Raksta ID: 925616 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Start?jot sist?mu Windows Vista, iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Aktiviz?jiet Windows t?l?t.
J?su aktiviz?cijas perioda der?guma termi?? ir beidzies, un sist?ma Windows vairs nedarbojas.
Lai izmantotu sist?mu Windows, ir j?aktiviz? Windows kopija.
Turkl?t netiek par?d?ta darbvirsma. Piek?uve Windows Vista programm?m un l?dzek?iem ir ierobe?ota.

Piez?me. Ja rodas ?ie simptomi, sist?ma Windows Vista darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?.

IEMESLS

?o probl?mu var b?t izrais?jis viens vai vair?ki no ?iem c?lo?iem:
 • Sist?ma Windows Vista netika aktiviz?ta 30 dienu aktiviz?cijas perioda laik?.
 • Sist?ma Windows Vista ir atkl?jusi, ka datora aparat?ra ir iev?rojami main?ta un Windows Vista tr?s dienu pagarin?juma perioda laik? netika atjaunota.
 • J?su izmantot? sist?mas Windows Vista versija nav autentiska. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?u ?Risin?jums?.

RISIN?JUMS

Ja uzskat?t, ka jums ir sist?mas Windows Vista Windows autentisko priek?roc?bu kopija, lai nov?rstu ?o probl?mu, lietojiet ??s metodes.

Piez?me. Windows autentisko priek?roc?bu (Windows Genuine Advantage ? WGA) programma ir da?a no l?dzek?iem, ar kuru pal?dz?bu korpor?cija Microsoft cen?as pasarg?t savus klientus un partnerus no viltotas programmat?ras un paaugstin?t klientu apzi?as l?meni par autentiskas Microsoft programmat?ras v?rt?bu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=lv

1. metode. Ievadiet sava produkta atsl?gu

 1. Uznirsto?aj? zi?ojum? Aktiviz?jiet sist?mu Windows t?l?t noklik??iniet uz V?lreiz ievadiet produkta atsl?gu.
 2. Akcept?jiet lietot?ju akcept??anas uzvedni.
 3. Ievadiet produkta atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
Produkta atsl?ga atrodas uz Windows kompaktdiska apv?ka vai uz Windows kompaktdiska ietvara.

Piez?me. Ja sist?mu Windows s?kotn?ji instal?ja ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js (original equipment manufacturer ? OEM), produkta atsl?ga ir nor?d?ta uz uzl?mes, kas piestiprin?ta datora korpusam.

2. metode. Aktiviz?jiet sist?mu Windows Vista, izmantojot automatiz?to t?lru?a sist?mu

Lai aktiviz?tu sist?mu Windows Vista pa t?lruni, j?izmanto automatiz?t? t?lru?a sist?ma. Lai aktiviz?tu sist?mu Windows Vista, izmantojot automatiz?to t?lru?a sist?mu, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Dators.
 2. R?kjosl? noklik??iniet uz Sist?mas rekviz?ti un p?c tam sist?mas Windows aktiviz?cijas sada?? noklik??iniet uz Noklik??iniet ?eit, lai aktiviz?tu sist?mu Windows t?l?t.

  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Noklik??iniet uz Par?d?t citus veidus, k? aktiviz?t.
 4. Noklik??iniet uz Izmantot automatiz?to t?lru?a sist?mu un p?c tam izpildiet instrukcijas.

3. metode. Sazinieties ar korpor?ciju Microsoft

Ja sist?ma Windows konstat?, ka datora aparat?ra ir b?tiski main?ta un, izpildot iepriek??j?s metodes, probl?ma netiek nov?rsta, lai sa?emtu pal?dz?bu, jums, iesp?jams, ir j?sazin?s ar korpor?ciju Microsoft. Lai skat?tu korpor?cijas Microsoft aktiviz?cijas centru visas pasaules t?lru?u numuru sarakstu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71142
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? aktiviz?t sist?mu Windows Vista, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
921471 M??inot aktiviz?t sist?mu Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2 internet?, aktiviz?cija neizdodas
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows Vista aktiviz?ciju, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes:
Aktiviz?cijas probl?mu nov?r?ana
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/lv-lv/Help/57cc0e65-f70c-49fd-bdaa-6da83d6a35af1062.mspx
Bie?i uzdotie jaut?jumi
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/lv-lv/Help/62088be6-3538-46a6-99fb-05e74aeb48b51062.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izprast bie?i sastopamos valid?cijas k??mju scen?rijus, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/FailureScenarios.aspx?displaylang=lv

Rekviz?ti

Raksta ID: 925616 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kbactivation kbprb KB925616

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com