K? instal?t Microsoft Office sader?bas pakotni, lai var?tu atv?rt un saglab?t Office Open XML form?tus vec?k?s Microsoft Office versij?s

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 923505 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Korpor?cija Microsoft ir pievienojusi jaunus Office Open XML form?tus ??d?m Microsoft Office 2007. gada sist?mas un Microsoft Office 2010. gada sist?mas programm?m:
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office PowerPoint
 • Microsoft Office Word
Ir pieejama sader?bas pakotne, kas ?auj Office Open XML form?tus atv?rt un saglab?t vec?k?s Microsoft Office versij?s. 

Sader?bas pakotni var instal?t datoros, kuros ir Microsoft Office 2003 programmas, Microsoft Office XP programmas vai Microsoft Office 2000 programmas. P?c sader?bas pakotnes instal??anas var atv?rt, redi??t, saglab?t un izveidot Office Open XML form?tu failus.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datora lietot?jiem.Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.

K? instal?t sader?bas pakotni

Lai instal?tu sader?bas pakotni programmu komplekt? Office XP vai Office 2003, vispirms atjauniniet Office un p?c tam instal?jiet sader?bas pakotni.

Programmu komplektam Office 2000 nav atjaunin?jumu, kas b?tu j?instal? pirms sader?bas pakotnes instal??anas. Varat izlaist 1. darb?bu un turpin?t ar 2. darb?bu.

1. darb?ba. Apmekl?jiet Microsoft atjaunin??anas vietni

Windows Vista vai Windows 7

 1. Noklik??iniet uz pogas S?kt, noklik??iniet uz Visas programmas un p?c tam noklik??iniet uz Windows atjaunin??ana.
 2. Microsoft atjaunin??ana p?rbaud?s datoru, lai noteiktu, vai sist?ma Microsoft Windows un citas Microsoft programmas ir atjaunin?tas.
 3. Ja sist?ma Windows vai citas Microsoft programmas, kas darbojas dator?, nav atjaunin?tas, jums tiks pied?v?ts instal?t jaun?kos atjaunin?jumus. Noklik??iniet uz Instal?t.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Var tikt piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums. Ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.

Windows XP

 1. Apmekl?jiet ?o Microsoft atjaunin??anas vietni:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=en-us
 2. Noklik??iniet uz Ekspresjaunin??ana. Microsoft atjaunin??ana sken?s datoru, lai noteiktu, vai sist?ma Microsoft Windows un citas Microsoft programmas ir atjaunin?tas.
 3. Ja sist?ma Windows vai citas Microsoft programmas, kas darbojas dator?, nav atjaunin?tas, jums tiks pied?v?ts instal?t jaun?kos atjaunin?jumus. Noklik??iniet uz Instal?t atjaunin?jumus.

2. darb?ba. Lejupiel?d?jiet sader?bas pakotni

 1. Apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=lv&FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466
 2. Kad atveras programmu Word, Excel un PowerPoint 2007. gada versijas failu form?tu Microsoft Office sader?bas pakotnes Web lapa, noklik??iniet uz Lejupiel?d?t.

3. darb?ba. Instal?jiet sader?bas pakotni

Lai to paveiktu, izpildiet turpm?k?s darb?bas atbilsto?i tai sist?mas Windows versijai, kas darbojas j?su dator?.

Windows Vista

 1. Noklik??iniet uz Palaist.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Var tikt piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums. Ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 2. Kad tiek par?d?ts aicin?jums palaist programmat?ru, noklik??iniet uz Palaist.
 3. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Noklik??iniet ?eit, lai akcept?tu Microsoft programmat?ras licences noteikumus un p?c tam noklik??iniet uz Turpin?t.
 4. Noklik??iniet uz Labi.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Var tikt piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums. Ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 5. Kad sader?bas pakotne ir uzinstal?ta, noklik??iniet uz Labi.

Windows XP

 1. Divas reizes noklik??iniet uz Palaist.
 2. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Noklik??iniet ?eit, lai akcept?tu Microsoft programmat?ras licences noteikumus un p?c tam noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Noklik??iniet uz Labi.
 4. Kad sader?bas pakotne ir uzinstal?ta, noklik??iniet uz Labi.

4. darb?ba. V?lreiz apmekl?jiet Microsoft atjaunin??anas vietni

Lai p?rbaud?tu, vai jums ir visi jaun?kie sader?bas pakotnes atjaunin?jumi, v?lreiz apmekl?jiet Microsoft atjaunin??anas vietni:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=en-us
Microsoft atjaunin??ana sken?s datoru, lai noteiktu, vai sist?ma Microsoft Windows un citas Microsoft programmas ir atjaunin?tas. Ja sist?ma Windows vai citas Microsoft programmas, kas darbojas dator?, ir atjaunin?tas, jums netiks pied?v?ts instal?t jaun?kos atjaunin?jumus.

K? p?rbaud?t, vai sader?bas pakotne dator? ir instal?ta

Lai to noteiktu, izpildiet turpm?k?s darb?bas atbilsto?i tai sist?mas Windows versijai, kas darbojas j?su dator?.

Sist?ma Windows Vista vai Windows 7

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  .
 2. Lodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet appwiz.cpl un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. P?rbaudiet, vai sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas un atjaunin?jumi atrodas "Sader?bas pakotne sist?mai Microsoft Office 2007".

Windows XP

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. P?rbaudiet, vai sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas un atjaunin?jumi atrodas "Sader?bas pakotne sist?mai Microsoft Office 2007".

L?dz?gas probl?mas un risin?jumi

Var rasties probl?mas, ja datora programmat?ra nav piln?b? atjaunin?ta, lai b?tu sader?ga ar Office Open XML form?tiem un izmai??m, kas veiktas Microsoft Office programm?s p?c sader?bas pakotnes instal??anas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??m probl?m?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
924074 K? atv?rt un saglab?t programmas Word, Excel un PowerPoint 2007 vai 2010 failus vec?k?s Office programmu versij?s

Rekviz?ti

Raksta ID: 923505 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. septembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Word 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbceip kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB923505

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com