desktop Client) 6.0 (KB925876) nerodomas valdymo skydo priemon?je ?Prid?ti ir ?alinti programas? ?Windows Server 2003? sistemos, kurioje yra 2 pakeitim? paketas, kompiuteryje. Tod?l j?s negal?site pa?alinti nuotolinio darbalaukio kliento (Remote Desktop Client) 6.0 (KB925876).
 2. Su nuotolinio darbalaukio klientu (Remote Desktop Client) 6.0 susij? failai jau n?ra sertifikuoti.
Jei neturite ?dieg? ?Windows Server 2003? 2-ojo pakeitim? paketo (SP2) ir norite pa?alinti ?i? problem?, pa?alinkite nuotolinio darbalaukio klient? (Remote Desktop Client) 6.0, i?leist? iki 2007 m. baland?io 24 d., ?diekite nuotolinio darbalaukio agento (Remote Desktop Client) 6.0 versij?, i?leist? 2007 m. baland?io 24 d. ir tada ?diekite ?Windows Server 2003? 2-?j? pakeitim? paket?.

Jei jau esate ?dieg? ?Windows Server 2003? 2-?j? pakeitim? paket?, i? naujo ?diekite nuotolinio darbalaukio klient? (Remote Desktop Client) 6.0.

Savyb?s

Straipsnio ID: 925876 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 8.4
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbvistasp1fix kbexpertiseinter atdownload kbinfo KB925876

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com