Làm th? nào qu?n tr? viên có th? s? d?ng văn ph?ng chính sách m?u cùng v?i các thi?t đ?t chính sách nhóm c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 924617 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? cách qu?n tr? viên có th? s? d?ng Microsoft Office chính sách m?u cùng v?i các thi?t đ?t chính sách nhóm c?a Microsoft Windows.

Microsoft Office 2007 tài nguyên Kit có chính sách m?u (.adm t?p tin), mà qu?n tr? viên có th? s? d?ng v?i các chương tr?nh Office 2007. Trong m?t c?a s? d?a trên m?ng, thi?t đ?t nhóm chính sách có th? giúp qu?n tr? viên ki?m soát như th? nào ngư?i dùng làm vi?c v?i Office 2007.

Bài vi?t này mô t? các ngu?n tài nguyên s?n sàng cho vi?c t?o ra các chính sách mà có th? đư?c s? d?ng trong môi trư?ng d?a trên Microsoft Windows Server 2000 và trong môi trư?ng d?a trên Microsoft Windows Server 2003. Bài vi?t này ch?a nh?ng ph?n sau:
 • Overviews
 • Office 2007 có chính sách m?u
 • Làm th? nào đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t Office 2007 chính sách m?u
 • Làm th? nào đ? t?i m?t tiêu b?n chính sách Office 2007 trong chính sách máy tính c?c b?
 • Tài li?u tham kh?o

THÔNG TIN THÊM

Overviews

B?ng cách thi?t l?p các chính sách, b?n có th? xác đ?nh và duy tr? m?t c?u h?nh Office 2007 c? th? trên các máy tính ngư?i dùng. Không gi?ng như tu? ch?nh khác, ch?ng h?n như thi?t l?p m?c đ?nh phân b? trong m?t bi?n đ?i (c?n đư?c g?i là m?t .mst file), các chính sách đư?c reapplied m?i khi m?t ngư?i s? d?ng các b?n ghi m?ng. Ngoài ra, các chính sách có th? đư?c reapplied lúc kho?ng th?i gian m?t s? khác đư?c thi?t l?p b?i ngư?i qu?n tr?. Ngư?i dùng không th? ch?nh s?a registry đ? thay đ?i các chính sách.

B?n có th? thi?t l?p chính sách áp d?ng cho máy tính đ?a phương (và cho m?i ngư?i dùng c?a máy tính đó), ho?c b?n có th? đ?t chính sách áp d?ng ngư?i dùng ch? đ?n cá nhân.

B?n thi?t l?p chính sách cho m?i máy tính theo C?u h?nh máy tính trong chính sách nhóm snap-in. Per-máy tính các chính sách đư?c áp d?ng l?n đ?u tiên mà b?t k? ngư?i dùng kí nh?p m?ng t? máy tính.

B?n thi?t l?p chính sách cho m?i ngư?i dùng dư?i C?u h?nh ngư?i dùng trong chính sách nhóm snap-in. ngư?i dùng chính sách đư?c áp d?ng khi ngư?i dùng đ? ch? đ?nh kí nh?p m?ng t? máy tính b?t k?.

Đ? s? d?ng m?t m?u chính sách Office 2007, b?n ph?i n?p các m?u trong nhóm chính sách Microsoft Management Console snap-in.

Office 2007 có chính sách m?u

V?i các chính sách hành chính m?u t?p tin trong Microsoft Office 2007 tài nguyên Kit, b?n có th? đ?t chính sách trên toàn c?u cho ngư?i dùng văn ph?ng trên m?ng. B?ng cách s? d?ng các chính sách, b?n có th? nhanh chóng th?c thi m?t c?u h?nh ngư?i dùng trên máy tính ngư?i dùng khi ngư?i dùng, nhóm ho?c máy tính kí nh?p vào m?ng.

Các văn ph?ng chính sách hành chính m?u t?p (.adm) mô t? t?t c? các thi?t l?p chính sách mà b?n có th? đ?t cho các văn ph?ng. B?n s? d?ng các t?p tin .adm cùng v?i chính sách nhóm-theo đ? áp d?ng chính sách cho ngư?i dùng máy tính.

Lưu ? Chính sách nhóm-theo là bao g?m trong hệ điều hành Windows.

Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a Microsoft Office 2007 tài nguyên Kit cài đ?t chuyên bi?t các b?n m?u chính sách sau đây trong m?c tin thư thoại Windows\Inf trên máy tính c?a b?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pMô t? m?u
Access12.ADMMicrosoft Office Access 2007
Excel12.ADMMicrosoft Office Excel 2007
Fp12.ADMVăn ph?ng Microsoft FrontPage 2007
Gal12.ADMMicrosoft Clip Organizer
Inf12.ADMMicrosoft Office InfoPath 2007
Office12.ADMMicrosoft Office 2007
Onent12.ADMMicrosoft Office OneNote 2007
Outlk12.ADMMicrosoft Office Outlook 2007
Ppt12.ADMMicrosoft Office PowerPoint 2007
Pub12.ADMMicrosoft Office Publisher 2007
Visio12.ADMMicrosoft văn ph?ng Visio 2007
Word12.ADMMicrosoft Office Word 2007

Làm th? nào đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t Office 2007 chính sách m?u

Đ? t?i v? các chính sách Office 2007 b?n m?u, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=73d955c0-da87-4bc2-bbf6-260e700519a8
Trên "Chính sách hành chính m?u t?p tin" web site c?a Microsoft Office 2007 tài nguyên Kit web site, b?n có th? t?m th?y hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2007 chính sách m?u.

Lưu ? Visio 2007 chính sách m?u (Visio12.adm) là m?t ph?n c?a các chính sách Office 2007 t?i v? m?u.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t Office 2007 chính sách m?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Di chuy?n xu?ng web site chính sách hành chính m?u t?p tin, và sau đó b?m các AdminTemplates_setup.exe liên k?t.
 2. Trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, b?m vào M?.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?p nh?n các th?a thu?n Gi?y phép, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trong các Lo?i cài đ?t chuyên bi?t c?a s?, b?m cài đ?t chuyên bi?t đi?n h?nh, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 6. Nh?p vào Ok khi thi?t l?p đ? hoàn t?t.
Lưu ? Office 2007 chính sách m?u đư?c đ?t t?i các Đư?ng d?n\ Windows\Inf m?c tin thư thoại. Đư?ng d?nlà ổ đĩa có ch?a m?c tin thư thoại Windows. Windowslà tên c?a m?c tin thư thoại Windows.

Làm th? nào đ? t?i m?t tiêu b?n chính sách Office 2007 trong chính sách máy tính c?c b?

B?n s? d?ng chính sách nhóm-theo đ? thi?t l?p các chính sách Office 2007 t? văn ph?ng chính sách m?u (.adm file). Sau khi b?n thi?t l?p chính sách cho m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm c? th?, Windows s? t? đ?ng th?c hi?n các chính sách trên các máy tính ngư?i dùng.

Đ? t?i m?t chính sách Office 2007 trong chính sách đ?a phương máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msctrong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Dư?i C?u h?nh ngư?i dùng, b?m chu?t ph?i vào Hành chính Templates, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Thêm/lo?i b? m?u.
 3. Trong các Thêm/lo?i b? m?u hộp thoại h?p, b?m vào Thêm.
 4. Trong các Chính sách m?u hộp thoại, b?m vào Office 2007 chính sách m?u mà b?n mu?n thêm, và sau đó nh?p vào M?.

  Lưu ? Office 2007 chính sách m?u đư?c đ?t t?i các Đư?ng d?n\ WINNT\Inf m?c tin thư thoại. Đư?ng d?nlà ổ đĩa có ch?a m?c tin thư thoại Windows. WINNTlà tên c?a m?c tin thư thoại Windows.
 5. Trong các Thêm/lo?i b? m?u hộp thoại h?p, b?m vào Đóng.
 6. Trên các Cây tab c?a các chính sách nhóm c?a s?, m? r?ng Hành chính Templates dư?i C?u h?nh ngư?i dùng.
 7. M? r?ng chính sách Office 2007 b?n thêm vào trong bư?c 5.
B?n đ? s?n sàng đ? thi?t l?p các chính sách ngư?i s? d?ng Office 2007 mà b?n mu?n trong chính sách máy tính c?c b?.

Tài li?u tham kh?o

Thông tin v? cách qu?n l? ngư?i dùng c?u h?nh b?i chính sách, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc179081 (v=office.12) .aspx
Thông tin v? cách s? d?ng chính sách nhóm trong Microsoft Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/Overview/gpintro.mspx
Thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng chính sách nhóm trong Microsoft Windows 2000, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/Library/Bb742376.aspx
Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và duy tr? các ?ng d?ng ph?n m?m d?a trên chính sách nhóm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Assistance/HA011402011033.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 924617 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
T? khóa: 
kbhowto kbsetup kbinfo kbdeployment kbexpertisebeginner kbmt KB924617 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:924617

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com