K??das zi?ojums, m??inot izmantot programmas Word 2007 galeriju: ?The Office Open XML file Building Blocks.dotx cannot be opened? (?Office Open XML failu Building Blocks.dotx nevar atv?rt?)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 925175 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Atlasot galeriju Microsoft Office Word 2007 lent? un m??inot ievietot vienu no elementiem ?aj? galerij?, programma Word 2007 var p?rst?t rea??t vai neparedz?ti aizv?rties. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
The Office Open XML file Building Blocks.dotx cannot be opened because there are problems with the contents. (Office Open XML failu Building Blocks.dotx nevar atv?rt, jo ir radu??s ar t? saturu saist?tas probl?mas.)
K??das zi?ojuma log? noklik??inot uz Labi, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Programma Word veidn? Building Blocks.dotx atrada saturu, kas nav las?ms. Vai v?laties atkopt ?? dokumenta saturu? Ja dokumenta avots ir uzticams, noklik??iniet uz J?.
K??das zi?ojuma log? noklik??inot uz Yes (J?), var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Programm? Word nevar atv?rt ?o dokumenta veidni. (diska_burts:\...\1033\Building Blocks.dotx)
Kad ir saglab?tas izmai?as veidn? Building Blocks.dotx un programma Word 2007 aizv?rta, ?ie simptomi joproj?m var par?d?ties, restart?jot Word 2007 un atkal m??inot izmantot galeriju.

IEMESLS

??da probl?ma rodas, ja veidne Building Blocks.dotx ir boj?ta.

Veidnei Building Blocks.dotx ir divas kopijas. Viena kopija tiek glab?ta lietot?ja datu map?s. Otra kopija tiek glab?ta mapes Office 12 map? Dokumentu da?as.

Parasti boj?ta ir t? kopija, kas tiek glab?ta lietot?ja datu map?s. Tom?r boj?tas var b?t ar? abas kopijas.

Probl?ma var skart t?l?k min?t?s lentes galerijas:
 • Autom?tiskais teksts
 • Bibliogr?fijas
 • Titullapas
 • Vien?dojumi
 • K?jenes
 • Galvenes
 • Lappu?u numuri
 • ?tr?s da?as
 • Satura r?d?t?js
 • Tabulas
 • Tekstlodzi?i
 • ?densz?mes

RISIN?JUMS

Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50722


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.
 • Ja ?obr?d neizmantojat datoru, kur? rad?s ?? probl?ma, saglab?jiet autom?tisk?s labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam darbiniet to dator?, kur? rad?s ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o probl?mu, iz?emiet veidnes Building Blocks.dotx boj?to kopiju no lietot?ja datu mapes. P?c tam programma Word 2007 izveido jaunu veidni Building Blocks.dotx, izmantojot noklus?juma saturu.

Lai iz?emtu boj?to veidnes kopiju no lietot?ja datu mapes, izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode. P?rvietojiet failu Building Blocks.dotx pagaidu map?

Lai to paveiktu, veiciet t?l?k min?t?s darb?bas.

Piez?me ??s darb?bas attiecas uz valodas ID 1033. T?d?? ??s darb?bas ir paredz?tas Word 2007 versijai ang?u valod?. Cit?s valod?s izmantojiet citu valodas ID.
 1. Izejiet no programmas Word 2007.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet ?%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. P?rvietojiet failu Building Blocks.dotx pagaidu map?.
 4. Start?jiet programmu Word 2007.

2. metode. Labojiet Office 2007 sist?mu vai Word 2007

Lai to paveiktu, veiciet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Izejiet no vis?m Office 2007 sist?mas programm?m.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet ?%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. P?rvietojiet failu Building Blocks.dotx pagaidu map?.
 4. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet ?%programfiles%\Microsoft Office\Office12\Dokumentu da?as\1033? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. P?rvietojiet failu Building Blocks.dotx pagaidu map?.
 6. Aizveriet abas mapes.
 7. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 8. Sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas noklik??iniet uz t?s Office 2007 sist?mas versijas, kas ir instal?ta j?su dator?. Ja dator? ir instal?ta savrup? programmas versija, noklik??iniet uz Word 2007.
 9. Noklik??iniet uz Main?t, p?c tam uz Labot un uz Turpin?t.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? ?Labot autom?tiski? vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 925175 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Word 2007
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbtshoot kbmenu kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB925175

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com