Raksta ID: 923737 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maza uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un m?c?bu papildu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.

You are browsing with Internet Explorer 9. Internet Explorer 8. Internet Explorer 7. Internet Explorer 6. Internet Explorer 5.

Izv?rst visu | Sak?aut visu
Vai p?rl?ko?ana ar Internet Explorer ir l?na? Vai p?rl?kprogramma bie?i sasalst vai avar?? Vai sa?emat k??du zi?ojumus par to, ka p?rl?kprogramm? Internet Explorer ir radusies probl?ma un t?p?c programma ir j?aizver? Vai ar? sa?emat zi?ojumus par to, ka fail? Iexplore.exe ir radusies Visual C++ izpildlaika k??da?  

??d? gad?jum? varat m??in?t atiestat?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer. Atiestatot p?rl?kprogrammas Internet Explorer iestat?jumus, tiek dz?stas visas pievienojumprogrammas un piel?gojumi ? j?s s?kat darbu ar jaunu p?rl?kprogrammas Internet Explorer versiju. Ar ?? raksta pal?dz?bu var?sit veikt Internet Explorer atiestat??anu.

Ja v?laties, lai Internet Explorer atiestat??ana tiktu veikta autom?tiski, p?rejiet uz sada?u Atiestat?t Internet Explorer autom?tiski. Ja v?laties pats atiestat?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer, skatiet attiec?gos nor?d?jumus sada?? Atiestat?t Internet Explorer patst?v?gi.

Atiestat?t Internet Explorer autom?tiski

Lai autom?tiski atiestat?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Piez?me. ?is Microsoft Fix it risin?jums tiek atbalst?ts oper?t?jsist?m?s Windows 7, Windows Vista un Windows XP.
 1. Noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s pogas.
  Reset Internet Explorer settings
  Microsoft Fix it 50195
 2. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? nor?d?t?s darb?bas.
 3. Dialoglodzi?? Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana noklik??iniet uz Atiestat?t.

  Noklik??iniet uz izv?les r?ti?as Dz?st personiskos iestat?jumus, lai to atz?m?tu, ja v?laties no?emt ar? p?rl?ko?anas v?stures, mekl??anas nodro?in?t?ju, pa?trin?t?ju, s?kumlapu, aizsardz?bas pret izseko?anu un ActiveX filtr??anas datus.
 4. Kad ir pabeigta p?rl?kprogrammas Internet Explorer noklus?juma iestat?jumu atjauno?ana, noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam v?lreiz noklik??iniet uz Aizv?rt.
 5. Aizveriet un p?c tam start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tiskais labojums darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? ir radusies ?? probl?ma, varat autom?tisko labojumu saglab?t zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?. P?c tam varat ?o labojumu palaist dator?, kur? ir radusies probl?ma.

Tagad dodieties uz sada?u ?N?kam?s darb?bas?.

Atiestat?t Internet Explorer patst?v?gi

Ja probl?mu ir izrais?ju?i boj?ti vai nesader?gi p?rl?kprogrammas Internet Explorer iestat?jumi vai pievienojumprogrammas, ?o probl?mu parasti var nov?rst, atiestatot p?rl?kprogrammas Internet Explorer iestat?jumus.

Lai izmantotu vad?bas pane?a l?dzekli Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana, veiciet t?l?k darb?bas nor?d?t?s darb?bas:

Windows 8

Windows 7, Windows Vista and Windows XP

Papildinform?cija

Click here to show/hide more information

K? darbojas l?dzeklis Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana

L?dzeklis Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana veic ??du iestat?jumu atiestat??anu:
Click here to show/hide solution

Inform?cija par t?kla administratoriem paredz?to Internet Explorer iestat?jumu atiestat??anas funkciju

Click here to show/hide solution

Inform?cija par Internet Explorer iestat?jumu atiestat??anas l?dzekli ori?in?liek?rtu ra?ot?jiem vai lietot?jiem, kuri nodarbojas ar Internet Explorer z?molved?bu vai t?l?kizplat??anu

Click here to show/hide solution

N?kam?s darb?bas

Click here to show/hide solution

Atsauces

Papildinform?ciju par mekl??anas tv?rumiem p?rl?kprogramm? Internet Explorer skatiet vietn? Viet?u direktorij? ietverto viet?u mekl??anas tv?rumu izveide.

Rekviz?ti

Raksta ID: 923737 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 30. novembris - P?rskat??ana: 15.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 10
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbhowto consumertargetwinfy13 kbvideocontent KB923737

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com