Kai lankot?s tinklalapyje, kuriame naudojami pasirinktiniai laikinieji objektai, Internet Explorer 6 netik?tai u?daromas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 923996 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Kai lankot?s tinklalapyje, kuris naudoja pasirinktinius laikinuosius objektus, Internet Explorer 6 netik?tai u?daromas ir generuojama failo Mshtml.dll klaida. ?i problema atsiranda, kai kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP 2 pakeitim? paketas (SP2) ar Windows Server 2003 1 pakeitim? paketas (SP1), ?diegiate saugos naujinim? 918899. Yra prieinamas naujinimas, jei ?i problema jums labai kliudo. Jei ne, rekomenduojame, kad palauktum?te kito kaupiamojo Internet Explorer saugos naujinimo.

PO?YMIAI

Lankot?s tinklalapyje, kuriame naudojami pasirinktiniai laikinieji objektai. Arba Microsoft Windows SharePoint tarnyb? svetain?s pagrindiniame puslapyje spustelite Modifikuoti bendrai naudojam? puslap? ir tada spustelite Projektuoti ?? puslap?. Abiem atvejais Microsoft Internet Explorer 6 netik?tai u?daromas. Be to, gali b?ti rodomas ?is klaidos prane?imas:
Kilo su Explorer.exe susijusi problema, tod?l b?tina u?daryti program?. Atsipra?ome u? nepatogumus.
Jei tuo metu dirbote, turb?t praradote informacij?, su kuria dirbote.
Prane?kite Microsoft apie ?i? problem?.
Pareng?me klaid? ataskait?, kuri? galite atsi?sti ir taip pad?ti pagerinti Internet Explorer. ?i? ataskait? mes laikysime konfidencialia ir anonimi?ka.
Jei norite per?i?r?ti ?ios ataskaitos duomenis, spustel?kite ?ia.
Klaidos prane?ime yra tokia klaidos para?o informacija:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
ProduktasAppNameAppVerModNameModVerPoslinkis
Windows XP SP2Iexplore.exe6.00.2900.2180Mshtml.dll6.0.2900.29630006d031
Windows Server 2003 SP1Iexplore.exe6.0.3790.1830Mshtml.dll6.0.3790.2759000b19d6
?i problema atsiranda, kai kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paketas (SP2) ar Microsoft Windows Server 2003 1 pakeitim? paketas (SP1), ?diegiate saugos naujinim? 918899. Jei norite gauti daugiau informacijos apie saugos naujinim? 918899, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
918899 MS06-042: Kaupiamasis Internet Explorer saugos naujinimas
Pavyzd?iui, ?diegus saugos naujinim? 918899, ?i problema gali atsirasti, kai lankot?s tinklalapiuose, kuriuose naudojami pasirinktiniai meniu, pasirinktiniai prane?im? laukai ar pasirinktiniai patarimai, dokumentuoti ?ioje Microsoft svetain?je:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533025.aspx

PRIE?ASTIS

?i problema atsiranda d?l saugos naujinimo 918899 regresijos klaidos.

SPRENDIMAS

Naujinimo informacija

?iuos failus galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite Windows XP 2 pakeitim? paketui skirt? paket? dabar .

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 32 bit? Windows Server 2003 1 pakeitim? paketui skirt? paket? dabar

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite x64 pagr?stam Windows Server 2003 skirt? paket? dabar .

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite Itanium pagr?stam Windows Server 2003 1 pakeitim? paketui skirt? paket? dabar

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?. ?? naujinim? numatyta ?traukti ? kit? kaupiam?j? saugos naujinim?, skirt? Internet Explorer, Windows XP S 3 pakeitim? paketui ir Windows Server 2003 2 pakeitim? paketui.

B?tinos s?lygos

?iame s?ra?e yra i?vardytos ?iam naujinimui b?tinos s?lygos:
 • Internet Explorer 6
 • Saugos naujinimas 918899
 • Windows XP SP2 arba Windows Server 2003 SP1

Paleidimo i? naujo reikalavimas

Kai ?diegiate ?? naujinim?, turite i? naujo paleisti kompiuter?.

Informacija apie visuotin? diegim?

Nor?dami ?diegti ?? naujinim? be vartotojo veiksm?, nerodant ir nepaleid?iant kompiuterio i? naujo, naudokite komand? eilut?s parinktis /quiet ir /norestart. Pavyzd?iui, nor?dami tai padaryti kompiuteryje, kuriame veikia x86 pagr?sta Windows XP versija, komand? eilut?je ?ra?ykite:
WindowsXP-kb923996-x86-enu.exe /quiet /norestart
Jei norite gauti daugiau informacijos apie komand? eilut?s parinktis norint ?diegti ?? naujinim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
262841 Komand? eilut?s raktai, skirti Windows programin?s ?rangos naujinimo paketams (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Nor?dami ?sitikinti, kad naujinimas ?diegtas, patikrinkite, ar skyriuje ?Failo informacija? i?vardyti failai yra ?diegti kompiuterio aplanke %systemroot%\System32 ir ar egzistuoja toks registro raktas:
Windows XP SP2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB923996
Windows Server 2003 SP1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB923996

?alinimo informacija

Nor?dami pa?alinti ?? naujinim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Aplanke Valdymo skydas spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas
 2. ?alinti Windows XP Hotfix ? KB923996. Jei kar?tosios pataisos n?ra i?vardytos Prid?ti arba ?alinti programas, spustel?kite, kad psirinktum?te ?ym?s langel? Rodyti naujinimus.
Nor?dami pa?alinti ?? naujinim? taip pat galite naudoti paslaug? program? Spuninst.exe. Paslaug? programa Spuninst.exe yra aplanke %Windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst. Nor?dami pa?alinti ?? naujinim? be vartotojo veiksm?, nerodant ir nepaleid?iant kompiuterio i? naujo, naudokite komand? eilut?s parinktis /quiet ir /norestart. Pavyzd?iui, nor?dami tai padaryti kompiuteryje, kuriame veikia x86 pagr?sta Windows XP versija, komand? eilut?je ?ra?ykite:
%windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Jei norite gauti daugiau informacijos apie komand? eilut?s parinktis norint pa?alinti ?? naujinim?, komand? eilut?je ?ra?ykite:
%windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst\Spuninst.exe /?

Informacija apie naujinimo pakeitim?

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto programin?s ?rangos naujinimo.

Informacija apie fail?

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pasauliniu koordinuotuoju laiku (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk?Laiko juosta.
Windows XP SP2 (32 bit? versijos)
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Mshtml.dll6.0.2900.29753,054,08006-08-1612:02SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.29753,058,17606-08-1612:09SP2SP2QFE
Windows Server 2003 SP1 (32 bit? versijos)
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Mshtml.dll6.0.3790.27713,152,38406-08-1614:05SP1SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.27713,153,92006-08-1614:33SP1SP1QFE

B?SENA

Microsoft pripa?ino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pagal numatytuosius nustatymus skyriuje ?Po?ymiai? min?tas klaidos prane?imas rodomas tada, kai Internet Explorer atsiranda nepataisoma klaida. Klaidos prane?ime yra parinktis, kad informacija apie problem? b?t? i?si?sta Microsoft. Microsoft analizuoja informacij? apie ?io tipo klaidas bandydama nustatyti j? prie?astis. Nor?dami gauti informacijos apie klaid? ataskaitos duomen? rinkimo strategij?, apsilankykite Microsoft svetain?je:
http://oca.microsoft.com/en/welcome.aspx
Windows klaid? ataskaitos ?ra?o toliau nurodytas klaidas ? programos ?urnal?:

Windows XP SP2
Data: Data
Laikas: Laikas
Tipas: Klaida
Vartotojas: N/A
Kompiuteris: Kompiuterio pavadinimas
?altinis: Programos klaida
Kategorija: N?ra
?vykio ID: 1000
Apra?as: Programos Iexplore.exe, kurios versija 6.00.2900.2180, klaida, modulio Mshtml.dll, kurio versija 6.0.2900.2963, klaida, klaidos adresas 0x0006d031.
Data: Data
Laikas: Laikas
Tipas: Klaida
Vartotojas: N/A
Kompiuteris: Kompiuterio pavadinimas
?altinis: Programos klaida
Kategorija: N?ra
?vykio ID: 1001
Apra?as: Klaidinga atminties sritis 315386536

Windows Server 2003 SP1
Data: Data
Laikas: Laikas
Tipas: Klaida
Vartotojas: N/A
Kompiuteris: Kompiuterio pavadinimas
?altinis: Programos klaida
Kategorija: N?ra
?vykio ID: 1000
Apra?as: Programos Iexplore.exe, kurios versija 6.0.3790.1830, klaida, modulio Mshtml.dll, kurio versija 6.0.3790.2759, klaida, klaidos adresas 0x000b19d6.
Data: Data
Laikas: Laikas
Tipas: Klaida
Vartotojas: N/A
Kompiuteris: Kompiuterio pavadinimas
?altinis: Programos klaida
Kategorija: N?ra
?vykio ID: 1001
Apra?as: Klaidinga atminties sritis 315429791
Pastabos
 • IT administratoriai gali naudoti kolektyvini? klaid? ataskait? (CER) ?rank? nor?dami tvarkyti klaid? ataskaitas ir klaid? prane?imus, kuriuos Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 suk?r? Windows klaid? ataskait? (WER) klientas ir klaid? ataskait? (ER) klientai, kurie yra kitose Microsoft programose. Jei klaid? ataskait? klientai sukonfig?ruoti dirbti kartu su CER 2.0, klaid? ataskaitos nukreipiamos ? CER bendro naudojimo aplank?, o ne Microsoft. Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://www.microsoft.com/resources/satech/cer/
 • Jei naudojate CER, nebus rodomas ?vykis ID 1001.
 • Jei Windows klaid? ataskaitos u?draustos, galite negauti jokio vaizdinio prane?imo, kai atsiranda nepataisoma klaida. Kai kuriais atvejais galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ?iuos:
  IEXPLORE.EXE ? programos klaida
  Instrukcija ?0x7dc9d031?, nurodytoji atmintis ?0x00000020?. Nepavyko ?perskaityti? atminties.
  Spustel?kite Gerai nor?dami nutraukti program?.
  Spustel?kite At?aukti nor?dami derinti program?.
  Be to, klaida, pana?i ? toliau nurodytas, gali b?ti ?ra?yta programos ?urnale:
  Data: Data
  Laikas: Laikas
  Tipas: Informacija
  Vartotojas: N/A
  Kompiuteris: Kompiuterio pavadinimas
  ?altinis: Programos laikinasis langas
  Kategorija: N?ra
  ?vykio ID: 26
  Apra?as: Programos laikinasis langas: IEXPLORE.EXE ? programos klaida: Instrukcija ?0x7dc9d031?, nurodytoji atmintis ?0x00000020?. Nepavyko ?perskaityti? atminties.
  Jei u?drausite klaid? ataskaitas, gali b?ti sukurtas failas Drwtsn32.log, failas User.dmp arba abu failai, priklausomai nuo sistemos konfig?racijos.
Nor?dami daugiau su?inoti apie ?vykius ID 1000 ir ID 1001, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip i?jungti klaid? ataskaitas, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
310414 Kaip Windows XP konfig?ruoti ir naudoti klaid? ataskaitas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
276550 Internet Explorer klaid? ataskait? ?rankio apra?as ir pasiekiamumas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
325075 Kaip Office XP i?jungti klaid? ataskaitas naudojant programos klaid? ataskait? ?rank? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie Drwtsn32.log ir User.dmp failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
308538 Windows Dr. Watson (Drwtsn32.exe) ?rankio apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 923996 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gegu??s 11 d. - Per?i?ra: 3.2
TAIKOMA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbexpertisebeginner kbocabucket kbhotfixserver KB923996

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com