Identifikator ?lanka: 924074 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ako koristite Microsoft Office 2003 ili Office XP, mo?ete da preuzmete i instalirate ispravke da biste mogli da otvorite, uredite i sa?uvate datoteke koje su kreirane u novijim verzijama sistema Microsoft Office, kao i datoteke koje koriste Open XML formate. Ispravke obuhvataju sve ispravke visokog prioritete sa lokacije Microsoft Update, kao i Microsoft Office Compatibility Pack. Office Compatibility Pack mo?e da se koristi i zajedno sa programima Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003 i PowerPoint Viewer 2003 za prikazivanje datoteka koje su sa?uvane u ovim novim formatima.

Napomena U zavisnosti od verzije sistema Office koju koristite, morate da imate instaliran Office 2003 servisni paket 3 (SP3) ili Office XP servisni paket 3 (SP3). Ako koristite Office 2000, ne morate da instalirate ispravke. Da biste preuzeli Office 2003 SP3 ili Office XP SP3, posetite odgovaraju?u Microsoft Veb lokaciju: 

Office 2003 SP3


Office XP SP3


Napomena Pogledajte odeljak ?Problemi do kojih dolazi ako Office nije potpuno a?uriran? gde se nalaze primeri raznih vrsta problema i gre?aka na koje mo?ete da nai?ete ako poku?ate da koristite dokumente sistema Microsoft Office 2013, 2010 ili 2007 pomo?u starijih verzija programa sistema Office bez instaliranog programskog dodatka Compatibility Pack i ispravki.

Preduslovi

Pre nego ?to instalirate Office Compatibility Pack, morate da se uverite da ra?unar ima sve potrebne ispravke. Da biste se uverili da ste spremni da instalirate Compatibility Pack, pregledajte slede?e informacije za verziju sistema Office koju koristite.

Office 2003

Office XP

Preuzimanje i instalacija paketa Compatibility Pack

Da biste otvorili dokumente sistema Office 2013, 2010 ili 2007 u sistemu Office 2003, Office XP ili Office 2000, morate da instalirate Office Compatibility Pack. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Idite na lokaciju Microsoft Download Center da biste preuzeli Office Compatibility Pack
 2. Da biste preuzeli Compatibility Pack (FileFormatConverters.exe), kliknite na Preuzmi.
 3. Kada se od vas to zatra?i, kliknite na Pokreni da biste instalirali Compatibility Pack.
 4. Nakon ?to instalirate Compatibility Pack, zatvorite sve Office programe koji su otvoreni.
 5. Ponovo pokrenite Office programe kako biste otvarali dokumente novijeg formata.
Napomena Morate ru?no da zatvorite i da ponovo pokrenete sve Office programe koji su bili otvoreni kada ste instalirali Compatibility Pack. Nakon ?to ponovo pokrenete te programe, Office programi ?e mo?i da otvaraju datoteke koje koriste Open XML format.

Pogledajte slede?i odeljak, ?Upotreba dokumenata iz sistema Microsoft Office 2007 ili novije verzije u starijim verzijama Office programa? da biste dobili savete o otvaranju i ?uvanju datoteka iz sistema Microsoft Office 2013, 2010 ili 2007 u svojoj verziji Office programa.

Za vi?e informacija o tome kako da instalirate Compatibility Pack kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
923505 Instaliranje programskog dodatka Microsoft Office Compatibility Pack radi otvaranja i ?uvanja Office Open XML formata u starijim verzijama sistema Microsoft Office
Ako dobijete poruku o gre?ci ili ako se instalacija nije zavr?ila, pogledajte odeljak ?Dodatne informacije podr?ke?.

Otvaranje datoteka koje su kreirane u sistemu Office 2007 ili novijoj verziji 

Nakon ?to instalirate potrebne ispravke i Compatibility Pack, mo?ete da otvarate datoteke sistema Microsoft Office 2013, 2010 ili 2007 u starijim verzijama Office programa. 

Excel 2003 i Excel 2002

Excel 2000

PowerPoint 2003 i PowerPoint 2002

PowerPoint 2000
Word 2003, Word 2002 i Word 2000

Problemi do kojih dolazi ako Office nije potpuno a?uriran

Dodatne informacije podr?ke

Ako ne mo?ete da preuzmete ili instalirate Compatibility Pack ili ispravke, mo?da ?ete ?eleti da pitate za pomo? administratora sistema. Tako?e mo?ete da koristite Veb lokaciju Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku da biste prona?li druga re?enja. Neke od usluga koje pru?a Veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Ostale opcije podr?ke: Koristite Internet da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Ako budete imali pitanja i nakon upotrebe ovih Microsoft Veb lokacija ili ako ne mo?ete da prona?ete re?enje na Veb lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku, kliknite na slede?u vezu da biste se obratili podr?ci:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 924074 - Poslednji pregled: 31. maj 2013. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Word 2000
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbfileawareoff2007 kbsavefile kbopenfile kbconversion kbexpertisebeginner kbhowto kbsmbportal KB924074

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com