Pakeitus ?krovimo disko SATA re?im?, paleid?iant kompiuter? su ?Windows 7? arba ?Windows Vista? parodomas klaidos prane?imas: ?STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 922976 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?sivaizduokite toki? situacij?: kompiuterio su ?Microsoft Windows 7? arba ?Windows Vista? BIOS s?rankoje pakei?iate ?krovimo disko nuosekliojo moderni?j? technologij? prid?jimo (SATA) re?im?, kad b?t? naudojama i?pl?stin?s pagrindinio kompiuterio valdiklio s?sajos (AHCI) specifikacija arba RAID funkcijos. Tada galite i? naujo paleisti kompiuter?. Tokiu atveju parodomas ?is klaidos prane?imas:
STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE

PRIE?ASTIS

Taip ?vyksta, jei disko tvarkykl? sistemoje ?Windows 7? ir ?Windows Vista? yra i?jungta. ?i tvarkykl? turi b?ti ?galinta prie? pakei?iant ?krovimo disko SATA / RAID re?im?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50470

Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? taisym? ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad j? gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Jei norite ?i? problem? i?spr?sti savaranki?kai, prie? pakeisdami ?krovimo disko SATA re?im? registre ?galinkite AHCI tvarkykl?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. U?darykite visas ?Windows? programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, ?ra?ykite regedit lauke Prad?ti ie?k?, tada paspauskite ENTER.
 3. Jei parodomas dialogo langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, spustel?kite T?sti.
 4. Raskite ir spustel?kite vien? i? ?i? dalini? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
 5. De?in?je srityje de?iniuoju pel?s mygtuku stulpelyje Pavadinimas spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Keisti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 0, tada spustel?kite Gerai.
 7. Nor?dami u?daryti registro rengykl? meniu Failas spustel?kite I?eiti.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Diegiant ?Windows 7? arba ?Windows Vista? visos nenaudojamos saugykl? tvarkykl?s yra i?jungiamos. Taip paspartinamas operacin?s sistemos paleisties procesas. Pakeit? ?krovimo disk? ? i?jungt? tvarkykl?, prie? keisdami aparat?ros konfig?racij? turite ?galinti nauj? tvarkykl?.

Pavyzd?iui, tarkime, ?Windows Vista? arba ?Windows 7? ?diegiate kompiuteryje, kuriame yra valdiklis, naudojantis tvarkykl? ?Pciide.sys?. V?liau pakei?iate SATA re?im? ? AHCI. Taigi diskas dabar turi ?kelti tvarkykl? ?Msahci.sys?. Ta?iau tvarkykl? ?Msahci.sys? turite ?galinti prie? atlikdami ?? pakeitim?.

?i problema turi ?takos tik ?krovimo diskui. Jei pakeistas diskas n?ra ?krovimo diskas, ?i problema nekils.

AHCI suteikia galimyb? SATA ?renginiuose naudotis keliomis funkcijomis. Tarp j? ? kar?tojo prijungimo ir energijos vartojimo valdymo funkcijomis. Daugiau informacijos apie AHCI specifikacij? rasite apsilank? ?ioje ?Intel? svetain?je:
http://www.intel.com/technology/serialata/ahci.htm
?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo. Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 922976 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbhardware kberrmsg kbexpertiseinter kbprb kbfixme kbmsifixme KB922976

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com