Kai programoje ?Excel 2010?, ?Excel 2007? arba ?Excel 2003? bandote atidaryti tam tikro tipo fail?, kuris u?blokuotas naudojant registro strategijos parametrus, parodomas klaidos prane?imas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 922848 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandant atidaryti fail?, kuris ?ra?ytas naudojant ?Microsoft Excel? format?, failas neatidaromas. Be to, parodomas ?is klaidos prane?imas:
Bandote atidaryti tam tikro tipo fail?, kuris yra u?blokuotas pagal m?s? registro strategijos parametr?.

Bandote atidaryti <<Failo tipas>> tipo fail?, kuris u?blokuotas naudojant patikimumo centro fail? blokavimo parametrus.
Jei parodomas pana?us klaidos prane?imas, kai bandote ?ra?yti fail?, per?i?r?kite toliau pateikiam? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
945797 Parodomas klaidos prane?imas, kai programoje ?Excel 2007? arba ?Excel 2003? bandote ?ra?yti tam tikro tipo fail?, kuris buvo u?blokuotas naudojant registro strategijos parametrus

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei administratorius apribojo programos ?Microsoft Office Excel 2010?, ?Microsoft Office Excel 2007? arba ?Microsoft Office Excel 2003? fail? atidarym?. Nor?damas tai padaryti, administratorius gali nustatyti registro rakt? ir apriboti ?i? funkcij?.

Pagal numatytuosius parametrus programoje ?Excel 2010? blokuojami ?i? tip? failai:
 • ?Excel 4? darbaknyg?s
 • ?Excel 4? darbalapiai
 • ?Excel 3? darbalapiai
 • ?Excel 2? darbalapiai
 • ?Excel 4? makrokomandos lap? ir papildini? failai
 • ?Excel 3? makrokomandos lap? ir papildini? failai
 • ?Excel 2? makrokomandos lap? ir papildini? failai
Programoje ?Excel 2010? registro rakt? galima nustatyti programos ?2010 Office? sistemos administravimo ?ablonuose. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? skyriaus ?Daugiau informacijos? poskyr? ?Excel 2010?.

Programoje ?Excel 2007? registro rakt? galima nustatyti programos ?2007 Office? sistemos administravimo ?ablonuose. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? skyriaus ?Daugiau informacijos? poskyr? ?Excel 2007?.

Programoje ?Excel 2003? 933666 naujinimas leid?ia administratoriui u?blokuoti ?Excel 2003? fail? ?ra?ym? ir atidarym?. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? skyriaus ?Daugiau informacijos? poskyr? ?Excel 2003?.

Pagal numatytuosius parametrus programos ?Microsoft Office 2003? 3 pakeitim? pakete blokuojami ?ie failai:
 • ?Microsoft Excel 4.0? diagramos (.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
938810 Informacija apie fail? formatus, kurie u?blokuojami ?diegus ?Office 2003? 3 pakeitim? paket?

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite vien? i? toliau pateikiam? veiksm?:
 • Programoje ?Excel 2010? fail? atidarymo apribojim? galima pa?alinti atlikus toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustel?kite skirtuk? Failas.
  2. Spustel?kite ?inynas, tada spustel?kite Parinktys.
  3. Spustel?kite Patikimumo centras, tada spustel?kite Patikimumo centro parametrai.
  4. Patikimumo centre spustel?kite Fail? blokavimo parametrai.
  5. Jei norite leisti atidaryti blokuojamus failus, spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? ?alia reikiamo failo tipo.
  6. Du kartus spustel?kite Gerai.
  Be ?i? veiksm? galite perkelti fail? ? patikim? viet? ir taip apeiti registro strategijos parametrus.
 • Jei pasitikite ?Excel 2007? failu, kur? norite atidaryti, j? galite perkelti ? patikim? viet? ir apeiti registro strategijos parametrus.

  Daugiau informacijos, kaip sukurti, pa?alinti arba pakeisti patikim? fail? viet?, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://office.microsoft.com/lt-lt/word-help/HA010031999.aspx?redir=0
 • Programoje ?Excel 2003? patikim? viet? n?ra. Galite sukurti speciali? viet?, kad b?t? nepaisoma registro strategijos parametr?. Nor?dami sukurti speciali? viet?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. U?darykite program? ?Excel 2003?.
  2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
  3. Suraskite ir spustel?dami pasirinkite vien? i? toliau pateikiam? dalini? registro rakt?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common


   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. Meniu Redagavimas perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite Raktas
  5. Kaip rakto pavadinim? ?veskite OICEExemptions.
  6. Meniu Redagavimas perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite Eilut?s reik?m?.
  7. ?veskite eilut?s pavadinim?, tada paspauskite ENTER. Pavyzd?iui, ?veskite ExemptDirectory.
  8. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite eilut?s pavadinim?, kur? ?ra??te atlikdami 7 veiksm?, tada spustel?kite Keisti.
  9. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite katalogo, kuriame yra failas, keli?, tada spustel?kite Gerai.

   Pastaba Turite sukurti aplank?. Visi poaplankiai n?ra automati?kai paver?iami specialiaisiais. Jei specialiaisiais norite paversti daugiau aplank?, su jais pakartokite 6?9 veiksmus.
  10. Nor?dami i?eiti i? registro rengykl?s, meniu Failas spustel?kite I?eiti.
 • Kreipkit?s ? sistemos administratori?, kad jis pakeist? grup?s strategijos parametr?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Excel 2010?

Nor?damas apriboti fail?, kuriuos galima ?ra?yti arba atidaryti programoje ?Excel 2010?, tipus, administratorius ?2010 Office? sistemos administravimo ?ablonais gali sukonfig?ruoti kliento kompiuterio registr?. Pastabos

?Excel 2007?

Nor?damas apriboti fail?, kuriuos galima atidaryti programoje ?Excel 2007?, tipus, administratorius ?2007 Office? sistemos administravimo ?ablonais gali sukonfig?ruoti kliento kompiuterio registr?.

Toliau esan?ioje lentel?je pateikiami DWORD pavadinimai, kuriuos administratorius naudodamas dalin? rakt? ?FileOpenBlock? gali prid?ti prie registro, jei nori apriboti tam tikrus fail? tipus. Be to, lentel?je rasite atitinkamus apribotus fail? tipus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
DWORD pavadinimasApribotas failo tipas
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)
Pastabos

?Excel 2003?

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Administratorius gali apriboti fail? tipus, kuriuos galite atidaryti programoje ?Excel 2003?. I? prad?i? i?leidus ?Microsoft Office 2003? ?i galimyb? nebuvo suteikta. Nor?dami apriboti tam tikrus fail? tipus, kuriuos galima atidaryti programoje ?Excel 2003?, ?diekite saugos naujinim? 933666.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie saugos naujinim? 933666, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
933666 ?Excel 2003? saugos naujinimo apra?as: 2007 m. gegu??s 8 d.

Nor?damas apriboti fail? tipus, kuriuos galite atidaryti programoje ?Excel 2003?, administratorius gali pasinaudoti vienu i? ?i? b?d?:
 • Naudoti atnaujintus ?Office 2003? administravimo ?ablonus ir sukonfig?ruoti kliento kompiuterio registr?.
 • Pakeisti registr? kliento kompiuteryje prid?damas registro rakto parametr?. Nor?dami atsisi?sti ?Office 2003? 3 pakeitim? paketo administravimo ?ablon? (ADM), OPA ir ai?kinamojo teksto naujinim?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA8BC720-EDC2-479B-B115-5ABB70B3F490&displaylang=en
Toliau esan?ioje lentel?je pateikiami DWORD pavadinimai, kuriuos administratorius naudodamas dalin? rakt? ?FileOpenBlock? gali prid?ti prie registro, jei nori apriboti tam tikrus fail? tipus. Be to, lentel?je rasite atitinkamus apribotus fail? tipus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
DWORD pavadinimasApribotas failo tipas
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
KeitikliaiVisi fail? formatai, kurie prieinami naudojant teksto keitikl? (?skaitant ?Office? suderinamumo paket?)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFiles?Microsoft Excel 4.0? diagram? (.xlc) failai (?Office 2003? SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (.dbf) failai (?Office 2003? SP3)
Nor?dami ?galinti dalinio rakto ?FileOpenBlock? parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? programos ?Excel?.
 2. Jei naudojat?s ?Excel 2003?, ?diekite 933666 saugos naujinim? (jei jo dar nesate ?dieg?), tada pereikite prie 3 veiksmo. Jei naudojat?s ?Excel 2007?, pereikite prie 3 veiksmo.
 3. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 4. Raskite ir spustel?kite, kad pa?ym?tum?te vien? i? ?i? dalini? registro rakt?:

  ?Excel 2007?
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  ?Excel 2003?
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Jei dalinio rakto ?FileOpenBlock? n?ra, atlikdami nurodytus veiksmus sukurkite j?:
  1. Spustel?dami pasirinkite dalin? rakt? Sauga.
  2. Meniu Redagavimas nukreipkite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir tada spustel?kite Raktas.
  3. ?veskite FileOpenBlock, tada paspauskite ENTER.
 5. Meniu Redagavimas perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 6. Pasirinkite norim? apriboti DWORD pavadinim?, tada paspauskite ENTER. Pavyzd?iui, ?ra?ykite BinaryFiles.
 7. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DWORD pavadinim?, kur? ?ra??te atlikdami 6 veiksm?, tada spustel?kite Keisti.
 8. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 1, tada spustel?kite Gerai.
 9. Nor?dami i?eiti i? registro rengykl?s, meniu Failas spustel?kite I?eiti.
Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
945797 Parodomas klaidos prane?imas, kai programoje ?Excel 2007? arba ?Excel 2003? bandote ?ra?yti tam tikro tipo fail?, kuris buvo u?blokuotas naudojant registro strategijos parametrus

Savyb?s

Straipsnio ID: 922848 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 18 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB922848

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com