Dobijate poruku o gre?ci pri poku?aju da otvorite tip datoteke koji blokiraju postavke smernica registratora u programu PowerPoint 2010, PowerPoint 2007 ili PowerPoint 2003

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 922847 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da otvorite prezentaciju koja je sa?uvana u Microsoft PowerPoint formatu, ona se ne otvara. Pored toga, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Poku?avate da otvorite tip datoteke koji blokira postavka smernica registratora.
Ako dobijete sli?nu poruku o gre?ci kada poku?ate da sa?uvate datoteku, pogledajte slede?i ?lanak Microsoft baze znanja:
945799 Poruka o gre?ci pri poku?aju ?uvanja datoteke u programu PowerPoint 2007 ili PowerPoint 2003: ?Poku?avate da sa?uvate datoteku koju blokira postavka smernica registratora?

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako je administrator ograni?io tipove prezentacija koje mo?ete otvoriti u programu Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007 ili Microsoft Office PowerPoint 2003. Administrator mo?e da postavi klju? registratora tako da ograni?ava ovu funkcionalnost.

Za PowerPoint 2010, klju? registratora se mo?e postaviti u administrativnim predlo?cima za sistem Office 2010. Vi?e informacija potra?ite u pododeljku ?PowerPoint 2010? odeljka ?Vi?e informacija?.

Za PowerPoint 2007, klju? registratora se mo?e postaviti u administrativnim predlo?cima za sistem Office 2007. Vi?e informacija potra?ite u pododeljku ?PowerPoint 2007? odeljka ?Vi?e informacija?.

Za PowerPoint 2003, ispravka 33669 omogu?ava administratoru da blokira mogu?nost ?uvanja ili otvaranja datoteka u programu PowerPoint 2003. Vi?e informacija potra?ite u pododeljku ?PowerPoint 2003? odeljka ?Vi?e informacija?.

RE?ENJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste otvorili datoteke koje blokira registrator, mo?ete onemogu?iti ograni?avanje otvaranja prezentacija koje su blokirale postavke registratora programa PowerPoint. Da biste to uradili, kliknite da biste razvili odeljak u skladu sa tim koju verziju programa PowerPoint koristite.

Powerpoint 2010

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

PowerPoint 2007 & PowerPoint 2003

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Napomena Tako?e mo?ete zatra?iti od administratora sistema da promeni postavke registratora tako ?to ?e promeniti smernice.

DODATNE INFORMACIJE

Ograni?avanje datoteka u programu Microsoft Excel

PowerPoint 2010


Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

PowerPoint 2007

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

PowerPoint 2003

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Svojstva

Identifikator ?lanka: 922847 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kberrmsg kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbcip KB922847

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com