M??inot atv?rt faila tipu, ko programm? Excel 2010, Excel 2007 vai Excel 2003 ir blo??ju?i re?istra politikas iestat?jumi, tiek par?d?ts k??das zi?ojums

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 922848 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot atv?rt failu, kas tika saglab?ts Microsoft Excel form?t?, fails netiek atv?rts. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
J?s m??in?t atv?rt faila tipu, ko ir blo??jis re?istra politikas iestat?jums.

J?s m??in?t atv?rt faila tipu <<Faila tips>>, ko ir blo??ju?i dro??bas kontroles centra failu blo???anas iestat?jumi.
Ja tiek par?d?ts l?dz?gs k??das zi?ojums, m??inot saglab?t failu, lasiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
945797 M??inot saglab?t faila tipu, ko ir blo??ju?i re?istra politikas iestat?jumi programm? Excel 2007 vai Excel 2003, tiek r?d?ts k??das zi?ojums

IEMESLS

?? probl?ma, iesp?jams, rodas, ja administrators ir ierobe?ojis failu tipus, ko varat atv?rt vai saglab?t programm? Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 vai Microsoft Office Excel 2003. Lai to izdar?tu, administrators var iestat?t re?istra atsl?gu ??s funkcionalit?tes ierobe?o?anai.

P?c noklus?juma programm? Excel 2010 ir blo??ti ??di failu tipi:
 • Excel 4 darbgr?matas
 • Excel 4 darblapas
 • Excel 3 darblapas
 • Excel 2 darblapas
 • Excel 4 makro lapas un pievienojumprogrammu faili
 • Excel 3 makro lapas un pievienojumprogrammu faili
 • Excel 2 makro lapas un pievienojumprogrammu faili
Programmai Excel 2010 re?istra atsl?gu var iestat?t Office 2010. gada sist?mas administrat?vaj?s veidn?s. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?as "Papildinform?cija" apak?sada?u "Excel 2010".

Programmai Excel 2007 re?istra atsl?gu var iestat?t Office 2007. gada sist?mas administrat?vaj?s veidn?s. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?as "Papildinform?cija" apak?sada?u "Excel 2007".

Programmai Excel 2003 atjaunin?jums 933666 ?auj administratoram blo??t iesp?ju saglab?t vai atv?rt failus programm? Excel 2003. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?as "Papildinform?cija" apak?sada?u "Excel 2003".

Microsoft Office 2003 3. servisa pakotn? p?c noklus?juma tiek blo??ti ??di faili:
 • Microsoft Excel 4.0 diagrammas (.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
938810 Inform?cija par noteiktiem failu form?tiem, kas blo??ti p?c sist?mas Office 2003 3. servisa pakotnes instal??anas

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet vienu no ??m darb?b?m.
 • Programm? Excel 2010 faila atv?r?anas ierobe?ojumu var no?emt, veicot t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz cilnes Fails.
  2. Sada?? Pal?dz?ba noklik??iniet uz Opcijas.
  3. Noklik??iniet uz Dro??bas kontroles centrs un p?c tam noklik??iniet uz Dro??bas kontroles centra iestat?jumi.
  4. Dro??bas kontroles centr? noklik??iniet uz Failu blo???anas iestat?jumi.
  5. Lai at?autu blo??ta faila atv?r?anu, noklik??iniet, lai not?r?tu ?? failu tipa izv?les r?ti?u.
  6. Divreiz noklik??iniet uz Labi.
  Papildus ??m darb?b?m varat apiet re?istra politikas iestat?jumus, p?rvietojot failu uz uzticamu atra?an?s vietu.
 • Ja uzticaties failam, kuru v?laties atv?rt, programm? Excel 2007 varat p?rvietot failu uz uzticamu atra?an?s vietu, lai apietu re?istra politikas iestat?jumus.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot, no?emt vai main?t failu atra?an?s vietu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://office.microsoft.com/lv-lv/word-help/create-remove-or-change-a-trusted-location-for-your-files-HA010031999.aspx
 • Programm? Excel 2003 nav uzticamu atra?an?s vietu. Varat izveidot atbr?votu atra?an?s vietu, lai apietu re?istra politikas iestat?jumus. Lai izveidotu atbr?votu atra?an?s vietu, izpildiet ??s darb?bas:
  1. Aizveriet programmu Excel 2003.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Atrodiet vienu no ??m re?istra apak?atsl?g?m un noklik??iniet uz t?s, lai ?o re?istra apak?atsl?gu atlas?tu:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common


   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
  5. Atsl?gas nosaukumam ierakstiet OICEExemptions.
  6. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Virknes v?rt?ba.
  7. Ierakstiet virknes nosaukumu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Piem?ram, ierakstiet ExemptDirectory.
  8. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz 7. darb?b? ierakst?t?s virknes nosaukuma un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
  9. Lodzi?? V?rt?bas dati ierakstiet faila direktorija ce?u un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Piez?me. ?? mape ir j?izveido. Apak?mapes netiek autom?tiski atbr?votas. Jebk?d?m papildu map?m, kuras v?laties atbr?vot, atk?rtojiet no 6. l?dz 9. darb?bai.
  10. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet, lai izietu no re?istra redaktora.
 • Sazinieties ar sist?mas administratoru, lai main?tu politikas iestat?jumu.

PAPILDINDORM?CIJA

Excel 2010

Lai ierobe?otu to failu tipus, kurus varat atv?rt vai saglab?t programm? Excel 2010, administrators var izmantot Office 2010. gada sist?mas administrat?v?s veidnes re?istra konfigur??anai klientdator?. Piez?mes.

Excel 2007

Lai ierobe?otu to failu tipus, kurus varat atv?rt vai saglab?t programm? Excel 2007, administrators var izmantot Office 2007. gada sist?mas administrat?v?s veidnes re?istra konfigur??anai klientdator?.

T?l?k nor?d?taj? tabul? nor?d?ti DWORD nosaukumi, kurus administrators var pievienot re?istram, lai ierobe?otu noteiktus failu tipus, izmantojot apak?atsl?gu FileOpenBlock. Turkl?t tabul? ietverti ar? atbilsto?ie failu tipi, kas ir ierobe?oti.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
DWORD nosaukumsIerobe?otie failu tipi
Open Xml faili.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Bin?rie 12 faili.xlsb
Bin?rie faili.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
Html un Xmlss faili.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
Xml faili.xml
Difa un Sylk faili.dif, .slk
Teksta faili.txt, .csv, .prn
Xll faili.xll (.dll)
Piez?mes.

Excel 2003

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Administrators var ierobe?ot to failu tipus, kurus varat atv?rt programm? Excel 2003. ?? iesp?ja nebija nodro?in?ta programmas Microsoft Office 2003 s?kotn?j? laidien?. Lai ierobe?otu to failu tipus, kurus var atv?rt programm? Excel 2003, instal?jiet dro??bas atjaunin?jumu 933666.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par dro??bas atjaunin?jumu 933666, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
933666 Programmas Excel 2003 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2007. gada 8. maijs

Lai ierobe?otu to failu tipus, kurus var atv?rt programm? Excel 2003, administrators var izmantot vienu no ??m metod?m:
 • Izmantot atjaunin?tas sist?mas Office 2003 administrat?v?s veidnes, lai konfigur?tu re?istru klientdator?.
 • Modific?t re?istru, pievienojot re?istra atsl?gas iestat?jumu klientdator?. Lai lejupiel?d?tu sist?mas Office 2003 3. servisa pakotnes administrat?vo veidni (ADM), OPA un izskaidrojo?? teksta atjaunin?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA8BC720-EDC2-479B-B115-5ABB70B3F490&displaylang=en
T?l?k nor?d?taj? tabul? nor?d?ti DWORD nosaukumi, kurus administrators var pievienot re?istram, lai ierobe?otu noteiktus failu tipus, izmantojot apak?atsl?gu FileOpenBlock. Turkl?t tabul? ietverti ar? atbilsto?ie failu tipi, kas ir ierobe?oti.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
DWORD nosaukumsIerobe?otie failu tipi
Bin?rie faili.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
Html un Xmlss faili.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
Xml faili.xml
Difa un Sylk faili.dif, .slk
Teksta faili.txt, .csv, .prn
Xll faili.xll
KonvertoriVisi failu form?ti, kas pieejami, izmantojot teksta konvertoru (tostarp Office sader?bas pakotne)
Datu b?zes un datu avota faili.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
Lotus un Quattro faili.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
Mantotie bin?rie failiMicrosoft Excel 4.0 diagrammu (.xlc) faili (Office 2003 SP3)
Mantotie datu b?zes un datu avota failiDBF 2 (dBASE II) (.dbf) faili (Office 2003 SP3)
Lai iesp?jotu apak?atsl?gas FileOpenBlock iestat?jumus, veiciet ??s darb?bas:
 1. Aizveriet programmu Excel.
 2. Ja dator? darbojas programma Excel 2003, instal?jiet dro??bas atjaunin?jumu 933666, ja tas nav instal?ts, un p?c tam p?rejiet pie 3. darb?bas. Ja dator? programma Excel 2007, p?rejiet uz 3. darb?bu.
 3. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Atrodiet vienu no ??m re?istra apak?atsl?g?m un noklik??iniet uz t?s, lai to atlas?tu:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Ja apak?atsl?ga FileOpenBlock nepast?v, veiciet ??s darb?bas, lai to izveidotu:
  1. Noklik??iniet, lai atlas?tu apak?atsl?gu Dro??ba.
  2. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
  3. Ierakstiet FileOpenBlock un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 6. Ierakstiet DWORD nosaukumu, kuru v?laties ierobe?ot, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Piem?ram, rakstiet BinaryFiles.
 7. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz DWORD nosaukuma, kuru ierakst?j?t 6. darb?b?, un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 8. Lodzi?? V?rt?bas dati ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 9. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet, lai izietu no re?istra redaktora.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
945797 M??inot saglab?t faila tipu, ko ir blo??ju?i re?istra politikas iestat?jumi programm? Excel 2007 vai Excel 2003, tiek r?d?ts k??das zi?ojums

Rekviz?ti

Raksta ID: 922848 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB922848

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com