Dobijate poruku o gre?ci pri poku?aju da otvorite tip datoteke koji blokiraju postavke smernica registratora u programu Excel 2010, Excel 2007 ili Excel 2003

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 922848 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da otvorite datoteku koja je sa?uvana u Microsoft Excel formatu, ona se ne otvara. Pored toga, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Poku?avate da otvorite tip datoteke koji blokira postavka smernica registratora.

Poku?avate da otvorite tip datoteke <<Tip datoteke>> koji blokiraju postavke blokiranja datoteke u centru za pouzdanost.
Ako dobijete sli?nu poruku o gre?ci kada poku?ate da sa?uvate datoteku, pogledajte slede?i ?lanak Microsoft baze znanja:
945797 Dobijate poruku o gre?ci pri poku?aju da sa?uvate tip datoteke koji blokiraju postavke smernica registratora u programu Excel 2007 ili Excel 2003

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako je administrator ograni?io tipove prezentacija koje mo?ete otvoriti u programu Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 ili Microsoft Office Excel 2003. Administrator mo?e da postavi klju? registratora tako da ograni?ava ovu funkcionalnost.

Slede?i tipovi datoteka podrazumevano su blokirani u programu Excel 2010:
 • Excel 4 radne sveske
 • Excel 4 radni listovi
 • Excel 3 radni listovi
 • Excel 2 radni listovi
 • Excel 4 listovi sa makroima i datotekama programskih dodataka
 • Excel 3 listovi sa makroima i datotekama programskih dodataka
 • Excel 2 listovi sa makroima i datotekama programskih dodataka
Za Excel 2010, klju? registratora se mo?e postaviti u administrativnim predlo?cima za sistem Office 2010. Vi?e informacija potra?ite u pododeljku ?Excel 2010? odeljka ?Vi?e informacija?.

Za Excel 2007, klju? registratora se mo?e postaviti u administrativnim predlo?cima za sistem Office 2007. Vi?e informacija potra?ite u pododeljku ?Excel 2007? odeljka ?Vi?e informacija?.

Za Excel 2003, ispravka 933666 omogu?ava administratoru da blokira mogu?nost ?uvanja ili otvaranja datoteka u programu Excel 2003. Vi?e informacija potra?ite u pododeljku ?Excel 2003? odeljka ?Vi?e informacija?.

Slede?e datoteke se blokiraju u sistemu Microsoft Office 2003 servisni paket 3:
 • Microsoft Excel 4.0 grafikoni (.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
938810 Informacije o odre?enim tipovima datoteka koji su blokirani posle instalacije Office 2003 servisnog paketa 3

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neku od slede?ih radnji:
 • U programu Excel 2010, ograni?enje otvaranja datoteke se mo?e ukloniti slede?im dolenavedenim koracima.
  1. Izaberite karticu Datoteka.
  2. U okviru Pomo? izaberite stavku Opcije.
  3. Izaberite stavku Centar za pouzdanost i kliknite na dugme Postavke centra za pouzdanost.
  4. U okviru ?Centar za pouzdanost? izaberite stavku Postavke blokiranja datoteke.
  5. Da biste dozvolili otvaranje blokirane datoteke, kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu za taj tip datoteke.
  6. Kliknite dvaput na dugme U redu.
  Pored ovih koraka, mo?ete premestiti datoteku na pouzdanu lokaciju da biste izmenili postavke smernica registratora.
 • Ako u programu Excel 2007 datoteku koju ?elite da otvorite smatrate pouzdanom, mo?ete da je premestite na pouzdanu lokaciju da biste izmenili postavke smernica registratora.

  Vi?e informacija o kreiranju, uklanjanju ili promeni pouzdane lokacije za datoteke potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
  http://office.microsoft.com/en-us/help/HA100319991033.aspx
 • U programu Excel 2003 ne postoje pouzdane lokacije. Mo?ete kreirati lokaciju izuzetaka da biste izmenili postavke smernica registratora. Da biste kreirali lokaciju izuzetaka, sledite ove korake:
  1. Iza?ite iz programa Excel 2003.
  2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  3. Prona?ite neki od slede?ih potklju?eva registratora i kliknite na njega da biste ga izabrali:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common


   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  5. Otkucajte OICEExemptions za ime klju?a.
  6. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Vrednost niske.
  7. Otkucajte ime niske, a zatim pritisnite taster ENTER. Na primer, otkucajte ExemptDirectory.
  8. Kliknite desnim tasterom mi?a na ime niske koje ste otkucali u 7. koraku i izaberite stavku Izmeni.
  9. U polju Podaci o vrednosti otkucajte putanju direktorijuma u kojem se nalazi datoteka i kliknite na dugme U redu.

   Napomena Morate kreirati fasciklu. Potfascikle se ne izuzimaju automatski. Za sve dodatne fascikle za koje biste ?eleli da napravite izuzetak ponovite korake od 6 do 9.
  10. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste napustili alatku ?Ure?iva? registratora?.
 • Obratite se administratoru sistema da biste promenili postavku smernica grupe.

DODATNE INFORMACIJE

Excel 2010

Da bi ograni?io tipove datoteka koje mo?ete otvoriti ili sa?uvati u programu Excel 2010, administrator mo?e koristiti administrativne predlo?ke sistema Office 2010 za konfigurisanje registratora na ra?unaru klijenta. Napomene

Excel 2007

Da bi ograni?io tipove datoteka koje mo?ete otvoriti u programu Excel 2007, administrator mo?e koristiti administrativne predlo?ke sistema Office 2007 za konfigurisanje registratora na ra?unaru klijenta.

Slede?a tabela sadr?i DWORD imena koja administrator mo?e dodati u registrator kako bi ograni?io odre?ene tipove datoteka pomo?u potklju?a FileOpenBlock. Pored toga, tabela sadr?i odgovaraju?e tipove datoteka koji su ograni?eni.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
DWORD imeTipovi datoteka koji su ograni?eni
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)
Napomene

Excel 2003

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Administrator mo?e da ograni?i tipove datoteka koje mo?ete otvoriti ili sa?uvati u programu Excel 2003. Ova mogu?nost nije bila obezbe?ena u sistemu Microsoft Office 2003 kada je prvobitno objavljen. Da biste ograni?ili tipove datoteka koji se mogu otvoriti u programu Excel 2003, instalirajte bezbednosnu ispravku 933666.

Da biste dobili vi?e informacija o bezbednosnoj ispravci 933666, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
933666 Opis bezbednosne ispravke za Excel 2003: 08.05.2007.

Da bi ograni?io tipove datoteka koje mo?ete otvoriti u programu Excel 2003, administrator mo?e da koristi neki od slede?ih metoda:
 • Kori??enje a?uriranih administrativnih predlo?aka sistema Office 2003 za konfigurisanje registratora na ra?unaru klijenta.
 • Izmena registratora putem dodavanja postavke klju?a registratora na ra?unaru klijenta. Da biste preuzeli administrativni predlo?ak (ADM) sistema Office 2003 servisni paket 3, OPA-ove i ispravku Explain Text, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA8BC720-EDC2-479B-B115-5ABB70B3F490&displaylang=en
Slede?a tabela sadr?i DWORD imena koja administrator mo?e dodati u registrator kako bi ograni?io odre?ene tipove datoteka pomo?u potklju?a FileOpenBlock. Pored toga, tabela sadr?i odgovaraju?e tipove datoteka koji su ograni?eni.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
DWORD imeTipovi datoteka koji su ograni?eni
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
KonvertoriSvi formati datoteke dostupni su pomo?u konvertora teksta (uklju?uju?i Office Compatibility Pack)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesDatoteke Microsoft Excel 4.0 grafikona (.xlc) (Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (.dbf) datoteke (Office 2003 SP3)
Da biste omogu?ili postavke potklju?a FileOpenBlock, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz programa Excel.
 2. Ako koristite Excel 2003, instalirajte bezbednosnu ispravku 933666 ako nije instalirana, a zatim pre?ite na 3. korak. Ako koristite Excel 2007, pre?ite na 3. korak.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Prona?ite neki od slede?ih potklju?eva registratora i kliknite na njega da biste ga izabrali:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Ako potklju? FileOpenBlock ne postoji, sledite ove korake da biste ga kreirali:
  1. Kliknite da biste izabrali potklju? Bezbednost.
  2. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
  3. Otkucajte FileOpenBlock i pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 6. Otkucajte DWORD ime koje ?elite da ograni?ite, a zatim pritisnite taster ENTER. Na primer, otkucajte BinaryFiles.
 7. Kliknite desnim tasterom mi?a na DWORD ime koje ste otkucali u 6. koraku, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 8. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
 9. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste napustili alatku ?Ure?iva? registratora?.
Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
945797 Dobijate poruku o gre?ci pri poku?aju da sa?uvate tip datoteke koji blokiraju postavke smernica registratora u programu Excel 2007 ili Excel 2003

Svojstva

Identifikator ?lanka: 922848 - Poslednji pregled: 18. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Klju?ne re?i: 
kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB922848

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com