Raksta ID: 924284 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.


Svar?gi! ?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?juma izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

P?c noklus?juma datoros ar sist?mu Windows Server ir atsp?jots Microsoft Office 2007 produktiem paredz?taj? l?dzekl? Office diagnostika ietvertais atmi?as diagnostikas tests. ?aj? rakst? ir detaliz?ti aprakst?ts, k? iesp?jot atmi?as diagnostikas testu.

PAPILDINDORM?CIJA

Dator? ar sist?mu Windows Server palai?ot Office 2007 produktiem paredz?to l?dzekli Office diagnostika, tiek atsp?jota atmi?as diagnostika. T? notiek, jo atmi?as diagnostikas veik?anai var b?t nepiecie?ams daudz atmi?as. T?d?? da??s servera vid?s var b?t nelietder?gi veikt atmi?as diagnostiku.

Ja v?laties, lai m?s iesp?jotu vai atsp?jotu atmi?as diagnostiku, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats iesp?jot vai atsp?jot atmi?as diagnostiku, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? Fix it sniegtos nor?d?jumus.


Iesp?jot atmi?as diagnostiku
Microsoft Fix it 50702
Atsp?jot atmi?as diagnostiku
Microsoft Fix it 50703


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Ja v?laties veikt atmi?as p?rbaudi dator? ar sist?mu Windows Server, varat main?t re?istru, lai iesp?jotu atmi?as diagnostiku. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Br?din?jums. Ja ar re?istra redaktoru vai k?d? cit? veid? tiek nepareizi modific?ts re?istrs, var rasties nopietnas probl?mas. Ja rad?sies ??s probl?mas, iesp?jams, b?s nepiecie?ams atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Korpor?cija Microsoft negarant? to, ka ??s probl?mas var?s nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.
 1. Piesakieties dator? ar sist?mu Windows Server, izmantojot administratora akredit?cijas datus.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Izv?rsiet t?l?k nor?d?to apak?atsl?gu.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Common\OffDiag
 4. Noklik??iniet uz OffDiag un p?c tam lab?s puses r?t? atrodiet ierakstu DoNotTestMemory.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz DoNotTestMemory un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Lodzi?? V?rt?bu dati mainiet eso?o v?rt?bu 1 uz v?rt?bu 0 (nulle) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
Piez?me. Ja ir iesp?jota atmi?as diagnostika, jebkur? lietot?js server? var veikt atmi?as p?rbaudi.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 924284 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbmsifixme kbfixme KB924284

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com