Identifikator ?lanka: 925582 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ovaj ?lanak govori o pona?anju re?ima smanjene funkcionalnosti u operativnom sistemu Windows Vista. Ovaj ?lanak razmatra dve vrste re?ima smanjene funkcionalnosti, njihove uzroke i aktivnosti koje su vam dostupne kada se ra?unar nalazi u tom stanju.

Va?no Ovaj ?lanak ne obezbe?uje korake za re?avanje problema kada se ra?unar nalazi u re?imu smanjene funkcionalnosti. Za vi?e informacija o izlasku iz re?ima smanjene funkcionalnosti kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
925616 Poruka o gre?ci prilikom pokretanja operativnog sistema Windows Vista: ?Period za aktivaciju je istekao?


Ovaj sadr?aj je dizajniran za korisnike ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Vrste re?ima smanjene funkcionalnosti

Windows Vista ima slede?e vrste re?ima smanjene funkcionalnosti:
 • Re?im smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda
 • Re?im smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije

Uzroci re?ima smanjene funkcionalnosti

Ovaj odeljak govori o mogu?im uzrocima ove dve vrste re?ima smanjene funkcionalnosti.

Re?im smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda

Windows Vista ulazi u re?im smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
  Za maloprodajnu kopiju operativnog sistema Windows Vista
  • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od 30 dana nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista.
  • Niste ponovo aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od tri dana nakon zamene va?ne hardverske komponente na ra?unaru.

  Za OEM (proizvo?a? originalne opreme) kopiju operativnog sistema Windows Vista
  • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od tri dana nakon zamene OEM mati?ne plo?e ili originalno proizvedene mati?na plo?e mati?nom plo?om koja ne poti?e od OEM-a.

 • Za korporativnu ili poslovnu verziju operativnog sistema Windows Vista koja koristi Key Management Service (KMS)

  Napomena KMS vam omogu?ava da aktivirate ra?unar u okviru usluge koju hostujete u svom okru?enju da ne biste morali da se povezujete sa Microsoft serverima.
  • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od 30 dana nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista.
  • Niste obnovili aktivaciju operativnog sistema Windows Vista u roku od 210 dana nakon prethodne aktivacije operativnog sistema Windows Vista.
  • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od 30 nakon zamene ?vrstog diska na ra?unaru.
 • Za korporativnu ili poslovnu verziju operativnog sistema Windows Vista koja koristi ?ifru za vi?estruku aktivaciju (MAK)

  Napomena MAK vam omogu?ava da aktivirate vi?e ra?unara povezivanjem sa Microsoft serverima putem Interneta ili telefona.
  • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od 30 dana nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista.
  • Niste ponovo aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od 30 dana nakon zamene va?ne hardverske komponente na ra?unaru.

Re?im smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije

Windows Vista ulazi u re?im smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Program Windows Genuine Advantage (WGA) je otkrio blokiranu ?ifru proizvoda ili falsifikovanu ?ifru proizvoda.

  Napomena Program WGA je Microsoft usluga koja otkriva da li imate autenti?nu verziju operativnog sistema Vista. ?ifra proizvoda je jedinstvena ?ifra zasnovana na softveru koja se koristi za identifikaciju proizvoda kao originalnog.

 • Program WGA je otkrio neta?ne binarne datoteke aktivacije ili izmenjene binarne datoteke aktivacije.

  Napomena Binarna datoteka je ra?unarska datoteka koja sadr?i ?ifrovane podatke sa svrhom skladi?tenja i obrade.

 • Windows Vista je u re?imu smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda.

Aktivnosti koje nisu dostupne u re?imu smanjene funkcionalnosti

Ovaj odeljak govori o aktivnostima koje nisu dostupne za dve vrste re?ima smanjene funkcionalnosti.

Re?im smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda

Ako Windows Vista radi u re?imu smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda, ne mo?ete izvr?iti slede?e radnje:
 • Igranje ugra?enih igara

  Igre koje su uklju?ene u operativni sistem Windows Vista nisu dostupne u re?imu smanjene funkcionalnosti.
 • Upotreba premium funkcija

  Premium funkcije operativnog sistema Windows Vista, na primer Aero Glass, ReadyBoost i BitLocker, nisu dostupne u re?imu smanjene funkcionalnosti.
 • Prijavljivanje na period du?i od jednog ?asa

  U re?imu smanjene funkcionalnosti mo?ete biti prijavljeni u operativni sistem Windows Vista samo jedan ?as.

Re?im smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije

Ako Windows Vista radi u re?imu smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije, ne mo?ete izvr?iti slede?e radnje:
 • Upotreba odre?enih funkcija operativnog sistema Windows Vista

  Funkcije Aero Glass i Windows ReadyBoost koje su uklju?ene u operativni sistem Windows Vista nisu dostupne u re?imu smanjene funkcionalnosti.
 • Pribavljanje odre?enog sadr?aja od korporacije Microsoft

  Premium sadr?aj sa lokacije Microsoft Download Center nije dostupan u re?imu smanjene funkcionalnosti.

Aktivnosti koje su dostupne u re?imu smanjene funkcionalnosti

Ovaj odeljak govori o aktivnostima koje su dostupne za dve vrste re?ima smanjene funkcionalnosti.

Re?im smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda

Ako Windows Vista radi u re?imu smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda, mo?ete izvr?iti slede?e radnje:
 • Aktivacija operativnog sistema Windows Vista

  Mogu?e je aktivirati Windows Vista ?ifru proizvoda.
 • Daljinsko pokretanje skripti u operativnom sistemu Windows Vista

  Mogu?e je koristiti Windows Management Instrumentation (WMI) za pokretanje skripti na ra?unaru sa udaljene lokacije.

  Napomena WMI predstavlja infrastrukturu za podatke i operacije u vezi sa upravljanjem u operativnim sistemima zasnovanim na operativnom sistemu Windows.

 • Promena ?ifre proizvoda

  Mogu?e je promeniti Windows Vista ?ifru proizvoda.
 • Prijavljivanje tokom jednog ?asa
  • Mogu?e je prijaviti se u operativni sistem Windows Vista tokom jednog ?asa radi pribavljanja nove ?ifre proizvoda ili pristupa podacima na lokalnom ra?unaru.
  • Mogu?e je koristiti ve?inu funkcija dostupnih u operativnom sistemu Windows Vista.
  • Mogu?e je aktivirati Windows Vista ?ifru proizvoda.
  • Mogu?e je daljinski pristupiti deljenoj mre?noj lokaciji.

 • Zadr?avanje stanja prijavljenosti

  Ako ste ve? prijavljeni u operativni sistem Windows Vista, mo?ete ostati prijavljeni. Windows Vista vas ne?e odjaviti sa ra?unara.
 • Pokretanje operativnog sistema Windows Vista u bezbednom re?imu

  Mogu?e je pokrenuti ra?unar u bezbednom re?imu u operativnom sistemu Windows Vista radi pristupa lokalnim podacima. Windows Vista vas ne?e odjaviti sa ra?unara.

Re?im smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije

Ako Windows Vista radi u re?imu smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije, mo?ete izvr?iti slede?e radnje:
 • Upotreba funkcija operativnog sistema Windows Vista

  Mogu?e je koristiti ve?inu funkcija dostupnih u operativnom sistemu Windows Vista.
 • Aktivacija operativnog sistema Windows Vista

  Mogu?e je aktivirati Windows Vista ?ifru proizvoda.
 • Promena ?ifre proizvoda

  Mogu?e je promeniti Windows Vista ?ifru proizvoda.
 • Prijavljivanje bez vremenskog ograni?enja radi izvr?avanja odre?enih aktivnosti

  Mogu?e je prijaviti se u operativni sistem Windows Vista bez ograni?enja od jednog ?asa radi pribavljanja nove ?ifre proizvoda ili pristupa lokalnim podacima.

Sli?ni problemi i re?enja

Za vi?e informacija o aktivaciji operativnog sistema Windows Vista u re?imu smanjene funkcionalnosti kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
947874 Instalacija operativnog sistema Windows Vista servisni paket 1 ako je period aktivacije operativnog sistema Windows Vista istekao (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 925582 - Poslednji pregled: 6. maj 2010. - Revizija: 2.2
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB925582

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com