Atnaujinus ? Outlook 2007, n?ra Acrobat PDF funkcini? galimybi? arba Outlook netik?tai u?daroma

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 925761 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?diegta Adobe Acrobat 6.x arba v?lesn? Adobe Acrobat versija. Atnaujin? ? Microsoft Office Outlook 2007, galite pasteb?ti vien? i? ?i? po?ymi?:
 • Programoje Outlook 2007 n?ra Acrobat PDF funkcini? galimybi?.
 • Bandant si?sti ar atidaryti el. lai?ko element?, Outlook 2007 netik?tai u?daroma. Jei atsiranda ?is po?ymis, galite gauti toliau nurodyt? klaidos prane?im?:
  Microsoft Office Outlook susid?r? su problema ir turi b?ti u?daryta. Atsipra?ome u? nepatogumus.
  Klaidos ataskaitoje taip pat yra klaidos para?as, pana?us ? ??:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  Taikomosios programos pavadinimasTaikomosios programos versijaModulio pavadinimasModulio versijaPoslinkis
  Outlook.exe12.0.3111.1010Kernel32.dll5.1.2600.21800001eb33
  PASTABA: taikomosios programos versijos, modulio versijos ir poslinkio reik?m?s gali skirtis.
 • Bandant programoje Outlook 2007 si?sti el. lai?k?, gaunate tok? klaidos prane?im?:
  Prane?im? s?saja gr??ino ne?inom? klaid?.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti d?l to, kad j?s? ?diegta Adobe Acrobat yra nesuderinama su Outlook 2007. Pavyzd?iui, Outlook 2007 automati?kai u?draud?ia Adobe Acrobat funkcines galimybes, jei ?diegta Adobe Acrobat 6 arba Adobe Acrobat 8.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?i? problem? spr?skite bet kuriuo i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das: atnaujinkite ? Adobe Acrobat 7.0.7 ar v?lesn? Adobe Acrobat versij?

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip naujinti, apsilankykite ?ioje Adobe svetain?je:
http://www.adobe.com/
Jei ?diegta Adobe Acrobat 7.x versija, ankstesn? nei 7.0.7, ?diekite Adobe Acrobat 7.0.7 naujinim?. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje Adobe svetain?je:
http://www.adobe.com/support/techdocs/332877.html
Microsoft pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. Microsoft negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

2 b?das: u?drauskite Outlook Acrobat PDFMaker integravim?

Jei ?diegta kita Adobe Acrobat versija arba jei naudojant 1 b?d? problema nei?spr?sta, u?drauskite Outlook Acrobat PDFMaker integravim?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, tada spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.
 3. Dalyje ?iuo metu ?diegtos programos ir naujinimai spustel?kite Adobe Acrobat versij?, tada spustel?kite Keisti.
 4. Spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?kite Modifikuoti, tada spustel?kite Pirmyn.
 6. I?pl?skite Kurti Adobe PDF.
 7. I?pl?skite Acrobat PDFMaker.
 8. Spustel?kite ?alia Microsoft Outlook esan?i? piktogram?, tada spustel?kite ?i funkcija bus nepasiekiama.
 9. Spustel?kite Pirmyn.
 10. Spustel?kite Naujinti.
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 925761 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 15 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA
 • Microsoft Office Outlook 2007
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbconversion kbcrashes kbprod2web kb3rdparty kberrmsg kbaddin kbstartprogram kbexpertisebeginner kbprb KB925761

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com