Apmekl?jot Web lapu, kur? izmantots piel?gots uznirsto?ais objekts, Internet Explorer 6 p?k??i tiek aizv?rta

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 923996 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Apmekl?jot Web lapu, kur? izmantots piel?gots uznirsto?ais objekts, Microsoft Internet Explorer 6 p?k??i tiek aizv?rta, zi?ojot par k??du fail? Mshtml.dll. ?? probl?ma rodas p?c tam, kad dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma ir Windows XP 2. servisa pakotne (SP2) vai Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni (SP1), instal? dro??bas atjaunin?jumu 918899. Ja ?? probl?ma rada nopietnus trauc?jumus, var izmantot pieejamo atjaunin?jumu. Pret?j? gad?jum? iesak?m pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums.

SIMPTOMI

J?s apmekl?jat Web lapu, kur? izmantots piel?gots uznirsto?ais objekts. Vai ar? Microsoft Windows SharePoint Services Web vietas s?kumlap? j?s noklik??in?t uz Modify Shared Page (Modific?t koplietotu lapu) un p?c tam uz Design this Page (Veidot ?o lapu). Abos gad?jumos programma Microsoft Internet Explorer 6 p?k??i tiek aizv?rta. Turkl?t varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Internet Explorer has encountered a problem and needs to close. (Programm? Internet Explorer ir radusies probl?ma, t?p?c programma ir j?aizver.)We are sorry for the inconvenience. (Atvainojiet par sag?d?taj?m ne?rt?b?m.)
If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost. (Ja inform?cija, ar ko str?d?j?t, nebija saglab?ta, iesp?jams, t? b?s zudusi.)
Please tell Microsoft about this problem. (L?dzu, inform?jiet Microsoft par ?o probl?mu!)
We have created an error report that you can send to help us improve Internet Explorer. (Ir izveidots k??das zi?ojums, kuru varat mums nos?t?t, pal?dzot uzlabot Internet Explorer.) We will treat this report as confidential and anonymous. (?o zi?ojumu uztversim k? konfidenci?lu un anon?mu.)
To see what data this error report contains, click here. (Lai redz?tu ?? k??das zi?ojuma saturu, noklik??iniet ?eit.)
K??das zi?ojum? ir ??da inform?cija par k??das parakstu.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
ProduktsAppNameAppVerModNameModVerNob?de
Windows XP SP2Iexplore.exe6.00.2900.2180Mshtml.dll6.0.2900.29630006d031
Windows Server 2003 SP1Iexplore.exe6.0.3790.1830Mshtml.dll6.0.3790.2759000b19d6
?? probl?ma rodas p?c tam, kad dator?, kura oper?t?jsist?ma ir Microsoft Windows XP ar SP2 vai Microsoft Windows Server 2003 ar SP1, instal? dro??bas atjaunin?jumu 918899. Lai ieg?tu papildinform?ciju par dro??bas atjaunin?jumu 918899, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
918899 MS06-042: kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums p?rl?kprogrammai Internet Explorer
Piem?ram, p?c dro??bas atjaunin?juma 918899 instal??anas ?? probl?ma var par?d?ties, apmekl?jot Web lapas, kur?s izmantotas piel?gotas izv?lnes, zi?ojuma lodzi?i vai piel?goti r?ku padomi, kas aprakst?ti ?aj? Microsoft Web viet?:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533025.aspx

IEMESLS

??s probl?mas c?lonis ir atgrie?anas k??da dro??bas atjaunin?jum? 918899.

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin??anu

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t Windows XP 2. servisa pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t 32 bitu versijas Windows Server 2003 1. servisa pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t x64 Windows Server 2003 pakotni t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t Windows Server 2003 1. servisa pakotni, kas paredz?ta Itanium b?zes sist?m?m, t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu. Tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas. ?o atjaunin?jumu ir pl?nots iek?aut n?kamaj? Windows XP 3. servisa pakotnei un Windows Server 2003 2. servisa pakotnei paredz?t?s programmas Internet Explorer kumulat?vaj? dro??bas atjaunin?jum?.

Priek?nosac?jumi

?aj? sarakst? ir nor?d?ti priek?nosac?jumi atjaunin?juma instal??anai:
 • Internet Explorer 6
 • Dro??bas atjaunin?jums 918899
 • Windows XP SP2 vai Windows Server 2003 SP1

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par izvieto?anu

Lai ?o atjaunin?jumu instal?tu bez lietot?ja l?dzdal?bas, displeja un nepiecie?am?bas datoru restart?t, izmantojiet komandrindas opcijas /quiet un /norestart. Piem?ram, lai to veiktu dator?, kura oper?t?jsist?ma ir x86 b?zes Windows XP versija, komandu uzvedn? ievadiet:
WindowsXP-kb923996-x86-enu.exe /quiet /norestart
Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandrindas opcij?m ?? atjaunin?juma instal??anai, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
262841 Komandrindas sl?d?i Windows programmat?ras atjaunin??anas pakotn?m (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai p?rbaud?tu, vai ?is atjaunin?jums ir instal?ts, p?rliecinieties, vai sada?? "Inform?cija par failiem" uzskait?tie faili ir instal?ti datora map? %systemroot%\System32 un vai past?v ??da re?istra atsl?ga:
Windows XP SP2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB923996
Windows Server 2003 SP1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB923996

Inform?cija par no?em?anu

Lai no?emtu ?o atjaunin?jumu, r?kojieties ??di:
 1. Sada?? Vad?bas panelis noklik??iniet uz Programmu pievieno?ana vai no?em?ana.
 2. No?emiet labojumfailu Windows XP Hotfix ? KB923996. Ja labojumfaili sada?? Programmu pievieno?ana vai no?em?ana nav uzskait?ti, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Show Updates (R?d?t atjaunin?jumus).
?? atjaunin?juma no?em?anai var izmantot ar? util?tu Spuninst.exe. Util?ta Spuninst.exe atrodas map? %Windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst. Lai ?o atjaunin?jumu no?emtu bez lietot?ja l?dzdal?bas, displeja un nepiecie?am?bas datoru restart?t, izmantojiet komandrindas opcijas /quiet un /norestart. Piem?ram, lai to veiktu dator?, kura oper?t?jsist?ma ir x86 b?zes Windows XP versija, komandu uzvedn? ievadiet:
%windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par to, k? komandrindas opcijas izmantot ?? atjaunin?juma no?em?anai, komandu uzvedn? ievadiet:
%windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst\Spuninst.exe /?

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistus programmat?ras atjaunin?jumus.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir t?l?k nor?d?taj? tabul? uzskait?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). Failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Date and Time (Datums un laiks) z?mni Time Zone (Laika josla).
Windows XP SP2 (32 bitu versijas)
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksSP pras?basServisa fili?le
Mshtml.dll6.0.2900.29753 054 08016.08.2006.12:02SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.29753 058 17616.08.2006.12:09SP2SP2QFE
Windows Server 2003 SP1 (32 bitu versijas)
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksSP pras?basServisa fili?le
Mshtml.dll6.0.3790.27713 152 38416.08.2006.14:05SP1SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.27713 153 92016.08.2006.14:33SP1SP1QFE

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Sada?? "Simptomi" nor?d?tais k??das zi?ojums p?c noklus?juma tiek par?d?ts, ja programm? Internet Explorer rodas neatkopjama k??da. K??das zi?ojum? tiek pied?v?ta iesp?ja inform?ciju par ?o probl?mu nos?t?t korpor?cijai Microsoft. Microsoft analiz? inform?ciju par ??da tipa k??d?m, lai m??in?tu atrast to c?lo?us. Lai ieg?tu inform?ciju par datu v?k?anas politiku saist?b? ar k??du zi?ojumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://oca.microsoft.com/en/welcome.aspx
Windows k??du uzr?d??anas r?ks lietojumprogrammu ?urn?l? ieraksta ??das k??das:

Windows XP SP2
Date (Datums): datums
Time (Laiks): laiks
Type (Tips): Error (K??da)
User (Lietot?js): N/A (Nav nor?d?ts)
Computer (Dators): datora nosaukums
Source (Avots): Application Error (Lietojumprogrammas k??da)
Category (Kategorija): None (Nav)
Event ID (Notikuma ID): 1000
Description (Apraksts): Faulting application Iexplore.exe, version 6.00.2900.2180, faulting module Mshtml.dll, version 6.0.2900.2963, fault address 0x0006d031. (K??dain? lietojumprogramma Iexplore.exe, versija 6.00.2900.2180, k??dainais modulis Mshtml.dll, versija 6.0.2900.2963, k??das adrese 0x0006d031.)
Date (Datums): datums
Time (Laiks): laiks
Type (Tips): Error (K??da)
User (Lietot?js): N/A (Nav nor?d?ts)
Computer (Dators): datora nosaukums
Source (Avots): Application Error (Lietojumprogrammas k??da)
Category (Kategorija): None (Nav)
Event ID (Notikuma ID): 1001
Description (Apraksts): Fault bucket 315386536. (K??das kopums 315386536.)

Windows Server 2003 SP1
Date (Datums): datums
Time (Laiks): laiks
Type (Tips): Error (K??da)
User (Lietot?js): N/A (Nav nor?d?ts)
Computer (Dators): datora nosaukums
Source (Avots): Application Error (Lietojumprogrammas k??da)
Category (Kategorija): None (Nav)
Event ID (Notikuma ID): 1000
Description (Apraksts): Faulting application Iexplore.exe, version 6.0.3790.1830, faulting module Mshtml.dll, version 6.0.3790.2759, fault address 0x000b19d6. (K??dain? lietojumprogramma Iexplore.exe, versija 6.0.3790.1830, k??dainais modulis Mshtml.dll, versija 6.0.3790.2759, k??das adrese 0x000b19d6.)
Date (Datums): datums
Time (Laiks): laiks
Type (Tips): Error (K??da)
User (Lietot?js): N/A (Nav nor?d?ts)
Computer (Dators): datora nosaukums
Source (Avots): Application Error (Lietojumprogrammas k??da)
Category (Kategorija): None (Nav)
Event ID (Notikuma ID): 1001
Description (Apraksts): Fault bucket 315429791. (K??das kopums 315429791.)
Piez?mes.
 • IT administratori var izmantot korporat?v?s k??du uzr?d??anas (Corporate Error Reporting ? CER) r?ku to k??du zi?ojumu p?rvald?bai, ko izveido Windows k??du uzr?d??anas (Windows Error Reporting ? WER) klients sist?m? Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, un k??du uzr?d??anas (error-reporting ? ER) klienti, kas iek?auti cit?s Microsoft programm?s. Ja k??du uzr?d??anas klienti ir konfigur?ti darbam ar korporat?vo k??du uzr?d??anas r?ku CER 2.0, k??du zi?ojumi tiek novirz?ti uz mapi, kas koplietojama ar korporat?vo k??du uzr?d??anas r?ku, nevis uz Microsoft. Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietu:
  http://www.microsoft.com/resources/satech/cer/
 • Ja izmantojat r?ku CER, notikums ID 1001 nav redzams.
 • Ja Windows k??du uzr?d??anas r?ks ir atsp?jots, iesp?jams, ka nesa?emat nek?du vizu?lu br?din?jumu par neatkopjamu k??du ra?anos. Atsevi??os gad?jumos var tikt par?d?ti ?iem l?dz?gi k??du zi?ojumi:
  IEXPLORE.EXE ? Application Error (IEXPLORE.EXE ? lietojumprogrammas k??da)
  The instruction at "0x7dc9d031" referenced memory at "0x00000020". The memory could not be "read". (Instrukcija ?eit: "0x7dc9d031" nor?d?ja atmi?u ?eit: "0x00000020". Tur atmi?u nevar?ja "nolas?t".)
  Click on OK to terminate the program. (Noklik??iniet uz Labi, lai p?rtrauktu programmas darb?bu.)
  Click on CANCEL to debug the program. (Noklik??iniet uz Atcelt, lai atk??dotu programmu.)
  Turkl?t ?ai l?dz?ga k??da tiek ierakst?ta lietojumprogrammu ?urn?l?:
  Date (Datums): datums
  Time (Laiks): laiks
  Type (Tips): Information (Inform?cija)
  User (Lietot?js): N/A (Nav nor?d?ts)
  Computer (Dators): datora nosaukums
  Source (Avots): Application Popup (Lietojumprogrammas uznirsto?ais elements)
  Category (Kategorija): None (Nav)
  Event ID (Notikuma ID): 26
  Description (Apraksts): Application Popup (Lietojumprogrammas uznirsto?ais elements): IEXPLORE.EXE ? Application Error (IEXPLORE.EXE ? lietojumprogrammas k??da) : The instruction at "0x7dc9d031" referenced memory at "0x00000020". The memory could not be "read". (Instrukcija ?eit: "0x7dc9d031" nor?d?ja atmi?u ?eit: "0x00000020". Tur atmi?u nevar?ja "nolas?t".)
  Ja atsp?jo k??du uzr?d??anu, var tikt izveidots fails Drwtsn32.log vai User.dmp vai tie abi ? atkar?b? no sist?mas konfigur?cijas.
Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par notikumu ID 1000 un notikumu ID 1001, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atsp?jot k??du uzr?d??anu, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
310414 K? konfigur?t un lietot k??du uzr?d??anu sist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
276550 R?ka Internet Explorer Error Reporting apraksts un pieejam?ba (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
325075 K? produkt? Office XP atsp?jot k??du uzr?d??anu, izmantojot lietojumprogrammu k??du uzr?d??anas r?ku (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par failu Drwtsn32.log un User.dmp, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
308538 R?ka Dr. Watson for Windows (Drwtsn32.exe) apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 923996 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 11. maijs - P?rskat??ana: 3.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbexpertisebeginner kbocabucket kbhotfixserver KB923996

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com