Dator? ar Windows oper?t?jsist?mu un 2 GB vai liel?ku RAM, kur? tiek izmantots NVIDIA nForce USB kontrolleris, rodas Stop k??das

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 925528 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Stop k??das pazi?ojumi, kas l?dzin?s turpm?k nor?d?tajiem, iesp?jams, tiek sa?emti, kad p?c miega vai hibern?cijas st?vok?a tiek ats?kta datora darb?ba.

1. k??das zi?ojums:
STOP 127 PAGE_NOT_ZERO_NVIDIA_USB
?? k??da rodas dator?, kur? ir vismaz 2 gigabaiti (GB) atmi?as RAM un nVidia nForce EHCI kontrolleris.

2. k??das zi?ojums:
STOP 0x1000007E usbhub.sys SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
?? k??da rodas draivera Usbhub.sys sacens?bu nosac?juma d??. ??ds nosac?jums rodas, ja USB ier?ces draiveris m??ina p?riet selekt?v?s aiztures st?vokl?, bet iepriek? atcelts selekt?v?s aiztures piepras?jums v?l nav piln?b? apstr?d?ts.

RISIN?JUMS

Inform?cija par Windows Vista atjaunin?jumiem

Lai nov?rstu ?o probl?mu oper?t?jsist?m? Windows Vista, instal?jiet atjaunin?jumu 925528. Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://update.microsoft.com

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Windows Vista atjaunin?jums (KB925528)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB925528 pakotni t?l?t.

Windows Vista 64 bitu versiju atjaunin?jums (KB925528)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB925528 pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2007. gada 30. janv?ris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Priek?noteikumi

Nek?di priek?noteikumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums aizst?j atjaunin?jumu 929734. ?o atjaunin?jumu aizst?j zin??anu b?zes rakst? 941600 iek?aut? atjaunin?t? versija.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojumu, kas paredz?ts USB pamatkomponentiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
941600 Kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts USB pamatkomponentiem oper?t?jsist?m? Windows Vista (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir n?kamaj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Windows Vista 32 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.204968,70413-Dec-200606:11x86
Update-bf.mumNot Applicable2,63315-Jan-200716:51Not Applicable
Update.mumNot Applicable4,08715-Jan-200716:47Not Applicable
Usbd.sys6.0.6000.204965,88813-Dec-200604:06Not Applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2049638,40013-Dec-200604:06x86
Usbhub.sys6.0.6000.20496191,48813-Dec-200604:07x86
Usbohci.sys6.0.6000.2049619,45613-Dec-200604:06x86
Usbport.sys6.0.6000.20496223,74413-Dec-200604:07x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2049622,52813-Dec-200604:06x86
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16400_none_c9122484114bc830.manifestNot Applicable2,35615-Jan-200716:51Not Applicable
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20496_none_c94071d92aacfe56.manifestNot Applicable2,35615-Jan-200716:51Not Applicable
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16400_none_bbdc1d0106671617.manifestNot Applicable5,38615-Jan-200716:51Not Applicable
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20496_none_bc0a6a561fc84c3d.manifestNot Applicable5,38615-Jan-200716:51Not Applicable
Usbccgp.sys6.0.6000.1640073,21613-Dec-200603:36x86
Usbhub.sys6.0.6000.16400191,48813-Dec-200603:36x86
Usbccgp.sys6.0.6000.2049673,21613-Dec-200604:07x86
Usbhub.sys6.0.6000.20496191,48813-Dec-200604:07x86
Hccoin.dll6.0.6000.164008,70413-Dec-200605:30x86
Usbd.sys6.0.6000.164005,88813-Dec-200603:35Not Applicable
Usbehci.sys6.0.6000.1640038,40013-Dec-200603:35x86
Usbhub.sys6.0.6000.16400191,48813-Dec-200603:36x86
Usbohci.sys6.0.6000.1640019,45613-Dec-200603:35x86
Usbport.sys6.0.6000.16400223,74413-Dec-200603:36x86
Usbuhci.sys6.0.6000.1640022,52813-Dec-200603:35x86
Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16400_none_2530c007c9a93966.manifestNot Applicable2,35815-Jan-200716:54Not Applicable
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20496_none_255f0d5ce30a6f8c.manifestNot Applicable2,35815-Jan-200716:54Not Applicable
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16400_none_17fab884bec4874d.manifestNot Applicable5,38815-Jan-200716:54Not Applicable
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20496_none_182905d9d825bd73.manifestNot Applicable5,38815-Jan-200716:54Not Applicable
Hccoin.dll6.0.6000.2049610,75213-Dec-200606:46x64
Update-bf.mumNot Applicable2,63315-Jan-200716:51Not Applicable
Update.mumNot Applicable4,08715-Jan-200716:47Not Applicable
Usbd.sys6.0.6000.204967,55213-Dec-200604:31x64
Usbehci.sys6.0.6000.2049648,12813-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20496266,24013-Dec-200604:31x64
Usbohci.sys6.0.6000.2049624,06413-Dec-200604:31x64
Usbport.sys6.0.6000.20496257,02413-Dec-200604:31x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2049628,67213-Dec-200604:31x64
Usbccgp.sys6.0.6000.1640095,23213-Dec-200604:03x64
Usbhub.sys6.0.6000.16400265,21613-Dec-200604:03x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2049695,23213-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20496266,24013-Dec-200604:31x64
Hccoin.dll6.0.6000.1640010,75213-Dec-200606:20x64
Usbd.sys6.0.6000.164007,55213-Dec-200604:03x64
Usbehci.sys6.0.6000.1640048,12813-Dec-200604:03x64
Usbhub.sys6.0.6000.16400265,21613-Dec-200604:03x64
Usbohci.sys6.0.6000.1640024,06413-Dec-200604:03x64
Usbport.sys6.0.6000.16400257,02413-Dec-200604:03x64
Usbuhci.sys6.0.6000.1640028,67213-Dec-200604:03x64

Inform?cija par Windows XP labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?noteikumi

Nek?di priek?noteikumi nav nepiecie?ami.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usbehci.sys5.1.2600.308130,20809-Feb-200710:58x86SP2SP2QFE
Usbohci.sys5.1.2600.308117,15209-Feb-200710:58x86SP2SP2QFE
Usbport.sys5.1.2600.3081143,87209-Feb-200710:58x86SP2SP2QFE
Usbuhci.sys5.1.2600.308120,60809-Feb-200710:58x86SP2SP2QFE


Inform?cija par oper?t?jsist?mas Windows Server 2003 labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Server 2003 32 bitu versija ar 1. servisa pakotni (SP1) vai 2. servisa pakotni (SP2)
 • Windows Server 2003 versija, kuras pamat? ir Itanium, ar SP1 vai SP2
 • Sist?mas Windows versija, kuras pamat? ir x64

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, lietojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.


Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usbehci.sys5.2.3790.288530,46419-Feb-200710:05Not ApplicableSP1SP1QFE
Usbohci.sys5.2.3790.288517,53619-Feb-200710:05Not ApplicableSP1SP1QFE
Usbport.sys5.2.3790.2885146,43219-Feb-200710:05x86SP1SP1QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.288520,99219-Feb-200710:05Not ApplicableSP1SP1QFE
Usbehci.sys5.2.3790.402630,46419-Feb-200714:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Usbohci.sys5.2.3790.402617,53619-Feb-200714:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Usbport.sys5.2.3790.4026146,43219-Feb-200714:50x86SP2SP2QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.402620,99219-Feb-200714:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usbehci.sys5.2.3790.288551,96819-Feb-200716:51x64SP1SP1QFE
Usbohci.sys5.2.3790.288526,88019-Feb-200716:51x64SPSP1QFE
Usbport.sys5.2.3790.2885213,50419-Feb-200716:51x64SPSP1QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.288532,89619-Feb-200716:51x64SPSP1QFE
Usbehci.sys5.2.3790.402651,96819-Feb-200716:55x64SP2SP2QFE
Usbohci.sys5.2.3790.402626,88019-Feb-200716:55x64SPSP2QFE
Usbport.sys5.2.3790.4026213,50419-Feb-200716:55x64SPSP2QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.402632,89619-Feb-200716:55x64SPSP2QFE
Sist?mas Windows Server 2003 versijas, kuru pamat? ir Itanium
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usbehci.sys5.2.3790.2885100,22419-Feb-200716:51Not ApplicableSP1SP1QFE
Usbohci.sys5.2.3790.288550,30419-Feb-200716:51Not ApplicableSPSP1QFE
Usbport.sys5.2.3790.2885414,72019-Feb-200716:51IA-64SPSP1QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.288572,06419-Feb-200716:51Not ApplicableSPSP1QFE
Usbehci.sys5.2.3790.4026100,22419-Feb-200716:55Not ApplicableSP2SP2QFE
Usbohci.sys5.2.3790.402650,30419-Feb-200716:55Not ApplicableSPSP2QFE
Usbport.sys5.2.3790.4026414,72019-Feb-200716:55IA-64SPSP2QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.402672,06419-Feb-200716:55Not ApplicableSPSP2QFE


STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

?aj? rakst? min?tos tre?o personu produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jauna Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?juma pakot?u failu nosaukumdo?anas sh?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)


Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts


Tehniskais atbalsts sist?mas Microsoft Windows versij?m, kuru pamat? ir x64

Ja aparat?ru sa??m?t ar jau instal?tu Microsoft Windows x64 izdevumu, aparat?ras ra?ot?js sniedz tehnisku atbalstu un pal?dz?bu Windows x64 izdevumam. ?aj? gad?jum? aparat?ras ra?ot?js sniedz atbalstu, jo aparat?r? bija iek?auts Windows x64 izdevums. Aparat?ras ra?ot?js, iesp?jams, ir piel?gojis Windows x64 izdevuma instal?ciju, izmantojot ?pa?us komponentus. ?pa?ie komponenti var b?t noteikti ier??u draiveri vai neoblig?ti iestat?jumi, kas paredz?ti, lai uzlabotu aparat?ras veiktsp?ju. Ja nepiecie?ama tehnisk? pal?dz?ba, kas saist?ta ar Windows x64 izdevumu, korpor?cija Microsoft iesp?ju robe??s sniegs pal?dz?bu. Tom?r var b?t ar? nepiecie?ams sazin?ties ar ra?ot?ju. Ra?ot?js var sniegt vislab?ko atbalstu programmat?rai, kas ir instal?ta aparat?r?. Ja Windows x64 izdevumu, piem?ram, Microsoft Windows Server 2003 x64 izdevumu, ieg?d?j?ties atsevi??i, sazinieties ar Microsoft, lai sa?emtu tehnisko pal?dz?bu.

Lai ieg?tu inform?ciju par produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
Lai ieg?tu inform?ciju par produktu sist?mas Microsoft Windows Server 2003 versij?m, kuru pamat? ir x64, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 925528 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 13. maijs - P?rskat??ana: 8.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhotfixserver kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix atdownload kbqfe kbprb kbexpertisebeginner KB925528

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com