Outlook đ?i di?n tính năng trong các phiên b?n khác nhau c?a Microsoft Outlook và đoàn tùy tùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 924470 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Khi b?n s? d?ng tính năng đ?i bi?u trong Microsoft Outlook, chúng tôi đ? ngh? r?ng ngư?i qu?n l? và t?t c? các đ?i bi?u s? d?ng Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 2 (SP2) ho?c m?t phiên b?n sau này, và đi?u này bao g?m Microsoft Outlook 2010 và Microsoft Outlook 2013. Ngoài ra, n?u khách hàng Macintosh đư?c s? d?ng, thenMicrosoft Outlookfor Mac 2011 nên đư?c s? d?ng. Ngư?i qu?n l? và các đ?i bi?u không ngăn không cho ch?y các phiên b?n trư?c c?a Outlook ho?c Entourage. Tuy nhiên, chúng tôi đ? ngh? r?ng m?t th?i gian ch?ng chéo k?t h?p Phiên b?n s?m hơn Outlook 2007 SP2 ho?c Entourage 2008 đư?c gi? càng ng?n càng t?t.

Thông tin thêm

M?c dù Outlook và Outlook cho Mac không th? phát hi?n cho dù các giám đ?c và đ?i bi?u s? d?ng phiên b?n trư?c c?a khách hàng email, chúng tôi đ? ngh? r?ng ngư?i qu?n l? và t?t c? các đ?i bi?u s? d?ng Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007 SP2 (ho?c phiên b?n m?i hơn), ho?c Outlookfor Mac 2011. B?ng cách này, b?n c?i thi?n đ? tin c?y l?ch. Chúng tôi nh?n ra r?ng ngư?i s? d?ng không th? nâng c?p lên cùng m?t phiên b?n c?a Outlook cùng m?t lúc có th? ph?i ch?y trong m?t môi trư?ng h?n h?p k?t h?p các phiên b?n c? c?a Outlook ho?c Entourage. Tuy nhiên, b?n nên gi?i h?n như v?y m?t h?n h?p Phiên b?n topo đ? m?t th?i gian ng?n trong m?t kho?ng th?i gian nâng c?p (kho?ng hai tháng). Như c?a b?n bư?c x? l? s? c? đ?u tiên n?u b?n g?p ph?i các v?n đ? đ? tin c?y l?ch, tri?n khai các phiên b?n m?i hơn, h? tr? c?a các khách hàng cho ngư?i qu?n l? và cho t?t c? các đ?i di?n c?a h?. Sau đó, xác đ?nh cho dù v?n đ? ti?p t?c x?y ra trư?c khi b?n đi bư?c x? l? s? c? b? sung.

Lưu ?:H? tr? cho Microsoft Entourage 2004 cho Mac k?t thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2012 và h? tr? cho Microsoft Entourage 2008 cho Mac đ? k?t thúc vào ngày 9 tháng 8 năm 2013. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? văn ph?ng Microsoft 2004 cho Mac và Microsoft Office 2008 cho Mac, h?y xem cácChính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.

Trong các phiên b?n trư?c c?a Outlook, ch?ng h?n như Outlook 2003 và Outlook 2002, ngư?i qu?n l? và các đ?i bi?u có th? s? d?ng các phiên b?n khác nhau c?a Outlook. Ví d?, các đ?i bi?u có th? s? d?ng Outlook 2002, và ngư?i qu?n l? có th? s? d?ng Outlook 2003. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên b?n nên c?u h?nh này.

Mac email khách hàng yêu c?u d?a trên phiên b?n Exchange Server

N?u ngư?i qu?n l? ho?c ngư?i đang s? d?ng Microsoft Exchange Server 2003, sau đó Entourage 2008 là b?t bu?c. N?u ngư?i qu?n l? và ngư?i đ?i di?n có các h?p thư Exchange Server 2007 ho?c phiên b?n m?i hơn, sau đó Outlook cho Mac 2011is h? tr?.

Quan tr?ngEntourage khách hàng không th? k?t n?i v?i m?t mailboxon Exchange Server 2007 ho?c Exchange Server 2010 cho đ?i di?n quy?n chuy?n như?ng tr? khi m?c tin thư thoại công c?ng t?n t?i trong t? ch?c Exchange. N?u m?c tin thư thoại công c?ng không t?n t?i trong t? ch?c Exchange 2007, s? d?ng m?t trong các gi?i pháp sau:
  • Thêm m?t kho m?c tin thư thoại công c?ng v?i máy ch? Exchange.Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
    924625 Khi b?n s? d?ng Outlook v?i m?t h?p thư Exchange 2007, b?n không th? k?t n?i v?i Exchange 2007, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i
  • Di chuy?n các đ?i bi?u và ngư?i qu?n l? đ? Outlook 2013, Outlook 2010 ho?c Outlook 2007 SP2 (ho?c phiên b?n sau này). Năm 2013 Outlook, Outlook 2010 và Outlook 2007 không yêu c?u m?c tin thư thoại công c?ng đ? truy c?p vào m?t h?p thư trên Exchange Server 2007 (ho?c phiên b?n m?i hơn).

Thu?c tính

ID c?a bài: 924470 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Entourage 2004 for Mac
  • Microsoft Entourage 2008 for Mac
  • Microsoft Outlook 2011 for Mac
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbmt KB924470 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 924470

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com