Raksta ID: 924462 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
 
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? sken?t att?lu un ievietot to Microsoft Word 2010 dokument?.

Vai att?ls ir j?nosken? un j?ievieto citas Microsoft Word versijas dokument??

Lai uzzin?tu, k? sken?t att?lu un ievietot to cit? Microsoft Word versij?, noklik??iniet uz saites, kas atbilst izmantotajai Word versijai.

Word 2007: k? sken?t att?lu un ievietot to Word 2007 dokument?
Word 2003: k? ievietot sken?tos att?lus programm? Office 2007 un Office 2003


Risin?jums

Lai ievietotu sken?to att?lu Word 2010 dokument?, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Lietojot skenera komplekt?cij? ietverto programmat?ru, sken?jiet att?lu un saglab?jiet to dator?.
 2. Iegaum?jiet atra?an?s vietu, kur? saglab?j?t att?lu.
 3. Atveriet programmu Word 2010.
 4. Noklik??iniet uz Ievietot un p?c tam atlasiet Att?ls.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Att?la ievieto?ana programm? Word 2010


 5. Lodzi?? Att?la ievieto?ana p?rl?kojot atveriet mapi, kur? saglab?j?t att?lu.
 6. Atlasiet att?lu un p?c tam noklik??iniet uz Ievietot.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Att?la atlase programm? Word 2010


Uzzi?as

Ja probl?mu neizdev?s nov?rst, izmantojot ?aj? zin??anu b?zes rakst? sniegto inform?ciju, atlasiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m opcij?m.

Rekviz?ti

Raksta ID: 924462 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 7. marts - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Word 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB924462

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com