Mô t? v? các b?n c?p nh?t cho Outlook 2003 và Office 2003 MUI gói: 15 tháng 3 năm 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 924423 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành b?n c?p nh?t cho Microsoft Office Outlook 2003 và cho Microsoft Office 2003 đa ngôn ng? User Interface Pack (MUI). Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c các b?n C?p Nh?t và làm th? nào đ? xác đ?nh xem các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ngoài ra, bài vi?t này mô t? các v?n đ? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t ho?c sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t.

GI?I THI?U

Phiên b?n 1 c?a b?n c?p nh?t này cung c?p nh?ng c?i ti?n Đ?i v?i Microsoft Office Outlook 2003 và cho Microsoft Office 2003 MUI.
 • Cung c?p ngày l? cho Microsoft Office Outlook 2003 l?ch cho nh?ng năm 2007 thông qua năm 2012.
 • Cung c?p ngày l? cho Outlook 2003 l?ch khi Outlook đư?c s? d?ng v?i m?t Multilingual User Interface Pack. Cung c?p các b?n c?p nh?t này ngày ngh? trong năm 2007 thông qua năm 2012.
Phiên b?n 2 c?a b?n c?p nh?t này cho bi?t thêm nh?ng thay đ?i sau đây:
 • Thêm St. Jean-Baptiste ngày vào các ngày l? Canada trong Ti?ng Anh và ti?ng Pháp.
 • Gi?i quy?t m?t v?n đ? mà trong đó các ngày l? cho m?t s? ngôn ng? không th? thêm vào l?ch sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n 1 c?a đi?u này C?p Nh?t.

  Lưu ? Phiên b?n 2 c?a b?n c?p nh?t này có s?n t?i Séc, Đan M?ch, Ti?ng Anh, ti?ng Pháp, ti?ng Đ?c, ti?ng Ph?n Lan, Hungary, ti?ng Th?y Đi?n, Lithuanian, Latvia, Croatian, và ngôn ng? Slovak.

THÔNG TIN THÊM

b?n ghi d?ch v? gói thông tin

Phiên b?n 1 c?a b?n c?p nh?t này đ? đư?c bao g?m trong Microsoft Office 2003 b?n ghi d?ch v? gói 3.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924 Làm th? nào đ? có đư?c các b?n ghi d?ch v? m?i nh?t gói cho Office 2003
Phiên b?n 2 c?a b?n c?p nh?t này không đư?c bao g?m trong m?t Microsoft Office gói b?n ghi d?ch v?.

V?n đ? đ? bi?t v? các b?n C?p Nh?t

V?n đ? có th? x?y ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t

 • N?u b?n đ? ch?nh s?a t?p tin k? ngh? c?a b?n, các b?n C?p Nh?t s? không thay th? t?p k? ngh? c?a b?n ngay c? khi các b?n c?p nh?t thành công cài đ?t chuyên bi?t. V? v?y, đ? có đư?c các t?p tin C?p Nh?t l? đư?c cung c?p trong đ?i các b?n C?p Nh?t, b?n ph?i t?p đ? đ?t tên tin hi?n có k? ngh? c?a b?n trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t.

V?n đ? có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t

 • N?u b?n đ?i t?p đ? đ?t tên tin c? k? ngh? c?a b?n trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t, thay đ?i mà b?n t?o ra cho các t?p tin c? ngh? s? không có s?n trong các t?p tin m?i ngh?. B?n ph?i ch?nh s?a các t?p tin m?i đ? thêm c?a b?n Tu? ch?nh đ? thay đ?i t?p tin do đó h? s? xu?t hi?n trong các k? ngh? m?i t?p tin.
 • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t và v?n c?n có không có ngày ngh? trong quá kh? Tháng 12 năm 2006, k? ngh? t?p trên máy tính c?a b?n đ? không đư?c c?p nh?t m?c dù các b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t thành công.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, làm theo các bư?c sau, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t.

  Lưu ? B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? là khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
  1. Thoát kh?i Outlook 2003.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m tra c?u, và sau đó nh?p vào T?t c? các file và m?c tin thư thoại.
  3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?ph?p, lo?i Outlook.Hol.
  4. Trong các T?m trong h?p, b?m vào ổ đĩa c?ng đ?a phương.
  5. Nh?p vào tra c?u.
  6. B?m chu?t ph?i vào các Outlook.Hol t?p tin, Nh?p vào Đ?i tên, lo?i Outlook.Old, và sau đó nh?n ENTER.
 • N?u b?n đ? thay đ?i tu? ch?nh đ? t?p tin c? k? ngh? c?a b?n, nhưng b?n không đ?i t?p đ? đ?t tên tin ngh? trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t, b?n có th? t? đ?ng đư?c tr? l?i các t?p tin m?i ngh?. Trong t?nh hu?ng này, b?n s? m?t thay đ?i tu? ch?nh c?a b?n. V?n đ? này x?y ra n?u các đi?u ki?n sau đây đúng:
  • Các t?p tin c? ngh? tr? thành b? h?ng.
  • B?n s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2003.
 • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t và sau đó thêm ngày l? c?a b?n l?ch, g? b? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t không lo?i b? các m?c trong c?a b?n l?ch. Thay vào đó, các phiên b?n c?a t?p tin Outlook.hol trên máy tính là tr? l?i là phiên b?n mà b?n đ? có trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t.
 • N?u k? ngh? t?p đ? đư?c thêm vào tri?n v?ng l?ch, và n?u b?n thêm các t?p tin m?t th?i gian hơn v?i các t?p tin outlook.hol m?i, k? ngh? trùng l?p m?c s? đư?c t?o ra. Đ? tránh trùng l?p ngh? m?c trong l?ch c?a b?n Outlook, b?n ph?i lo?i b? danh sách hi?n có ngày ngh? t? c?a b?n Outlook l?ch trư?c khi b?n c?p nh?t l?ch c?a b?n v?i các t?p tin outlook.hol m?i. Đ? lo?i b? hi?n có ngày ngh? l?ch c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? l?ch c?a b?n.
  2. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n S?p x?p theo, b?m cách nhìn Biểu mẫu hi?n th?i, và sau đó Nh?p vào S? ki?n.
  3. Click vào tiêu đ? c?t đ?a đi?m đ? s?p x?p danh sách ngày l? theo qu?c gia.
  4. Nh?n vào đây đ? ch?n k? ngh? đ?u tiên mà b?n mu?n xóa.
  5. Gi? phím SHIFT, và sau đó ch?n cu?i cùng k? ngh? mà b?n mu?n xóa.
  6. B?m phím xóa đ? lo?i b? t?t c? các ngày l? đư?c ch?n t? l?ch c?a b?n.
 • M?i Zealand ngày l? đư?c hi?n th? v?i sai ngày trong Outlook.

  Ví d?, theo vùng Niu Di-lân lao đ?ng, sinh nh?t c?a n? hoàng rơi vào ngày 1 tháng 6 năm 2009. Tuy nhiên, Outlook s? hi?n th? các k? ngh? trên 7 tháng 6 năm 2009.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau đ? thay th? b?ng tay các k? ngh? t?p:
  1. Thoát kh?i Outlook 2003.
  2. Xác đ?nh v? trí t?p Outlook.hol trong c?p sau:
   C: Program Files Microsoft Office\Office12\1033
  3. B?m chu?t ph?i vào các Outlook.Hol t?p tin, Nh?p vào Đ?i tên, lo?i Outlook.Old, và sau đó nh?n ENTER.
  4. Sao chép các t?p tin Outlook.hol m?i đ? c: Program Files Microsoft Office\Office12\1033 m?c tin thư thoại.

Chi ti?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Outlook 2003
Update for Outlook 2003 đư?c đ?t t?i Microsoft t?i v? Trung tâm. Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này và xem hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t và tri?n khai chi?n lư?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=32C24709-50B5-4698-B5CB-BE7D6765FE3A
Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack (MUI)
B?n c?p nh?t cho Office 2003 MUI gói đư?c đ?t t?i các Trung tâm t?i v?. Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này và xem cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n và tri?n khai chi?n lư?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C23AE5BE-A99F-4E0A-B3B6-3325A58BC679

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Phiên b?n 1 c?a này C?p Nh?t cho Office 2003 ch?a t?p thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Outlook.Hol478,84412 Tháng chín, 200617: 39
Phiên b?n 2 c?a này C?p Nh?t cho Office 2003 ch?a t?p thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Outlook.Hol487,0066 Tháng tám, 20089: 35
Ghi chú
 • Các con tem ngày và kích c? c?a các t?p tin có th? thay đ?i m?t chút cho phiên b?n c?p nh?t các phiên b?n ngôn ng? khác nhau.
 • B?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này n?u b?n có m?t sau này Phiên b?n c?a t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng.

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

Các b?n c?p nh?t bao g?m m?t tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ?y đ? t?p tin Microsoft Windows t?p tin (.msp). Các t?p tin .msp đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi self-extracting. Các t?p tin .msp trong b?ng dư?i đây đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tin .mspMô t?
Outlhol.MSPÁp d?ng cho Outlook 2003
lang_namemui.MSPÁp d?ng đ? Office 2003 MUI gói

Tính năng cho cài đ?t chuyên bi?t l?i các thành ph?n c? th? cho qu?n tr? viên

N?u b?n C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m và sau đó recache và cài đ?t chuyên bi?t l?i Outlook 2003 trên các khách hàng máy tính, b?n có th? ch?y l?nh đư?ng bao g?m các cài đ?t chuyên bi?t L?I = [danh sách các tính năng] b?t đ?ng s?n. B?t đ?ng s?n này xác đ?nh xem b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t l?i thành ph?n c? th? c?a Outlook 2003 t? h?nh ?nh hành chính. Cho nh?ng C?p Nh?t, giá tr? cho [danh sách các tính năng] là như sau:
OUTLOOKFiles
Ngoài ra, b?n có th? thay th? các tham s? cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? các đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i t?t c? các thành ph?n c?a Microsoft Office trên máy tính khách máy tính.

V? quy tr?nh chi ti?t gi?i thích làm th? nào đ? c?p nh?t m?t h?nh ?nh hành chính và làm th? nào đ? C?p Nh?t máy tính khách hàng, xem "Updating khách hàng t? m?t h?nh ?nh hành chính vá"ph?n trong"Distributing C?p Nh?t s?n ph?m c?a Office 2003"ch? đ?. Đ? xem "Distributing Office 2003 S?n ph?m C?p Nh?t"ch? đ?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402381033.aspx
Microsoft văn ph?ng máy tính đ? bàn ?ng d?ng TechCenter ch?a các b?n c?p nh?t m?i nh?t hành chính và tri?n khai chi?n lư?c tài nguyên cho t?t c? Phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? bàn làm vi?c văn ph?ng Microsoft Các ?ng d?ng TechCenter, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/Office/bb267346.aspx

Kích ho?t danh sách ngh? trong Outlook l?ch

theo m?c đ?nh, danh sách ngh? trong Outlook 2003 không đư?c phép. Đi?u này danh sách các ngày l? có th? ch? đư?c kích ho?t trên m?i h? sơ, v? m?t qu?c gia c? th? ph?i đư?c ch?n. Đó là không có phương pháp t? đ?ng c?p nh?t l?ch mà không có đ?i h?i ngư?i dùng can thi?p b?i v? nh?ng ngư?i s? d?ng ph?i ch?n nư?c mà h? c?n danh sách các ngày l?.
S?a ch?a đư?c bao g?m trong Office 2003 Service Pack 3. N?u Office 2003 Service Pack 3 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, nó là không c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t này C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
923618Mô t? c?a Office 2003 Service Pack 3

Thu?c tính

ID c?a bài: 924423 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbcalendar kbpubtypekc kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbmt KB924423 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 924423

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com