Khc phuc s c hoa trong Flight Simulator X

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 925722 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta nhiu s c a bit lin quan n hoa ma ban co th gp phai khi chi Microsoft Flight Simulator X.

THNG TIN THM

Thng tin khc phuc s c chung

Cai t trinh iu khin mi nht

Nu ban gp s c hoa, chng han nh man hinh en (trng) hoc hiu nng chm trong Flight Simulator X, hay tai xung va cai t trinh iu khin mi nht cho the video cua ban.

The video cho phep ban thy hoa trn man hinh. Trinh iu khin la phn mm cho phep may tinh giao tip vi phn cng hoc thit bi. Khng co trinh iu khin, phn cng ma ban kt ni vi may tinh vi du: the video hoc webcam se khng hoat ng ung cach.

Trinh iu khin video mi nht cho the video cua ban co th cho phep s dung cac tinh nng the video hiu qua hn nng cao hiu sut cua tro chi. Thng thng, cac cng ty phat hanh trinh iu khin thng xuyn cho the theo kip cac cng ngh phn mm lun thay i.

tai xung va cai t trinh iu khin mi nht, hay lin h vi nha san xut may tinh hoc phn cng video. Xem phn "Thng tin b sung" bit thm thng tin v cach lin h vi nha san xut may tinh hoc phn cng video. xac inh xem cac ban cp nht trinh iu khin thich hp co sn tai xung hay khng, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com
xac inh tn va nha san xut the video, hay lam theo cac bc trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Vista:
 1. M cng cu Chn oan Direct X. thc hin vic nay, bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , nhp dxdiag vao hp Bt u Tim kim, ri bm dxdiag.exe trong danh sach Chng trinh.
 2. Bm tab Hin thi.
 3. Trong Thit bi, tim kim Tn va Nha san xut.
 4. Bm Thoat.

Thng bao li phn cng hoa

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thng bao LiGiai phap
Trinh iu khin hin c cai t cho the video cua ban co th khin may tinh cua ban ngng hoat phan hi khi Flight Simulator ang chay. Bm Co tim kim trinh iu khin mi hn hoc Khng tip tuc.
giai quyt s c nay, hay lin h vi nha san xut phn cng hoa cua ban ly va cai t phin ban mi nht cua trinh iu khin cho phn cng hoa cua ban. bit thng tin v cach lin h vi nha san xut phn cng cua ban, hay xem phn Tham khao. bit cac ban cp nht trinh iu khin thich hp co sn hay khng, ghe thm Web site sau cua Windows Update:
http://update.microsoft.com
bit thng tin v cach tai xung trinh iu khin mi nht bng cach s dung Web site cua Windows Update, hay xem phn "Thng tin b sung".
Flight Simulator khng hoat ng vi the video cua ban. Xac minh rng ban a cai t trinh iu khin the video mi nht cho the video cua ban. Flight Simulator gi y se thoat.
S c nay co th xay ra nu mt trong nhng iu kin sau ung:
 • The video cua ban khng ap ng cac yu cu h thng cho Flight Simulator X.
 • Flight Simulator X khng th khi chay DirectDraw hoc Direct3D binh thng hin thi tro chi.
 • Cai t DirectX bi hong.
giai quyt s c nay, s dung mt hoc nhiu phng phap sau:
 • Xac inh xem the video trn may tinh co dung lng b nh 32 MB tr ln hay khng. thc hin vic nay trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Vista, hay lam theo cac bc sau:
  1. M cng cu Chn oan Direct X. thc hin vic nay, bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , nhp dxdiag vao hp Bt u Tim kim, ri bm dxdiag.exe trong danh sach Chng trinh.
  2. Bm tab Hin thi.
  3. Trong Thit bi, xac minh rng gia tri Tng Dung lng b nh Gn ung la 32 MB tr ln.
  The video phai co dung lng b nh 32 MB Flight Simulator X hoat ng binh thng. Nu the video khng co dung lng b nh 32 MB, ban phai nng cp phn cng hoa chay Flight Simulator X. bit thng tin v cach lin h vi nha san xut phn cng, hay xem phn Tham khao.

  Chu y Gia tri dung lng b nh hoa xut hin trong Cng cu Chn oan DirectX co th it hn mt chut tng dung lng b nh thc vi Cng cu Chn oan DirectX s dung mt s dung lng b nh hoa.
 • Cai t phin ban mi nht cua DirectX trn may tinh. tai xung va cai t phin ban mi nht cua DirectX, hay ghe thm Website sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/windows/directx/default.mspx
Nu s c vn tip tuc xay ra, ban phai thc hin cac bc khc phuc s c xac inh nguyn nhn thc s cua s c. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
191660 Tuy chon DirectDraw hoc Direct3D khng kha dung
The hoa khng ap ng cac yu cu ti thiu cho shader support. San phm nay yu cu the hoa lp geForce3/Radeon8500 hoc the hoa tt hn. Flight Simulator gi y se thoat.
Thng bao li nay cho bit rng the video cua ban khng co tinh nng ma tro chi yu cu. Tro chi cn shader support phin ban 1.1 tr ln. giai quyt s c nay, hay lin h vi nha san xut may tinh hoc nha san xut man hinh ly thng tin v vic liu the cua ban co Shader Support hay khng va nu khng co, ban phai mua the man hinh nao ap ng cac yu cu cua tro chi. co danh sach cac nha san xut, hay xem phn Tham khao trong bai vit nay. bit ban co the video nao, hay lam theo cac bc trong Cai t trinh iu khin mi nht trong bai vit nay.

S c hoa chung

May tinh xach tay hin thi ch toan man hinh

The video mt s may tinh xach tay co th cho phep ban chon phn giai ln hn thit bi LCD co th h tr. Trong cac trng hp nay, ch xem co th bi ct khi ban chay Flight Simulator ch toan man hinh. xem hinh anh ch toan man hinh, hay giam phn giai hoc s dung ch ca s (nhn ALT+ENTER). Ban cp nht trinh iu khin khng giai quyt c s c nay.

Nhn ALT+TAB

Nhn ALT+TAB chuyn i gia Flight Simulator X va chng trinh khac thu nho Flight Simulator X v thanh tac vu. Trong mt s trng hp, Flight Simulator X co th khng khi phuc v man hinh c hoc mt nhiu thi gian khi phuc. cho phep thao tac ung, thoat Flight Simulator X, sau o khi ng lai may tinh.

Trai nghim Hinh anh vi b x ly AMD

Trai nghim hinh anh u tin trn may tinh co b x ly AMD co th it hn mong i. cai thin trai nghim hinh anh, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu chinh, bm vao Thit t.
 2. Bm Tuy chinh.
 3. Di chuyn thanh trt Toan cu trn mt hoc nhiu tab v bn phai.
Chu y iu chinh cac thit t nay co th anh hng n hiu nng.

S c hoa cua phn cng cu th

ATI

Trn cac may tinh s dung the video ATI, ban co th gp phai cac s c sau:
 • S dung the video ATI Radeon X1800 CrossFire Edition co th lam man hinh nhp nhay hoc xut hin mau en.
 • Tro chi chay chm.
 • Li nghim trong xay ra khi ban bt u tro chi. Thng bao li cho bit thng tin sau:
  Du hiu s c
  Tn s c: APPCRASH
  Tn ng dung: fsx.exe
  Phin ban ng dung: 10.0.61637.0
  Du thi gian cua ng dung: 46fadb14
  Tn M-un bi Li: atiumdag.dll
  Phin ban M-un bi Li: 7.14.10.523
  Du thi gian M-un bi Li: 46c10882
  Ma Ngoai l: c0000005
  Phn bu Ngoai l: 0004e060
  Phin ban HH: 6.0.6001.2.1.0.768.3
  ID Ngn ng: 1033
giai quyt cac s c nay, hay ghe thm Web site sau cua ATI Technologies Inc. tai xung trinh iu khin mi nht cho the video cu th cua ban:
http://www.amd.com

NVIDIA

tai xung the video NVIDIA, hay ghe thm Web site sau cua Cng ty NVIDIA:
http://www.nvidia.com
Khi ban s dung the video NVIDIA, ban co th gp phai cac s c sau:
 • Phao hoa co ng vin gii han hinh vung va xut hin hinh khi khi ban s dung the video NVIDIA GeForce2. S c nay xay ra vi tt ca cac phin ban cua trinh iu khin.
 • Ca s De Havilland Beaver xut hin m trong ch xem spot plane trn cac may tinh s dung the video NVIDIA GeForce2.
 • Ca heo co th khng xut hin trong S mnh trn cac may tinh s dung the video GeForce2 GTS hoc GeForce2 Pro 32 MB.
i vi mt s the video NVIDIA nht inh, hiu sut tro chi co th bi chm hoc khng n inh. giai quyt s c nay, hay c gng cp nht trinh iu khin. thc hin vic nay, hay ghe thm Web site sau cua NVIDIA:
http://www.nvidia.com/page/home.html
Nu s c vn tip tuc xay ra, hay giam thit t tro chi v mc nho nht. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Khi ng tro chi.
 2. Bm Thit t.
 3. Bm t lai Mc inh.
Nu s c vn tip tuc xay ra, hay c gng giam tuy chon thit t trn man hinh Thit t bng cach di chuyn thanh trt hoan toan v bn trai.

S3 UniChrome

Trn cac may tinh s dung the video VIA S3 UniCrome, ban co th gp phai cac s c sau:
 • Cac hiu ng c bit (phao hoa, la, v.v...) khng hin thi binh thng.
 • Tro chi chay chm
 • Ban nhn c thng bao li sau khi bt u tro chi:
  "a phat hin cng khng hp l, flight simulator se khng hoat ng vi the video cua ban, xac minh rng ban a cai t trinh iu khin the video mi nht, Flight simulator gi y se thoat"
giai quyt cac s c nay, hay tai xung trinh iu khin video mi nht. thc hin vic nay, hay ghe thm Web site sau cua S3 Graphics Co., Ltd:
http://www.s3graphics.com/en/drivers/index.aspx
Nu s c vn tip tuc xay ra, hay nng cp the video a cai t trn may tinh. bit thm thng tin, hay xem phn "Thng tin b sung" va "Tham khao".

S3 Deltachromes

Nu ban gp phai cac s c khi ban s dung the video S3 Deltachromes, hay c gng cp nht trinh iu khin. Nu s c vn tip tuc xay ra, ban co th phai nng cp the video.

Intel 945, Intel 815, Intel 915 va Intel 845

Nu ban gp phai hiu sut chm khi s dung mt trong cac the video sau cua Intel, hay t tt ca cac tuy chon tro chi v Mc inh:
 • Intel 945
 • Intel 815
 • Intel 915
 • Intel 845
thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Khi ng tro chi.
 2. Bm Thit t.
 3. Bm t lai Mc inh.
Nu s c vn tip tuc xay ra, hay c gng giam cac tuy chon thit t trn man hinh Thit t bng cach di chuyn thanh trt hoan toan v bn trai. Nu s c vn tip tuc xay ra, ban co th phai nng cp the video. S c nay xay ra do trinh iu khin the video. Xem phn "Thng tin b sung" bit thm thng tin v cach nng cp the video cua ban.

Thng tin b sung

bit thm thng tin v cach nng cp phn cng hoa cua ban, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/moviemaker/expert/dunn_03august11_vc.mspx
Ngoai ra, ban co th xem va so sanh cac tinh nng va gia cua cac the video khac nhau. thc hin vic nay, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://windowsmarketplace.com
Sau khi ban m Web site nay, nhp the video trong hp Tim kim, sau o nhn ENTER.

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao hanh, ngu y bao hanh hay theo cach khac v hiu nng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

THAM KH?O

bit thng tin v nha san xut phn cng cua ban, hay ghe thm Web site sau:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft cung cp thng tin lin h cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 925722 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
T? kha:
dftsdahomeportal kbdisplay kb3rdparty kbhowto KB925722

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com