Mo?ete da vratite po?etne postavke programa Internet Explorer da biste ih vratili u stanje u kakvom su bile kada je Internet Explorer instaliran na ra?unaru. To mo?e da bude korisno za re?avanje problema do kojih je mo?da do?lo zbog menjanja postavki nakon instalacije. Operaciju vra?anja po?etnih postavki programa Internet Explorer ne?ete mo?i da opozovete i sve prethodne postavke ?e biti izgubljene nakon vra?anja po?etnih postavki.

Vra?anje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer

 1. Otvorite dijalog Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer. Da biste to uradili upotrebite jedan od slede?ih metoda:
  Automatsko otvaranje dijaloga ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer?
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Napomena Ovaj automatski ?arobnjak koristi se u operativnom sistemu Windows 7, Windows Vista i Windows XP. Ako koristite Windows 8.1 ili Windows 8, pogledajte metod ?Ru?no otvaranje dijaloga ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer??.
  1. Kliknite ovde da biste preuzeli automatski ?arobnjak.
  2. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Ru?no otvaranje dijaloga ?Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer?
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer i programa Explorer/?Istra?iva? datoteka? koji su trenutno otvoreni.
  2. Pokrenite Internet Explorer.

   Napomena Ako koristite Windows 8.1 ili Windows 8, pokrenite Internet Explorer sa radne povr?ine. Promena postavki ?e uticati i na moderan Internet Explorer i na Internet Explorer koji se pokre?e sa radne povr?ine.
  3. U meniju Alatke dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije. Ako ne vidite meni Alatke, pritisnite Alt.
  4. U prozoru Internet opcije dodirnite karticu Vi?e opcija ili kliknite na nju.
  5. Dodirnite dugme Poni?ti ili kliknite na njega. Ako koristite Windows Internet Explorer 6, kliknite na dugme Restore Default.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
 2. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer dodirnite dugme Poni?ti ili kliknite na njega.

  Napomena Potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbri?i li?ne postavke ako ?elite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavlja?e pretrage, akceleratore, mati?ne stranice, za?titu pra?enja i podatke ActiveX filtriranja.
 3. Kada Internet Explorer zavr?i sa primenom podrazumevanih postavki, dodirnite dugme Zatvori ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.
 4. Iza?ite iz programa Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite.
Napomene
 • Ako zatvorite sve vidljive prozore, ali i dalje dobijate poruku o gre?ci prilikom poku?aja vra?anja po?etnih postavki, mogu?e je da su pokrenuti neki procesi koji nisu vidljivi. Ponovo pokrenite Windows, pokrenite Internet Explorer, a zatim poku?ajte ponovo da vratite po?etne postavke.
 • Ako ne mo?ete da pokrenete Internet Explorer, mo?ete da otvorite prozor sa postavkama tako ?to ?ete pritisnuti Windows taster + R, ukucati inetcpl.cpl u okviru Pokreni, a zatim pritisnuti taster Enter. Kada se prozor otvori, pratite korake iz odeljka ?Vra?anje po?etnih vrednosti postavki programa Internet Explorer?.

Za vi?e informacija

Da biste saznali ?ta ?e se desiti sa raznim postavkama kada vratite po?etne postavke programa Internet Explorer, pogledajte odeljak Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer.

Video: Vra?anje postavki u programu Internet Explorer 9 (video je na engleskom)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
uuid=c989d6d8-f8f9-4cb5-a2f1-da6a7e89f18b
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 923737
Poslednji pregled: 26. februar 2014.
Odnosi se na:: Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.