Raksta ID: 923618 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi Microsoft Office 2003 servisa pakotne. ?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par servisa pakotnes ieg??ana un to, k? ieg?t sarakstu ar jaut?jumiem, kas tiek labotas, izmantojot servisa pakotni. Turkl?t ?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par probl?m?m, kas var rasties, instal?jot servisa pakotni un par to, Noteik?ana, vai ir instal?ta servisa pakotne.

IEVADS

Microsoft Office 2003 3. servisa pakotne (SP3) satur dro??bas uzlabojumiem, k? _ ar? stabilit?tes uzlabojumus. Da?i labojumi, kas ir iek?autas Office 2003 SP3 iepriek? laistas atsevi??i atjaunin?jumi. Office 2003 SP3 ir apvienoti vien? atjaunin?jum? iepriek? izdoti labojumi.

Papildindorm?cija

Servisa pakotnes deta?as

Lejupiel?d?jams saraksts, kur? nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni

Ir pieejams programmas Microsoft Excel darbgr?mata, kas satur sarakstu no Office 2003 post-Service Pack 2 jaut?jumiem, kas tiek labotas, izmantojot Office 2003 SP3.

Piez?me. Darbgr?mata ir ang?u valod?. Darbgr?mata tiks nav j?b?t tulkotam cit?s valod?s.

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Office2003System_SP3Changes.exe pakotni t?l?t.

Release Date: Septembris 18, 2007

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Probl?mu saraksts, kas nov?r? ?o servisa pakotni

Office 2003 SP3 nov?r? probl?mas, kas aprakst?ti ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
938790 Jaut?jumiem, kas programm? Excel 2003 tiek labotas, izmantojot Office 2003 3. servisa pakotne
938792 Jaut?jumiem, kas ir nostiprin?ti Office 2003, Office 2003 3. servisa pakotne
938802 Jaut?jumiem, kas ir noteikusi programm? Outlook 2003 Office 2003 3. servisa pakotne
938801 Jaut?jumiem, kas programm? PowerPoint 2003 ir noteikusi Office 2003 3. servisa pakotne
938799 Jaut?jumiem, kas ir noteiktas programm? Word 2003, Office 2003 3. servisa pakotne

Dro??bas bi?eteni, kas ir saist?ti ar ?o servisa pakotni

Office 2003 SP3 risina jaut?jumus, kas aprakst?ti ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
940965 MS07-044: Programm? Microsoft Excel ievainojam?bas d?? iesp?jama att?l? koda izpilde
936227 MS07-042: Microsoft XML Core Services ievainojam?bas d?? iesp?jama att?l? koda izpilde
927198 MS07-002: Ievainojam?ba Microsoft Excel var?tu at?aut att?li izpild?t kodu
922581 MS06-062: Office ievainojam?ba var?tu at?aut att?li izpild?t kodu
924191 MS06-061: Ievainojam?ba Microsoft XML Core Services var?tu at?aut att?li izpild?t kodu
910729 MS06-054: Microsoft Publisher ievainojam?bas d?? iesp?jama att?l? koda izpilde
922968 MS06-048: Ievainojam?ba Microsoft Office var?tu at?aut att?li izpild?t kodu
915384 MS06-039: Ievainojam?ba Microsoft Office filtrus var at?aut att?lo koda izpildi
917284 MS06-038: Ievainojam?ba Microsoft Office var?tu at?aut att?li izpild?t kodu
917285 MS06-037: Ievainojam?ba Microsoft Excel var?tu at?aut att?li izpild?t kodu
916768 MS06-028: Programm? Microsoft PowerPoint ievainojam?bas d?? iesp?jama att?l? koda izpilde
917336 MS06-027: Microsoft Word ievainojam?bas d?? iesp?jama att?l? koda izpilde
905413 MS06-012: Ievainojam?ba Microsoft Office var?tu at?aut att?li izpild?t kodu
901190 MS06-009: Neaizsarg?t?bu korejie?u valodas Ievades metodes redaktors (IME) var?tu pie?aut privil??iju palielin??ana
902412 MS06-003: Ar TNEF dekod??anas programm? Microsoft Outlook un Microsoft Exchange ievainojam?bas d?? iesp?jama att?l? koda izpilde

Iepriek? izlaistie atjaunin?jumi, kas ietver servisa pakotni

Office 2003 SP3 ietver ??dus iepriek? izlaistos:

924423 Outlook 2003 un Office 2003 MUI pakotnes atjaunin?jumu apraksts: March 15, 2007
842532 Office 2003 1. servisa pakotnes apraksts
887616 Office 2003 2. servisa pakotnes apraksts
892843 Outlook 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: January 10, 2006
913807 Outlook 2003 atjaunin?juma apraksts: March 14, 2006
924424 Office 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 10 October 2006
914455 Office 2003, Office Project 2003 un Office OneNote 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: July 11, 2006
923097 Office 2003 atjaunin?juma apraksts: 10 October 2006
923272 Office 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 10 October 2006
919029 Office 2003 atjaunin?juma apraksts: November 14, 2006
894542 Publisher 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2006. gada 12 septembris
921566 Office 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 8 August, 2006
905756 Excel 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: March 14, 2006
917334 Microsoft Office Word 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: June 13, 2006
917151 Office 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: July 11, 2006
918419 Microsoft Office Excel 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: July 11, 2006
916518 Microsoft Office PowerPoint 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: June 13, 2006
913571 Office 2003 atjaunin?jumu apraksts: March 14, 2006
924886 Office 2003 atjaunin?juma apraksts: 2006. gada 12 decembris
905645 Office 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: febru?ris 14, 2006
920103 InfoPath 2003 atjaunin?juma apraksts: 8 August, 2006
925251 Office 2003 atjaunin?juma apraksts: febru?ris 13, 2007
936048 Office 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: Augusts 14, 2007
940602 Excel 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: Augusts 14, 2007

Microsoft Office 2003 daudzvalodu lietot?ja interfeiss pakotne

Atjaunin?jumus Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack ietver ar? Office 2003 SP3. Pla??ku inform?ciju par agr?k atjaunin?jumus Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack, kas ir iek?autas Office 2003 SP3, apmekl?jiet ??das Microsoft Web vietas:
Microsoft Office 2003 1. servisa pakotne daudzvalodu lietot?ja interfeiss pakotne
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f682ab1c-5be8-476d-b439-196412223cda
Microsoft Office 2003 2. servisa pakotne daudzvalodu lietot?ja interfeiss pakotne
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5EFD0266-2C4D-486B-A0DE-099E96AE21A5&displaylang=en

Jaunie un atjaunin?tie funkcijas

P?c Office 2003 SP3 instal??anas re?istra atsl?gu var izmantot, lai iesp?jotu vai atsp?jotu COM noteiktai kategorijai programm? Office 2003 programmu uzs?k?anas punkts.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o l?dzekli, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
938815K? iesp?jot vai atsp?jot COM noteiktai kategorijai programm? Office 2003 3. servisa pakotnes uzs?k?anas punkts
P?c Office 2003 SP3 instal??anas re?istra atsl?gu var izmantot, lai main?tu skaitu iegulto MIME zi?ojumiem, kas tiek apstr?d?ti pirms MIME zi?ojums par?d?s zi?ojuma satur? programm? Outlook 2003.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o l?dzekli, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
938817K? main?t iegulto MIME zi?ojumiem, kas Outlook 2003 procesus pirms MIME skaits ir dempinga zi?ojuma pamatteksts
P?c Office 2003 SP3 instal??anas varat instal?t pievienojumprogrammas programm? Microsoft Office Access 2003 dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o l?dzekli, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
938809M??inot instal?t programmas Access 2003 pievienojumprogrammu visiem lietot?jiem, izmantojot pievienojumprogrammu p?rvaldnieka sarakst? nor?d?tiem dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, par?d?s k??das zi?ojums: "Rad?s k??da, pievienojot re?istram"

Zin?m?s probl?mas

Zin?m?s probl?mas p?c servisa pakotnes instal??anas

P?c Office 2003 SP3 instal??anas rodas probl?mas, lietojot Bit lauku Access projekt? (. adp).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
943967Kad esat instal?jis Office 2003 SP 3, rodas da??das probl?mas Access projekt? str?d?jot ar mazliet kolonn? data type saist?t? SQL Server tabulas
P?c Microsoft Office servisa pakotnes instal??anas tiek pras?ts negaid?ti datora restart??anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
905726Negaid?ti tiek pied?v?ts restart?t datoru, kad esat instal?jis Office servisa pakotne vai Office atjaunin??ana
P?c tam, kad instal?t Office 2003 SP3 pievienojumprogrammu, ActiveX vad?kla vai COM pievienojumprogrammu var nedarboties, k? paredz?ts programm? Office 2003.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
938814Ir samazin?ta funkcionalit?te pievienojumprogrammu, ActiveX vad?kla vai COM pievienojumprogrammu vai funkcionalit?te tiek blo??ts, kad ir instal?ta Office 2003 3. servisa pakotne
P?c Office 2003 SP3 instal??anas jums, iesp?jams, sa?emsit k??das zi?ojumu, kad j?s m??in?t izveidot jaunu MAPI veidlapa programm? Outlook 2003.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
938816M??inot izveidot jaunu MAPI veidlapa programm? Outlook 2003, par?d?s k??das zi?ojums: "l?dziet administratoram"
P?c Office 2003 SP3 instal??anas programm? Outlook 2003 nevar atv?rt pielikumus, kuros ir .gadget papla?in?jumu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
938811Da?us pielikumus nevar atv?rt programm? Outlook 2003, kad ir instal?ta Office 2003 3. servisa pakotne
P?c Office 2003 SP3 instal??anas ?tri saglab? l?dzeklis nedarbojas, k? paredz?ts programm? Word 2003.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
938808Fast saglab? l?dzekli programm? Word 2003 vairs nedarbojas p?c tam, kad j?s instal?t Office 2003 3. servisa pakotne
P?c Office 2003 SP3 instal??anas programmas Microsoft Office att?lu apstr?de var nedarboties, k? paredz?ts.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
938813Jums var rasties probl?mas, palai?ot programmu Microsoft Office att?lu apstr?de p?c instal??anas Office 2003 3. servisa pakotne
P?c Office 2003 SP3 instal??anas jums, iesp?jams, sa?emsit k??das zi?ojumu, m??inot atv?rt vai saglab?t failu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
941636Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, m??inot atv?rt failu vai saglab?t failu, kad ir instal?ta Office 2003 3. servisa pakotne
P?c Office 2003 SP3 instal??anas nevar atv?rt da?us Microsoft Excel darbgr?mat?m, kur?s ir iek?auts Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makro.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
938806Nevar atv?rt Microsoft Excel 5.0/95 darbgr?matas failus, kas satur Visual Basic for Applications makro programm? Excel 2003, kad esat instal?jis Office 2003 3. servisa pakotne
P?c Office 2003 SP3 instal??anas Office versijas numurs tiek saglab?ts vairs k? paredz?ts dokumenta rekviz?tus.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
938807Office failus, kas saglab?ti noteiktos form?tos vairs satur Office versijas numurs, kad ir instal?ta Office 2003 3. servisa pakotne
P?c Office 2003 SP3 instal??anas rodas probl?mas, kad j?s pievienojat kombin?t? lodzi?a vai sarakstlodzi?a vad?kla form? vai atskait?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
945280Kombin?t? lodzi?a vad?klas un sarakstlodzi?a vad?kl?m par?d?t nek?du v?rt?bu vai nepareizu v?rt?bu gad?jum? programm? Access 2003, kad ir instal?ta Office 2003 3. servisa pakotne
P?c Office 2003 SP3 instal??anas jums rodas citas probl?mas programm? Access.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
945674Access 2003 post-Service Pack 3 labojumfailu pakotnes apraksts: December 18, 2007
P?c instal??anas Office SP3 noteiktiem lokaliz?tas Office 2003 versij?s, lietojumprogrammu instal?cijas valstis saboj?ts. ?o probl?mu var izrais?t nepareizu darb?bu Office 2003 programm?s. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, pielieto ??du atjaunin?jumu sist?m? tie?i p?c instal??anas Office SP3:
943452 Office 2003 kritisks atjaunin?jums

Instal?cijas deta?as

K? ieg?t un instal?t Office 2003 3. servisa pakotne

Office 2003 3. servisa pakotni, instal??anas instrukcijas un ievie?anas strat??iju, ir pieejams lejupiel?dei no Microsoft Download Center. Lai lejupiel?d?tu ?o servisa pakotni no Microsoft Download Center, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E25B7049-3E13-433B-B9D2-5E3C1132F206

Office 2003 3. servisa pakotne daudzvalodu lietot?ja interfeiss pakotne

Pilnu Office 2003 funkcionalit?ti, j?instal? Office 2003 3. servisa pakotne daudzvalodu lietot?ja interfeiss pakotne, ja lietojat Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack. Lejupiel?d?t Office 2003 3. servisa pakotne daudzvalodu lietot?ja interfeiss pakotni, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E6386D0D-954B-44A2-B8A1-E0F2E717D387

Inform?cija par no?em?anu

Nav nek?du iesp?ju, lai no?emtu ?o lejupiel?des failu, izmantojot Pievienot vai no?emt programmas Vad?bas pane?a vienum?. Lai no datora no?emtu Office 2003 SP3, ir j?no?em Office 2003. P?c tam p?rinstal?jiet Office 2003 no ori?in?l? Office 2003 kompaktdisku.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
873125Office 2003 produktu servisa pakotnes nevar no?emt

Noteik?ana, vai servisa pakotne ir instal?ta

servisa pakotne satur failus, kuru versijas, kas nor?d?ti ?aj? tabul?.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsVersija
Excel.exe11.0.8169.0
Winword.exe11.0.8169.0
Outlook.exe11.0.8169.0
Powerpnt.exe11.0.8169.0
Mso11.0.8172.0
Mspub.exe11.0.8166.0
Msaccess.exe11.0.8166.0
InfoPath.exe11.0.8165.0
Frontpg.exe11.0.8164.0
Piez?me. Jums nav instal?t servisa pakotni, ja izmantojat jaun?ku versiju failus, kas nor?d?ti tabul?.

Pla??ku inform?ciju par to, Noteik?ana j?su dator? ir instal?ts Office 2003 versiju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
821549K? p?rbaud?t versiju Office 2003 produktiem
Turkl?t ??di faili tiek instal?ti, instal?jot Office 2003 SP3.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
_jmpmenu.jsJmpmenug.jsOSA.exe
_preload.jsJpegim32. fltOutex.dll
Absncreq.xsnLatin1.SHPOutlacct.dll
Access.dllLccwiz.dllOutlctl.dll
Accwiz.dllLfcmp13n.dllOutllib.dll
Acmain11.chmLicense.lpkOutllibr.dll
Act3.SamLocaldv.dllOutlmime.dll
Act3r.SamLOOKUP.datOutlook.exe
Acwizrc.dllMapir.dllHol
Acwzlib.mdeMapisvc. infOutlph.dll
Acwzmain.mdeMCPS.dllOutlpia.dll
Acwztool.mdeMdigraph.dllOutlrpc.dll
Addrpars.dllMdiink.dllOutlvba.dll
Addrprsr.dllMdimon.dllOutlvbs.dll
Aer_1033.admMdippr.dllOutlwab.dll
Alrtintl.dllMdiui.dllOutlwvw.dll
Analys32.XLLMdivwctl.dllOwc10.dll
Arialn.ttfMf_iptoc.XMLOwc11.dll
Arialnb.ttfMigrate.dllOwc11pia.dll
Arialnbi.ttfMimedirOwci10.dll
Arialni.ttfMlcfg32.cplOwci11.dll
Assettrk.xsnMlshext.dllOwsclt.dll
Atpvbaen.xlaModhelp.dllOwssupp.dll
Authzax.dllMofl.dllPAB.Sam
AW.dllMor6int.dllPabr.Sam
Binder.dllMorph9.dllPenusa.dll
Bjablr32.dllMsaccess.exePerfrvw.xsn
Blnmgr.dllMsaexp30.dllPictim32. flt
Blnmgrps.dllMsain.dllPlaysnd.js
Bssym7.ttfMsb1core.dllPNG.dll
Calljs.jsMsb1enfr.ItsPng32. flt
Caml2xsl.xslMsb1fren.ItsPopupmsg.js
Cd_edit.xsnMsb1xtor.dllPowerpnt.exe
Cdlist.XMLMscal.ocxPp4x322.dll
Cdlmso.dllMscdm.dllPp7x32.dll
CDOMsconv97. dll atra?an?s vietuPpintl.dll
Cdrimp32MSDAIPP.dllPptpia.dll
Certintl.dllMsdapml.dllPptprtid.XML
Cgmimp32. fltMsdmeng.dllPptview.exe
Chgord.xsnMsdmine.dllPpvwintl.dll
Chkbrwsr.jsMsdmine.RLLPreload.js
Chkplugn.jsMse7.exePROFLWIZ.exe
Chngprop.htmMseintl.dllProject.xsn
Chngprop.jsMsgr3en.dllPrtf9.dll
Chngprr.jsMsgr3fr.dllPsom.dll
Chsettbl.ChrMsgr3fr.lexPstprx32.dll
Cnfnot32.exeMshy3es.dllPtxt9.dll
Contab32.dllMsimport.exePub6intl.dll
Customer.XMLMsjspp40.dllPubconv.dll
D_valid.XMLMsmapi32.dllPubpia.dll
D_valid.xsnMsmdcb80.dllPubtrap.dll
Dbquery.ASCMsmdgd80.dllPurchord.xsn
Dbregion.ASCMsmdun80.dllPurchreq.xsn
Delimdos.FAEMsmh.dllQryint32.dll
Delimr.FAEMso.ACLRecall.dll
Delimwin.FAEMsoRecovr32.cnv
Desksam.SamMSOAUTHRefedit.dll
Dfuicom.exeMsoautui.dllRefiebar.dll
Dlgsetp.dllMsocf.dllResume.xsn
Doflash.htmMsocfu.dllReverse.dll
Doflash.jsMsodcw.dllReview.fwp
JsMsoeuro.dllRICHED20
Dsitf.dllMsoHelp.exeRM.dll
Dssm.exeMsohtmed.exeRpt2dap.xsl
Dumpster.dllMsointlRpt2htm4.xsl
Dw20.exeMsolap80.dllRtfhtml.dll
Dwdcw20.dllMsolap80.RLLSaext.dll
Dwtrig20.exeMsolui80.dllSalesrpt.xsn
Emablt32.dllMsomse.dllSc2.Sam
Emsabp32.dllMsonsext.dllSc2r.Sam
Emsmdb32.dllMsorun.dllScanost.exe
Emsui32.dllMsostyle.dllScanpst.exe
Engdic.datMsosv.dllSchema.XML
Engidx.datMsosvabw.dllSchplus.Sam
Envelope.dllMsosvfbr.dllSchplusr.Sam
Envelopr.dllMsosvint.dllScnpst32.dll
Epsimp32. fltMsoutl.olbScnpst64.dll
Eqnedt32.exeMsoxev.dllSelfcert.exe
Eurotool.xlaMsoxmled.exeSendto.dll
Events.xsnMsoxmlmf.dllSeqchk10.dll
Excel.exeMspcore.dllSetlang.exe
Excelpia.dllMspfilt.dllSetText.js
Exchcsp.dllMspfltrs.dllSettxtfr.js
Exlprtid.XMLMspgimme.dllSettxtly.js
Exprptd.xsnMsplcres.dllSettxtsb.js
Exprpti.xsnMspocrdc.exeSettxttf.htm
Exptoows.dllMsppt.olbSettxttf.js
Exsec32.dllMspscan.exeSlintl.dll
Fb3c3e7d.000Mspst32.dllSnapview.exe
Fdate.dllMspub.exeSnapview. ocx
Finder.exeMSPUB.tlbSOA.dll
Fm20.dllMspview.exeSolver32.dll
Fm20enu.dllMsqry32.exeStatrpt.xsn
Fname.dllMsrtedit.dllStintl.dll
Form.dllMssh.dllStocks.dat
Formspia.dllMssp3en.lexStocks.XML
Fpconfig.XMLMssp3ena.lexStrings.js
Fpcutl.dllMssp3es.dllStslist.dll
Fpdb.dllMssp3es.lexStslisti.dll
Fpdbnet.CSMssp3fr.dllStsucres.dll
Fpdbrgn1.IncMssp3fr.lexStsupld.dll
Fpdbsat.dllMstag.tlbSUMIF.xla
Fpdtc.dllMstagpia.dllSwapimg.htm
Fpeditax.dllMsth3es.dllSwapimg.js
Fpedsat.dllMsth3es.lexSwapimgr.js
Fpencode.dllMsth3fr.dllTcarddtl.xsn
Fpepia.dllMsth3fr.lexTcardsmp.xsn
Fperson.dllMstintl.dllThocr.PSP
Fpexpsat.dllMstordb.exeThocrapi.dll
Fpext.msgMstore.exeTour.htm
Fpimpsat.dllMstores.dllTour.swf
Fplace.dllMswebcap.dllTransmgr.dll
Fplib.jsMSWord.olbTransmrr.dll
Fppia.dllMswrd832.cnvTwcutchr.dll
Fpsrvutl.dllMsxml5.dllTwcutlin.dll
Fputil.CSName.dllTwlay32.dll
Fputlsat.dllNewbrwsr.jsTworient.dll
Fpwec.dllNpoffice.dllTwrecc.dll
Fpwel.dllOballoon.dllTwrece.dll
Frontpg.exeOclean.dllTwrecs.dll
Fstock.dllOclncore.OPCTwstruct.dll
Funcres.xlaOclncust.OPCUcs20.dll
Gdiplus.dllOclnintl.OPCUcscribe.dll
Gdiplus.dllOcltint.dllUibasics.xsn
Gdiplus.dllOcrhc.datUnbind.exe
Getobj.jsOcrps.dllUnbind10.dll
Gifimp32. fltOcrvc.datUnpack.exe
Gotourl.jsODBC.SamUsp10.dll
Graph.exeOdbcr.SamUtility.mda
Graphpia.dllOFFCLN.exeVbaac10.chm
GRINTL32Office.dllBibliot?kas VBE6. dll
Html32.cnvOffice.XMLVbe6intl.dll
Htmlchkr.dllOinfo11.ocxVbidepia.dll
Htmlcsat.dllOinfop11.exeVendinfo.xsn
Ieawsdc.dllOinfop11.mofVtdscsat.dll
Ietag.dllOinfos11.dllVtforsat.dll
ImpmailOIS.exeVtidb.exe
Index. htmOisapp.dllVtidbsat.dll
Infintl.dllOisctrl.dllVtidisc.exe
Infmain.chmOisgraph.dllVtiform.exe
InfoPath.cfgOisintl.dllVtipres.exe
InfoPath.exeOL.SamVtpresat.dll
InfoPath.PIPOladd.FAEWcag1_0.XML
Infref.chmOladdr.FAEWeblog.fwp
Inftoc.XMLOlappt.FAEWfchost.dll
Inlaunch.dllOlapptr.FAEWinword.exe
Inreftoc.XMLOlapuir.RLLWordpia.dll
Intlband.htmOlctlpia.dllWpequ532.dll
Intldate.dllOljrnl.FAEWpft532.cnv
Invoiced.xsnOljrnlr.FAEWpft632.cnv
Invoices.xsnOlkfstub.dllWpgimp32. flt
Invreq.xsnOlkprtid.XMLWrd6er32.cnv
Ipathpia.dllOlmail.FAEWrdprtid.XML
Ipclrwrp.dllOlmailr.FAEWrongver.XML
Ipclrwrp.dllOlnote.FAEWwintl.dll
Ipdmctrl.dllOlnoter.FAEXfile.PSP
Ipmain11.AWOlr.SamXimage3b.dll
Ipmain11.chmOltask.FAEXlintl32.dll
Iptoc.XMLOltaskr.FAEXlmain11.chm
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXlslicer.dll
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXocr3.PSP
Jfont.datOpw11usr.iniXpage3c.dll
Jmpmenu.jsOrg97.SamXscan32.dat
Jmpmenug.htmOrg97r.SamXscan32.PSP

Inform?cija administratoriem par papla?in?jumu. MSP failus

P?rvaldes servisa pakotne sast?v no pilna faila Microsoft Windows Installer fails (ar faila papla?in?jumu. MSP), kas ir ievietoti pa?izpletes izpild?maj? fail?. ?aj? servisa pakotn? ir sadal?tas ??di papla?in?jumu. MSP faili:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Nosaukuma, faila papla?in?jumu. MSPApraksts
Mainsp3.MSPAttiecas uz Office 2003
Owc11sp3.MSPOffice 2003 Web komponentu sak?ms
Owc102003sp3.MSPOffice XP Web komponentu sak?ms

L?dzek?us administratoriem p?rinstal?t specifiskiem komponentiem

Ja atjaunin?siet administrat?v?s instal??anas punktu un recache un p?rinstal?t programmu Microsoft Office OneNote 2003 klienta dator?, palaidiet komandu rind?, kas ietver P?RINSTAL?JIET = [l?dzek?u saraksts] ?pa?ums. ?is rekviz?ts nosaka, vai v?laties p?rinstal?t ?pa?iem komponentiem Office 2003 no administrat?v?s att?lu. Office 2003 SP3, v?rt?ba [l?dzek?u saraksts] rekviz?ts ir ??di:
P?RINSTAL?JIET = VISAS
S?ki izstr?d?tas proced?ras, kas ir paskaidrots, k? atjaunin?t att?ls administrat?v?s un k? atjaunin?t klienta datoriem, skatiet sada?? "Atjaunin??ana klientiem patched administrat?vo att?lu no" t?m? "Izplatot Office 2003 produktu atjaunin?jumi". Lai apskat?tu t?mu "Izplatot Office 2003 produktu atjaunin?jumi", apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://Office.Microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402381033.aspx
Microsoft Office Desktop Applications TechCenter satur jaun?k?s administrat?vo atjaunin?jumu un strat??isko izv?r?anas resursus vis?s Office versij?s. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet.Microsoft.com/Office/bb267346.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 923618 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 30. maijs - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
  • Microsoft Office pamatizdevums 2003
  • Microsoft Office Access 2003
  • Microsoft Office Access 2003 Runtime
  • Microsoft Office InfoPath 2003
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Publisher 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner atdownload kbqfe kbdownload kbupdate kbfix kbmt KB923618 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 923618

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com