วิธีการที่ใช้ในเครือข่ายตรวจสอบการจับภาพ Utility (Netcap.exe) เพื่อจับข้อมูลการรับส่งข้อมูลเครือข่าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 924037 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้เครือข่ายตรวจสอบการจับภาพ Utility (Netcap.exe) กับข้อมูลการรับส่งข้อมูลเครือข่ายบนแหล่งที่มาของการจับภาพและคอมพิวเตอร์ปลายทาง คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่คุณอาจพบในระหว่างกระบวนการคัดลอกแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจัยหลายอย่างมีผลต่อประสิทธิภาพการสำเนาของแฟ้มเครือข่าย เมื่อต้อง การหาสาเหตุหลักที่มีปัญหาในการระบุคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบคือมากต่อประสิทธิภาพของการคัดลอกแฟ้ม รวบรวมข้อมูลเครือข่ายพร้อมในคอมพิวเตอร์ต้นทางและปลายทาง

คุณสามารถจับภาพการรับส่งข้อมูลเครือข่ายได้ โดยการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netcap.exe ที่พร้อมท์คำสั่ง มีการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ Netcap.exe เมื่อคุณติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนที่มีอยู่ใน Microsoft Windows XPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306794วิธีการติดตั้งเครื่องมือการสนับสนุนจากซีดีรอม Windows XP

คุณต้องใช้อินเทอร์เฟซเครือข่ายในการตรวจสอบเต็มเพื่อเปิดแฟ้มการจับภาพได้ (.cap) การตรวจสอบเครือข่ายมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP:
 • เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ Microsoft (SMS)
โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netcap.exe มีคุณลักษณะการจับภาพที่มีลักษณะที่ใช้ในการตรวจสอบเครือข่าย อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netcap.exe ถูกรันแบบพร้อมรับคำสั่ง เมื่อคุณรันโปรแกรม Netcap.exe แรก จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมของการตรวจสอบเครือข่าย และ binds อะแดปเตอร์เครือข่ายทั้งหมด

ไวยากรณ์คำสั่งสำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Netcap.exe

Usage: 
Netcap.exe [/B:Number] [/T Type Buffer HexOffset HexPattern ]
          [/F:Filter file.cf] [/C:Capture file] [/N:Number]
          [/L:HH:MM:SS] [/TCF:Folder name]

 Example: NetCap /B:20 /N:2 /T BP 100 0a ff1f /F:d:\IPFilter.CF

 /B:Number      Specifies the buffer size in megabytes (MB). Number may be a value from 1 to 1000. 
           The default size is 1 MB.  

 /T         Specifies the use of a trigger to determine when to stop capturing. If the trigger is omitted, 
           the Netcap.exe utility captures data until the buffer is full and then stops. The "/T /N" option 
           captures until the spacebar is pressed. This option uses the buffer as a queue. If the buffer 
           becomes full, the utility overwrites the oldest entries. 

           Note: If you use the "/T /N" option, press the spacebar to stop capturing.

    Type     B = buffer, P = pattern, BP = buffer then pattern,
           PB = pattern then buffer, N = no trigger

    Buffer    Percent buffer size ('25', '50', '75', '100') is used together with
           B, BP, or PB (not P).

    HexOffset  Hexadecimal offset from start of frame is used together with P, BP, or PB (not B). 

    HexPattern  Hexadecimal pattern to match is used together with P, BP, or PB (not B).
           The pattern must be an even number of hexadecimal digits.

 /C:Capture file   Move temporary capture to a full path or to a file name.
           This entry can be any valid local or remote path.
           If the "/C" option is not specified, the capture file remains
           in the default temporary capture folder.

 /F:Filter file.cf  A Network Monitor 2.x-generated capture filter (*.cf).

 /L:HH:MM:SS     Capture for set time. (The maximum time = 99:99:99.)
           Note: This option overrides the default 100 percent trigger
           unless the "/T trigger type " option is also specified.

 /TCF:Folder name  Permanently changes the temporary capture folder.
           Warning: The path must be on a fixed local hard disk drive.
           As soon as the path is set, you only have to use the switch again
           to change the directory.

 /Remove       Removes the Netcap.exe instance of the Network Monitor driver.

 /N:Number      Network adapter index number for this computer.
					
การจับภาพการสืบเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ต้นทางและปลายทาง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ต้นทาง คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  /c:c:\Source.cap /b:150 /n:1 netcap
  หมายเหตุ
  • ในตัวอย่างนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netcap.exe จับรับส่งข้อมูลที่อยู่ในจำนวนดัชนีอะแดปเตอร์เครือข่าย 1 บัฟเฟอร์การจับภาพเป็นเมกะไบต์ 150 แฟ้มการจับภาพถูกบันทึกเป็น C:\Source.cap
  • เมื่อต้องการค้นหาหมายเลขดัชนีของอะแดปเตอร์เครือข่าย พิมพ์netcap /. ภายใต้รายละเอียดของไวยากรณ์ คุณสามารถดูรายการของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เลือกการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องการจับภาพการรับส่งข้อมูลเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจับภาพการรับส่งข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อภายในพื้นที่ 2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายต่อไปนี้ ใช้หมายเลขดัชนี 1:
   Use the following index numbers for these adapters:
    (default) 0 = ETHERNET (2C3D20524153) WAN (PPP/SLIP) Interface
         1 = ETHERNET (000039139635) Local Area Connection 2
         2 = ETHERNET (0000390E118E) Local Area Connection
   
  • หากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์แฟ้มปลายทางผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) อินเตอร์เฟซเสมือนที่สร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ต้องสามารถตรวจสอบเพื่อดูปริมาณการใช้งานสำเนาของแฟ้ม
 3. บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  /c:c:\Destination.cap /b:150 /n:1 netcap
  หมายเหตุ
  • ในตัวอย่างนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netcap.exe จับรับส่งข้อมูลที่อยู่ในจำนวนดัชนีอะแดปเตอร์เครือข่าย 1 บัฟเฟอร์การจับภาพเป็นเมกะไบต์ 150 แฟ้มการจับภาพถูกบันทึกเป็น C:\Destination.cap
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกหมายเลขดัชนีของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ถูกต้อง
 4. ในคอมพิวเตอร์ต้นทาง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  ping –n 15Destination_IP_address
  หมายเหตุ:อยู่ IP เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสืบค้นกลับเครือข่าย
 5. ในคอมพิวเตอร์ต้นทาง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  สุทธิใช้ * \\เซิร์ฟเวอร์:\การใช้ร่วมกัน
  หมายเหตุ:เซิร์ฟเวอร์:ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บแฟ้มได้ใช้ร่วมกันชื่อของแฟ้มใช้ร่วมกันได้
 6. On the source computer, type the following command at a command prompt, and then press ENTER:
  CopyFile_nameDrive_letter:
 7. After the file copy process is complete, type the following command at a command prompt on the source computer:
  ping –n 15Destination_IP_address
  หมายเหตุ:This IP address is the end point for network trace.
 8. Press SPACEBAR to stop capturing network traffic.
 9. Send the following information to Microsoft Product Support Services (PSS):
  • The Source.cap file from the source computer.
  • The Destination.cap file from the destination computer.
  • The name of the file that you copied in step 6.
  • The IP addresses of the source and destination computers.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
310875Description of the Network Monitor Capture Utility

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 924037 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB924037 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:924037

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com