Thng bao li khi ban c s dung th vin trong Word 2007: "Khng th m tp Office Open XML Building Blocks.dotx"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 925175 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Ban chon th vin trn Ruy bng trong Microsoft Office Word 2007. Khi ban c gng chen mt trong cac phn t vao th vin o, Word 2007 co th dng ap ng hoc ong t ngt. Ngoai ra, ban nhn c thng bao li sau:
Khng th m tp Office Open XML Building Blocks.dotx vi co s c vi ni dung.
Nu ban bm OK trong thng bao li, ban co th nhn c thng bao li sau:
Word tim thy ni dung khng th oc c trong "Building Blocks.dotx". Ban co mun khi phuc ni dung cua tai liu nay khng? Nu ban tin ngun cua tai liu nay, hay bm Co.
Nu ban bm Co trong thng bao li, ban co th nhn c thng bao li sau:
Word khng th m khun mu tai liu nay. (drive_letter:\...\1033\Building Blocks.dotx)
Sau khi lu thay i cho khun mu Building Blocks.dotx khi thoat Word 2007, co th ban vn gp phai nhng hin tng nay khi khi ng lai Word 2007 va c s dung th vin.

NGUYN NHN

S c nay xay ra nu khun mu Building Blocks.dotx bi hong hoc li.

Co hai ban sao cua khun mu Building Blocks.dotx. M?t b?n sao ?c lu tr? trong th m?c d? li?u ng?i dng c?a b?n. Ban sao kia c lu tr trong th muc Cac phn Tai liu trong th muc Office 12.

Thng thng, ban sao c lu tr trong th muc d liu ngi dung la ban sao bi hong. Tuy nhin, c? hai b?n sao c th? b? h?ng.

Th vin Ruy bng sau b? ?nh h?ng b?i s c ny:
 • Autotext
 • Danh muc tham khao
 • Trang Bia
 • Phng trinh
 • Chn trang
 • u trang
 • S Trang
 • Phn Nhanh
 • Muc Luc
 • Bang
 • Hp Vn ban
 • Hinh m

GI?I PHP

? ?c chng ti kh?c ph?c s? c? ny giup ban, b?n hay vo ph?n "Kh?c ph?c s? c? giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Sau o, bm vao Chay trong hp thoai Tai tp xung va lam theo cac bc trong thut si Fix it.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50722


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".ti t khc phuc s c

khc phuc s c nay, hay di chuyn ban sao khun mu Building Blocks.dotx bi hong ra khoi th muc d liu ngi dung. Sau khi ban thc hin vic nay, Word 2007 se tao mt khun mu Building Blocks.dotx mi bng ni dung mc inh.

di chuyn ban sao khun mu bi hong ra khoi th muc d liu ngi dung, s dung mt trong cac phng phap sau.

Phng phap 1: Di chuyn tp Building Blocks.dotx n th muc tam thi

thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau.

Chu y Cac bc nay cp n ID ngn ng 1033. Vi vy, cac bc nay la danh cho Word 2007 phin ban ting Anh. Cac ngn ng khac s dung ID ngn ng khac nhau.
 1. Thoat khoi Word 2007.
 2. Bm Bt u, bm Chay, go "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033" ri bm OK.
 3. Di chuyn tp Building Blocks.dotx n mt th muc tam thi.
 4. Khi ng Word 2007.

Phng phap 2: Sa h thng Office 2007 hoc Word 2007

thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Thoat tt ca cac chng trinh Office 2007.
 2. Bm Bt u, bm Chay, go "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033" ri bm OK.
 3. Di chuyn tp Building Blocks.dotx n mt th muc tam thi.
 4. Bm Bt u, bm Chay, go "%programfiles%\Microsoft Office\Office12\Document Parts\1033" ri bm OK.
 5. Di chuyn tp Building Blocks.dotx n mt th muc tam thi.
 6. ong ca hai th muc.
 7. Bm Bt u, bm Chay, go appwiz.cpl ri bm OK.
 8. Trong danh sach Cac chng trinh hin c cai t, bm phin ban cua h thng Office 2007 c cai t trn may tinh. Hoc, bm Word 2007 nu ban a cai t phin ban c lp trn may tinh.
 9. Bm Thay i, bm Sa ri bm Tip tuc.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc gi th email cho chung ti.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 925175 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
T? kha:
kberrmsg kbtshoot kbmenu kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB925175

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com