Poruka o gre?ci koju dobijate kada pokrenete ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Vista kada promenite SATA re?im disk jedinice sa koje se pokre?e ra?unar: ?STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 922976 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Razmotrite slede?i slu?aj. U pode?avanju BIOS-a na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows 7 ili Windows Vista menjate Serial Advanced Technology Attachment (SATA) re?im disk jedinice sa koje se pokre?e ra?unar i koristite Advanced Host Controller Interface (AHCI) specifikaciju ili RAID funkcije. Zatim ponovo pokre?ete ra?unar. U ovom slu?aju dobijate slede?u poruku o gre?ci:
STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE

UZROK

Ovaj problem se javlja ako je u operativnom sistemu Windows 7 i Windows Vista onemogu?en upravlja?ki program diska. Ovaj upravlja?ki program mora da se omogu?i pre nego ?to promenite SATA/RAID re?im disk jedinice sa koje se pokre?e ra?unar.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50470

Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste sami re?ili ovaj problem, omogu?ite AHCI upravlja?ki program u registratoru pre nego ?to promenite SATA re?im disk jedinice za pokretanje sistema. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve programe koji rade pod operativnim sistemom Windows.
 2. Kliknite na dugme Start, otkucajte regedit u polju Zapo?ni pretragu, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Ako se pojavi dijalog Kontrola korisni?kog naloga, kliknite na dugme Nastavi.
 4. Prona?ite neki od slede?ih potklju?eva registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
 5. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Start u koloni Ime, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 0 i kliknite na dugme U redu.
 7. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste zatvorili alatku ?Ure?iva? registratora?.

DODATNE INFORMACIJE

Tokom procesa instalacije operativnog sistema Windows 7 ili Windows Vista, svi upravlja?ki programi skladi?ta koji se ne koriste su onemogu?eni. Ovo pona?anje ubrzava proces pokretanja operativnog sistema. Kada promenite disk jedinicu sa koje se pokre?e ra?unar u upravlja?ki program koji je bio onemogu?en, morate da omogu?ite novi upravlja?ki program pre nego ?to promenite konfiguraciju hardvera.

Na primer, pretpostavimo da instalirate operativni sistem Windows Vista ili Windows 7 na ra?unaru koji sadr?i kontroler koji koristi upravlja?ki program Pciide.sys. Kasnije, menjate SATA re?im u AHCI. Zato disk jedinica mora odmah da u?ita upravlja?ki program Msahci.sys. Me?utim, morate da omogu?ite upravlja?ki program Msahci.sys pre nego ?to izvr?ite ovu promenu.

Ovaj problem uti?e samo na disk jedinicu sa koje se pokre?e ra?unar. Ako disk jedinica koju menjate nije disk jedinica sa koje se pokre?e ra?unar, ovaj problem se ne javlja.

AHCI obezbe?uje nekoliko funkcija za SATA ure?aje. One obuhvataju funkcionalnost priklju?ivanja u toku rada i funkcionalnost upravljanja napajanjem. Za vi?e informacija o AHCI specifikaciji posetite slede?u Intel Veb lokaciju:
http://www.intel.com/technology/serialata/ahci.htm
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a. Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 922976 - Poslednji pregled: 23. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbhardware kberrmsg kbexpertiseinter kbprb kbfixme kbmsifixme KB922976

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com